Pràctiques externes de Grau

Les Pràctiques Externes poden ser:

 • curriculars (a càrrec d'assignatures optatives, màxim 12 ECTS)
 • no curriculars (que no consten al vostre expedient acadèmic, però poden fer-ho al Suplement Europeu del Títol (SET).
Sol·licitud

La sol·licitud es tramita en línia a través del GIPE, l'aplicació web institucional de gestió de pràctiques.

 1. Heu d'entrar al web del GIPE de Feina UB. Allà trobareu les ofertes de diferents empreses.
   
 2. Si alguna oferta us interessa us hi inscriviu i, en tot cas, l'empresa es posarà en contacte amb vosaltres.
   
 3. Tot el procediment es gestiona amb l'aplicació del web. En cas que us poseu en contacte directament amb una empresa que no n'hagi publicat l'oferta, demaneu-li que la faci pública a l'aplicació GIPE per tal de que us hi pugueu inscriure.
   
 4. Un cop hi hagueu contactat i arribeu a un acord, l'empresa ha de sol·licitar la vostra pràctica. Tot a través del GIPE
  ▪ A partir d'aquí i durant un període aproximat de 10 dies hàbils, la secretaria engega automàticament el procés (assignació de tutor, redacció del projecte formatiu de pràctiques,...)
  ▪ Sota cap concepte es pot iniciar l'estada a l'empresa sense tenir formalitzada tota la documentació.
   
 5. Si les pràctiques han de ser curriculars, heu de formalitzar-les a la matrícula com a assignatura de Pràctiques Externes amb les següents limitacions:
   - Constaran com a crèdits optatius, per tant heu de tenir optativitat lliure per encabir aquestes assignatures al currículum.
   - Als ensenyaments de Grau podeu fer com a màxim 12 crèdits d'aquest tipus d'assignatures.
   - El grau de Química disposa de tres assignatures de Pràctiques Externes de 6, 9 i 12 ECTS però només en podeu matricular una en tota la carrera.
   - Els graus d'Enginyeria Química i d'Enginyeria de Materials disposen de dues assignatures de Pràctiques Externes de 6 crèdits.
   
 6. Els ensenyaments tenen un límit màxim de matrícula establert en 60 crèdits per curs. Excepcionalment i autoritzat pel cap d'estudis, es pot ampliar fins a 78 crèdits. En cap cas la matrícula de pràctiques curriculars pot augmentar aquest límit.
   
 7. En un curs acadèmic podeu fer com a màxim 750 hores de pràctiques extracurriculars i les pràctiques curriculars que matriculeu.
   
 8. Durant el període docent, la jornada no pot ser superior a 5 hores. S'entenen com a períodes docents aquells que el calendari escolar marca com a pertanyents a un quadrimestre. Aquests períodes contemplen les classes presencials i els exàmens de les assignatures. Només excepcionalment, amb sol·licitud prèvia per part de l'estudiant i resolució expressa de la nostra Comissió Acadèmica, es podria augmentar aquesta jornada durant el període docent.
   
 9. Els graduats que ja hagueu demanat el títol podeu fer pràctiques si us matriculeu d'assignatures optatives del grau, prèvia sol·licitud al cap d'estudis del grau. Aquesta matrícula excepcional només és possible el curs immediatament següent al de la finalització dels estudis.
   
 10. Si teniu una relació laboral amb l'empresa/institució no podeu fer-hi pràctiques externes excepte en casos degudament justificats i autoritzats. En cas d'autorització ni l'horari ni el lloc on realitzeu les pràctiques poden coincidir amb els del vostre contracte laboral.
   
 11. Perdeu la condició d'estudiant si per qualsevol motiu s'anul·la la vostra matrícula. En aquest cas les pràctiques s'han d'interrompre fins que no torneu a adquirir la condició d'estudiant.
   
 12. En acabar l'estada a l'empresa/institució, i en el termini de cinc dies lectius, heu de fer arribar al vostre tutor acadèmic de la Facultat els següents documents:

El tutor acadèmic emetrà la seva avaluació un cop hagi revisat la memòria i la valoració de l'empresa/institució externa.

La normativa sobre títols contempla que en el Suplement Europea al Títol (SET) es pugui incloure una referència a les Pràctiques Externes curriculars i extracurriculars realitzades. També s'inclouran en l'expedició de certificats i a l'expedient acadèmic.

 • Gestió Integral de Pràctiques Externes: consulta el GIPE.

Comparteix-ho: