Universitat de Barcelona

Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

Sistema d'avaluació

El màster interuniversitari en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica segueix la Normativa reguladora del plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges de la UB (Consell de Govern, 8 de maig de 2012) en el tercer capítol, sobre avaluació i qualificació dels aprenentatges. Això vol dir que, per defecte, es considerarà que l’alumne segueix un sistema d’avaluació continuada. Tot i així, l’alumne podrà acollir-se a l’avaluació única si fa arribar la documentació pertinent dintre del període establert al professorat de l’assignatura. Els alumnes que no superin alguna de les assignatures del màster, tindran accés a una revaluació.


Pel que fa els sistemes d'avaluació dels continguts de les assignatures poden ser del següent tipus:

  • Proves escrites: examen, qüestionaris (d'elecció entre diferents respostes, de distinció verdader/fals, d’emparellament, ...), proves objectives (respostes simples, completar la frase, ...), preves d'assaig, mapes conceptuals i similars, activitats d'aplicació, estudi de casos, resolució de problemes, ...
  • Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú en comú, exposicions, ...
  • Treballs realitzats per l’estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d'aprenentatge, ...
     

El pla docent de cada assignatura explicita el tipus d'avaluació que es farà dels aprenentatges assolits considerant una o més formes d'avaluació de les descrites on cada prova o treball tindrà una ponderació definida per establir la nota de l'assignatura. En el cas de les assignatures teòriques es considerarà l'avaluació continuada amb l'opció de fer avaluació única si l'alumne ho sol•licita. En el cas de les assignatures pràctiques o teòric-pràctiques només es contempla l'avaluació continuada ja que els seus continguts pràctics s'adquireixen presencialment.

Comparteix-ho: