Universitat de Barcelona

Màster d'Enginyeria Ambiental

Pràctiques

Les pràctiques externes en Enginyeria Ambiental es poden dur a terme en una empresa, entitat, institució pública o privada relacionades amb l’àrea del medi ambient (MODALITAT A) o bé en un laboratori de recerca o centre tecnològic de la Universitat de Barcelona relacionats amb l’àrea del medi ambient (MODALITAT B).

la realització de les pràctiques externes en la modalitat B requereix presentar un projecte formatiu de pràctiques acadèmiques, amb un mínim de 150 h presencials, que inclogui les dades bàsiques del grup de recerca o centre tecnològic de la Universitat de Barcelona, la descripció de les tasques a desenvolupar per l’estudiant, la designació del tutor dins la línia de recerca (tutor intern) i la càrrega horària total i horari aproximat de l’estudiant.

D’altra banda, la realització de les pràctiques externes en la modalitat A requereix la subscripció prèvia d’un conveni de cooperació educativa com a marc regulador de les relacions entre l’alumnat, l’empresa o institució i el centre de la UB. Les pràctiques poden ser tant curriculars (assignatura optativa Estades en Empreses, 9 ECTS) com extra-curriculars (que no consten a l’expedient de l’alumne). El projecte formatiu, annex al conveni de cooperació educativa, ha de regular la cooperació entre ambdues parts per a la formació pràctica dels estudiants, amb un mínim de 150 hores presencials per les practiques curriculars i un màxim de 750 hores per les extra-curriculars. L’empresa, entitat, laboratori de recerca o institució pública o privada designa un tutor (tutor extern) que guia, informa i assessora l’estudiant durant el període d’execució de la seva estada formativa.

A continuació s’exposa un resum dels passos a seguir en cas d’estar interessat en practiques externes modalitat A.

  1. Entrar al web del GIPE de Feina UB. Allà trobareu les ofertes de diferents empreses.
  2. Si alguna oferta us interessa us hi inscriviu i, en tot cas, l'empresa es posarà en contacte amb vosaltres.
  3. Tot el procediment es gestiona fent servir l'aplicació del web. En el cas que us poseu en contacte directament amb una empresa que no n'hagi publicat l'oferta, demaneu-li que la faci pública a l'aplicació GIPE per tal de que us pugueu inscriure-hi.
  4. Un cop hi hagueu contactat i arribeu a un acord, l'empresa ha de sol·licitar la vostra pràctica. Tot a través del GIPE.

- A partir d'aquí i durant un període aproximat de 10 dies hàbils, la secretaria engega automàticament el procés (assignació de tutor, redacció del projecte formatiu de pràctiques,...)

- Sota cap concepte es pot iniciar l'estada a l'empresa sense tenir formalitzada tota la documentació.

- Si les pràctiques han de ser curriculars, heu de formalitzar-les a la matrícula com a estada en empresa (assignatura optativa), 9 ECTS.

  1. En un curs acadèmic podeu fer com a màxim 750 hores de pràctiques extra-curriculars i les pràctiques curriculars que matriculis.
  2. Durant el període docent, la jornada no pot ser superior a 5 hores. S'entenen com a períodes docents aquells que el calendari escolar marca com a pertanyents a un quadrimestre. Aquests períodes contemplen les classes presencials i els exàmens de les assignatures. Només excepcionalment, amb sol·licitud prèvia per part de l'estudiant i resolució expressa de la nostra Comissió Acadèmica, es podria augmentar aquesta jornada durant el període docent.
  3. Si teniu una relació laboral amb l'empresa/institució no podeu fer-hi pràctiques externes excepte en casos degudament justificats i autoritzats. En cas d'autorització ni l'horari ni el lloc on realitzeu les pràctiques poden coincidir amb els del vostre contracte laboral.
  4. Perdeu la condició d'estudiant si per qualsevol motiu s’anul·la la vostra matrícula. En aquest cas les pràctiques s'han d'interrompre fins que no torneu a adquirir la condició d'estudiant.
  5. En acabar l'estada a l'empresa/institució, i en el termini d'una setmana, segons el tipus de pràctiques realitzades:

- Estada en empresa: Per tal de poder incloure la qualificació de l'assignatura al vostre expedient la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat ha de rebre els següents documents:

(i) Memòria final de pràctiques curriculars que presenta l'estudiant.

(ii) Enquesta final de pràctiques que omple l'estudiant.

(iii) Avaluació del tutor de la Facultat de Química.

(iv) Valoració del tutor de l'empresa/institució.

- Extra-curriculars: heu de fer arribar a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat els següents documents:

(i) Memòria final de les pràctiques extra-curriculars que presenta l'estudiant.

(ii) Enquesta final de pràctiques que omple l'estudiant.

També podeu demanar un document acreditatiu que contindrà la còpia del projecte formatiu i on quedaran descrites les activitats i els continguts desenvolupats durant el període de pràctiques.

Trobareu informació addicional als plans docents de les assignatures i a la normativa de pràctiques externes de la UB.

També podeu consultar aquesta taula explicativa de les pràctiques curriculars i les pràctiques no curricular.

Comparteix-ho: