Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Química

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a estudiants amb una formació científica i/o tècnica que inclogui les competències en matemàtiques, física, química i enginyeria química pròpies de les titulacions que habiliten per a la professió d'enginyer tècnic industrial en l'especialitat de química industrial, així com coneixements bàsics de llengua anglesa (nivell mínim, B1) que facin possible adquirir les competències pròpies del títol proposat. Els titulats amb aquest perfil han d'estar motivats per orientar la seva professió a la innovació, l'aplicació i el desenvolupament de tecnologia per al diagnòstic i la resolució de problemes en plantes químiques.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Pot accedir al màster d'Enginyeria Química, vinculat a la professió d'enginyer químic, tothom que hagi adquirit les competències recollides en l'apartat 3 de l'Ordre ministerial CIN/351/2009 de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació de títols oficials vinculats a la professió d'enginyer tècnic industrial. La formació dels candidats ha d'estar d'acord amb el que estableix l'apartat de l'Ordre que fa referència al mòdul de Tecnologia Específica de Química Industrial.
Així doncs, poden accedir al màster els graduats amb un títol que habiliti per a la professió d'enginyer tècnic industrial en l'especialitat de química industrial, i també els graduats amb un títol que els habiliti per a la professió d'enginyer tècnic industrial amb coneixements bàsics de matemàtiques, física, química i enginyeria química per a un bon desenvolupament al llarg de la titulació.
Comparteix-ho: