Qualitat academicodocent

El procés de Bolonya, impulsat amb la declaració de Bolonya de 1999, és un dels principals processos voluntaris a nivell europeu, que actualment es desenvolupa en 48 estats, els quals defineixen l'espai europeu d'educació superior (EEES).

Un dels propòsits de la declaració de Bolonya (1999) va ser fomentar la cooperació europea en l'assegurament de la qualitat de l'educació superior, amb la finalitat de desenvolupar criteris i metodologies comparables. Els ministres europeus d'educació van adoptar al 2005 i actualitzar al 2015 els "Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l'espai europeu d'educació superior” (ESG).

Un dels principals objectius dels ESG és contribuir a una visió comuna de l’assegurament de la qualitat en l’aprenentatge i l’ensenyament que s’estengui més enllà de les fronteres nacionals i que sigui compartida entre totes les parts interessades.

El compromís de la Universitat de Barcelona amb els processos d’assegurament de la qualitat, sobretot els externs, té una llarga tradició ja que la UB ja va començar a avaluar de manera voluntària la qualitat de les seves titulacions fa més de 20 anys. A través del I Pla nacional d’avaluació de la qualitat de les universitats (1996), del II Pla de qualitat de les universitats i a partir del 1998 fins al 2005 del Programa d’avaluació institucional de l’AQU.

Posteriorment, la UB va participar en el Pla pilot d'adaptació a l'EEES (2004-2009) i en l’avaluació dels Programes oficials de postgrau (2005-2008) en ambdós gestionats per AQU Catalunya. La Universitat de Barcelona també va ser avaluada favorablement segons al model d’avaluació de l’Associació Europea d’Universitats (EUA) l’any 2007.

En el marc normatiu espanyol derivat de l'establiment de l'EEES, regulat pel Reial Decret 822/2021, de conformitat amb el que preveu l'article 37 de la Llei orgànica 4/2007 d'universitats, estableix l'ordenació, la verificació i l'acreditació dels ensenyaments universitaris oficials en l'àmbit espanyol. Així mateix, s’exigeix que els ensenyaments comptin amb un Sistema de Garantia Intern de la Qualitat (SGIQ) implantat, el disseny del qual s'avalua en la fase de verificació.

La UB va entrar en una nova fase avaluativa en la que per donar resposta a l’EEES i al marc legal ha: