Pràctiques externes de Grau

Les Pràctiques Externes poden ser:

  • curriculars (a càrrec d'assignatures optatives, màxim 12 ECTS)
  • no curriculars (que no consten al vostre expedient acadèmic, però poden fer-ho al Suplement Europeu del Títol (SET).
Sol·licitud

La sol·licitud es tramita en línia a través del GIPE, l'aplicació web institucional de gestió de pràctiques.

1. Heu d'entrar al web del GIPE de Feina UB. Allà trobareu les ofertes de diferents empreses.

2. Si alguna oferta us interessa us hi inscriviu i, en tot cas, l'empresa es posarà en contacte amb vosaltres.

3. Tot el procediment es gestiona amb l'aplicació del web. En cas que us poseu en contacte directament amb una empresa que no hagi publicat la oferta, demaneu-li que es registri a GIPE i us preassigni com a alumne seleccionat de manera que no es publicarà en obert i s’iniciarà, directament, el tràmit de la pràctica.

4. Un cop hi hagueu contactat i arribeu a un acord, l'empresa ha de sol·licitar la vostra pràctica. Tot a través del GIPE

A partir d'aquí i durant un període aproximat de 10 dies hàbils, la secretaria engega automàticament el procés (assignació de tutor, redacció del projecte formatiu de pràctiques,...)

Sota cap concepte es pot iniciar l'estada a l'empresa sense tenir formalitzada tota la documentació.

 

5. Si les pràctiques han de ser curriculars, heu de formalitzar-les a la matrícula com a assignatura de Pràctiques Externes amb les següents limitacions:

Constaran com a crèdits optatius, per tant heu de tenir optativitat lliure per encabir aquestes assignatures al currículum.

Als ensenyaments de Grau podeu fer com a màxim 12 crèdits d'aquest tipus d'assignatures.

El grau de Química disposa de tres assignatures de Pràctiques Externes de 6, 9 i 12 ECTS però només en podeu matricular una en tota la carrera.

Els graus d'Enginyeria Química i d'Enginyeria de Materials disposen de dues assignatures de Pràctiques Externes de 6 crèdits.

6. Els ensenyaments tenen un límit màxim de matrícula establert en 60 crèdits per curs. Excepcionalment i autoritzat pel cap d'estudis, es pot ampliar fins a 78 crèdits. En cap cas la matrícula de pràctiques curriculars pot augmentar aquest límit.

7. Podeu fer com a màxim 1500 hores de pràctiques extra-curriculars durant tot el grau i les pràctiques curriculars que matriculeu. 

 

8. Per poder realitzar pràctiques externes s'han de complir els requisits acadèmics següents:

Pràctiques curriculars: s’han d’haver superat 150 ECTS

Pel Grau en Química també s’ha d’haver superat totes les assignatures del 5è semestre.

Pràctiques extra-curriculars:

Pel Grau en Química s’han d’haver superat 120 ECTS entre els quals s’han de trobar els de les quatre assignatures de “Laboratori bàsic”

Pels Graus en Enginyeria Química i Enginyeria de Materials s’han d’haver superat 120 ECTS entre els que s’han de trobar els corresponents a l’assignatura “Laboratori bàsic per a Enginyeria”.

9. Durant el període docent, la jornada no pot ser superior a 5 hores. S'entenen com a períodes docents aquells que el calendari escolar marca com a pertanyents a un quadrimestre. Aquests períodes contemplen les classes presencials i els exàmens de les assignatures. Només excepcionalment, amb sol·licitud prèvia per part de l'estudiant i resolució expressa de la nostra Comissió Acadèmica, es podria augmentar aquesta jornada durant el període docent.

 

10. Si teniu una relació laboral amb l'empresa/institució no podeu fer-hi pràctiques externes excepte en casos degudament justificats i autoritzats. En cas d'autorització ni l'horari ni el lloc on realitzeu les pràctiques poden coincidir amb els del vostre contracte laboral.

 

11. Perdeu la condició d'estudiant si per qualsevol motiu s'anul·la la vostra matrícula i en el cas que sol·liciteu el tancament d'expedient. En aquests casos les pràctiques s'han d'interrompre fins que no torneu a adquirir la condició d'estudiant, si escau.

 

12. En acabar l'estada a l'empresa/institució, i en el termini de cinc dies lectius, heu de fer arribar al vostre tutor acadèmic de la Facultat els següents documents:

 

Memòria final de pràctiques curriculars, si heu realitzat pràctiques curriculars

Memòria final de pràctiques extracurriculars, si les heu fet d'aquest tipus

Valoració final de pràctiques (tots els ensenyaments de graus i màsters), que haureu d'omplir per valorar l'estada i el procés

 

El tutor acadèmic emetrà la seva avaluació un cop hagi revisat la memòria i la valoració de l'empresa/institució externa.

La normativa sobre títols contempla que en el Suplement Europeu al Títol (SET) es pugui incloure una referència a les Pràctiques Externes curriculars i extra-curriculars realitzades. També s'inclouran en l'expedició de certificats i a l'expedient acadèmic.

  • Gestió Integral de Pràctiques Externes: consulta el GIPE.

Comparteix-ho: