Universitat de Barcelona

Màster de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

Treball final de màster

El Treball de Final de Màster segueix la normativa general de la UB (més informació).

El Treball de Final de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un treball autònom, original i individual que es presenta i defensa davant d’un tribunal universitari. Aquest treball ha de permetre a l’estudiant utilitzar de manera integrada els continguts formatius i aplicar les competències adquirides en el títol de màster que es proposa en un àmbit de la recerca que impliqui la modelització d’un sistema, un procés o una propietat en una escala d’espai i de temps apropiades.

L’estudiant s’integrarà en un grup de recerca d’una universitat, centre de recerca o empresa on realitzarà un projecte de recerca sota la direcció d’un tutor. Per desenvolupar aquest projecte d’investigació, en una primera etapa l’estudiant haurà de realitzar una recerca de la bibliografia rellevant, discutir els objectius amb el director del TFM i desenvolupar un model/programa per resoldre el problema proposat que es durà a terme durant el segon semestre del curs. La discussió dels resultats obtinguts i les conclusions de l’estudi realitzat s’hauran recollir en una memòria i en una presentació oral que es defensarà en públic a final de curs. El TFM es pot realitzar parcialment o totalment en un centre de recerca o en una empresa que no formi part de la UB o la UPC sota la supervisió d’un director del centre/empresa i un tutor de l’alumne que sigui un professor del màster designat per la Comissió Coordinadora del Màster.

Els grups de recerca associats al màster es poden consultar al següent enllaç.

Comparteix-ho: