Seguretat i salut al laboratori

Introducció

En aquesta secció la Facultat de Química posa a disposició d'alumnes, professors i personal d'administració i serveis informacions i materials diversos per a fer del treball al laboratori un treball saludable i sense riscos. Hi podreu trobar la Normativa de Seguretat als Laboratoris, els protocols d'actuació i els documents necessaris en cas d'accident o incident i vessaments al laboratori i, d’altra banda, informació sobre el risc en l'etiquetatge dels productes químics (Reglament CLP) i l'adquisició de l'Equipament de Protecció Individual (EPI) a la Facultat.

Finalment, en termes més pràctics disposeu d'informació bàsica en seguretat i salut que cal conèixer i difondre abans de començar els treballs al laboratori alhora que també podeu visualitzar un vídeo sobre seguretat al laboratori filmat i editat per la Facultat de Química.

Atenent al compromís vers la màxima garantia de les condicions de seguretat i salut al laboratori la Facultat de Química disposa d’una Normativa de Seguretat als Laboratoris, de coneixement i aplicació obligatoris per a tot el personal i alumnat, intern o extern, que treballi o realitzi pràctiques als laboratoris de docència i de recerca. Podeu visualitzar i descarregar la Normativa en aquest enllaç.

Paral·lelament a la Normativa de Seguretat la Facultat va elaborar un vídeo de Seguretat on es mostren i es descriuen els principals riscos presents al laboratori i la forma de controlar-los a través de l’aplicació correcta de procediments i bones pràctiques al laboratori. Tot i no ser un material actual els consells i les pràctiques segures al laboratori que s’hi visualitzen continuen sent plenament vigents. Se’n recomana la visualització per part dels estudiants i el personal de nou ingrés a la Facultat així com refrescaments periòdics. Podeu descarregar el vídeo en aquests enllaços:

Davant de la importància d’informar i formar els estudiants que realitzen pràctiques als laboratoris de la Facultat en relació a la seguretat a la salut, abans de l’inici de cada torn de pràctiques el professor imparteix una sessió explicativa dels diferents riscos que poden trobar els estudiants, els elements de protecció, les bones pràctiques al laboratori, la gestió de residus, l’actuació davant un accident o una situació d’emergència i tots els altres aspectes relacionats amb el treball segur al laboratori.

Amb l’arribada dels Sistemes de Gestió Integrats als laboratoris i el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) dels ensenyaments oficials de la Facultat de Química, aquesta informació ha estat sistematitzada en un Procediment Específic de Qualitat (PEQ 0652), el qual és consultable per tots els grups d’interès de la Facultat. Podeu veure i descarregar la darrera versió del procediment en aquest enllaç.

Segons la Normativa de Seguretat durant el treball al laboratori és obligatori l’ús de bata de laboratori i d’ulleres de seguretat. A més a més per a fer determinades operacions són necessaris Equips de Protecció Individual addicionals com ara guants, mascaretes completes, amb o sense filtres, etc. Treballador que requereixi l’ús d’aquests elements pot rebre l’assessorament i el subministrament per part de la Universitat de Barcelona segons les següents vies:


Equips de Protecció Individual (EPI)

Caldrà dirigir-se a l’OSSMA, que és l’organisme responsable de subministrar-ne. Podeu contactar a través dels mitjans següents:

Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)

Aulari Florensa - C/ Adolf Florensa 8

08028, Barcelona

Telèfon: 934034502 (34502 per a trucades internes mitjançant el sistema Ibercom)

Fax: 934034501

Correu electrònic: ossma@ub.edu


Instruccions per a demanar la bata de laboratori

Destinataris: PDI i PAS Química i Física

Contacte unitat gestora: Relacions Laborals. Tel. 21355

Contacte Facultats de Química i Física: Oficina d’Afers Generals. Manela Martínez (manela.martinez@ub.edu, tel. 21105)

Procediment per a demanar la bata de laboratori: dirigiu-vos a l’Oficina d’Afers Generals i demanar la bata, des d’on es deriva la sol·licitud a Relacions Laborals. Posteriorment el sol·licitant recull la bata al local de l’empresa subministradora, c/Riera Blanca 19-21. Allà es fa el lliurament segons talla del sol·licitant.

Material que es pot sol·licitar:

  • Bates de màniga llarga/curta amb o sense logo de la UB
  • Pijames sanitaris

El Reglament (CE) 1907/2006, o reglament REACH (acrònim de Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de substàncies i barreges químiques) va entrar en vigor l'1 de juny de 2007 i té com a finalitat establir una millor protecció per a la salut humana i el medi ambient davant del risc que pot comportar la fabricació, comercialització i ús de les substàncies i mescles químiques.

Així, les empreses productores o comercialitzadores han d'identificar i gestionar els riscos associats a les substàncies que fabriquen i comercialitzen a la Unió Europea, comunicant als usuaris tota aquella informació relativa a les mesures de gestió de riscos a les parts implicades. La Fitxa de Dades de Seguretat (FDS) és el mitjà a través del qual els fabricants i comercialitzadors transmeten la informació sobre els perills per a la salut i el medi ambient de les substàncies i mescles i com gestionar-ne els riscos de forma adequada. A més a més, també s’informa sobre les característiques físico-químiques, la gestió de residus o les mesures de primers auxilis.

Paral·lelament al reglament REACH, el Reglament (CE) 1272/2008 (Reglament de classificació, etiquetatge i envasat o senzillament Reglament CLP) va entrar en vigor el 20 de gener de 2009 a causa de la necessitat d'incorporar a la legislació comunitària els criteris del sistema Globalment Harmonitzat (SGA) de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges químiques per aconseguir una harmonització a nivell internacional. El Reglament incorpora per tant una nova sistemàtica d’etiquetatge dels productes químics i les mescles substituint els pictogrames i les frases de risc i de seguretat dels Reials Decrets 363/1995 i 255/2003.

La Facultat de Química disposa d’un pòster sobre l’etiquetatge dels productes químics segons el Reglament CLP, el qual podeu descarregar en el següent enllaç.

Podeu consultar més informació sobre els Reglaments REACH i CLP i les seves aplicacions pràctiques en els següents enllaços externs:

  • Portal REACH-CLP: Informació, notícies, aplicacions i legislació, entre d’altres temàtiques, sobre els Reglaments REACH i CLP per part de l’Administració central.
  • ECHA: Pàgina de l’Agència Europea sobre els Productes Químics (European Chemicals Agency, en anglès), la qual assessora les empreses en el compliment de la legislació, fomenta l'ús segur i ofereix informació sobre els productes químics i s’ocupa de tots aquells que poden generar inquietud i preocupació en la societat. La ECHA es va crear l’any 2007 i té la seu a Helsinki (Finlàndia).
  • INSHT: Portal de Risc Químic amb informació àmplia i variada sobre els riscos de les substàncies químiques del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En cas de què tingui lloc un accident o incident als laboratoris de la Facultat o en altres espais durant la realització d’activitats docents o laborals és obligatori emplenar el formulari de comunicació d’Accidents i incidents de l’OSSMA. Només així es podrà dur a terme la comptabilització i investigació necessàries per tal de prendre les mesures adequades per a evitar el succés en el futur. Un cop descarregat, emplenat i signat el document caldrà:

  1. Descarregar el document a través d’aquest enllaç.
  2. Enviar l’original a OSSMA, presencialment o per correu intern. Existeix la possibilitat d’avançar-lo per fax.
  3. Enviar còpia del document original, ja sigui en paper o electrònicament, a la UQMAS.

 

Comunicats de Risc

En cas que observeu un risc personal o material o observeu alguna conducta de risc a la Facultat seguiu el procediment de l’OSSMA de comunicació de riscos. En aquest enllaç podeu veure el protocol d’actuació. Tot i això, tingueu present de fer arribar còpia del comunicat també a la UQMAS.

Estadístiques d'accidentabilitat a la Facultat

En aquesta secció es mostra l’evolució del nombre d’accidents i incidents a la Facultat notificats en els darrers anys.

Els vessaments de substàncies químiques representen una de les majors fonts de preocupació en la gestió del risc tant per a la seguretat i la salut dels usuaris del laboratori i de les dependències annexes com per l’impacte ambiental que pot generar respecte la potencial contaminació de sòls i/o la generació d’efluents contaminants. A més a més, els vessaments accidentals constitueixen un tipus de risc que cal tenir sempre present en l’elaboració i manteniment de plans d’emergència.

Resulta doncs de vital importància conèixer les pautes d’actuació que cal dur a terme en cas que es produeixi un vessament. Per aquest motiu la Facultat de Química disposa d’un protocol d’actuació en cas de vessament en format pòster A4, el qual pot descarregar-se i col·locar-se a qualsevol laboratori de l’edifici. Podeu descarregar el protocol mitjançant aquest enllaç mentre que per al subministrament de l’absorbent us podeu dirigir a la UQMAS.

Comparteix-ho: