Medi Ambient

Introducció

En la Secció de Medi Ambient trobareu informació relacionada amb la gestió de residus químics i altres tipus de residus perillosos a les Facultats de Química i de Física, el Centre de Transferència de Residus Químics, la reutilització de productes químics com a estratègia de minimització de residus i un apartat divulgatiu dedicat a la informació pública sobre indicadors ambientals emmarcat en el Pla de Sostenibilitat de la Universitat de Barcelona.

Residus de laboratori-CTRQ

Introducció

El centre de transferència de residus químics (CTRQ), inaugurat l’any 2004, és un dels centres capdavanters i més innovadors en la gestió dels residus químics en l’entorn universitari. El centre es troba ubicat a la planta soterrani de l’edifici de les Facultats de Química i de Física i depèn orgànicament del deganat de Química i funcionalment de la Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat (UQMAS) d’aquesta Facultat.

Els objectius principals del CTRQ són:

  • Gestionar els residus generats als laboratoris de docència i recerca
  • Donar resposta als requeriments legals en matèria de residus químics
  • Satisfer les necessitats normatives dels futurs professionals
  • Minimitzar els riscos en els laboratoris
  • Reduir el cost de la gestió externa a la Facultat dels residus químics

 

CTRQ-Gestió de Residus de laboratori

L’horari d’atenció al públic del CTRQ és, de forma general, dimarts, dimecres i divendres de 09.00 a 11.00. Tanmateix, abans de dirigir-se al centre és necessari consultar el calendari detallat d’obertura del CTRQ a través del següent enllaç, el qual conté informació addicional sobre aquelles jornades en què l’atenció es troba restringida. Durant aquest horari, els departaments, unitats, serveis o laboratoris generadors de residus químics i/o sanitaris de les Facultats de Química i Física poden dirigir-se al centre per tal de:

  • Proveir-se de contenidors i etiquetes per a la correcta segregació dels residus perillosos generats
  • Lliurar els contenidors reglamentaris de residus un cop emplenats i correctament etiquetats. A causa dels requisits del sistema de gestió i per garantir la correcta traçabilitat, comptabilització i seguretat en la gestió dels contenidors només es rebran residus presencialment en l’horari d’obertura del centre i que estiguin correctament etiquetats. La informació mínima consta del departament, laboratori, àmbit i classificació del residu.
  • Rebre assessorament expert i específic en matèria de gestió de residus específica per a cada laboratori. Consulteu sempre que sigui necessari ja que la seguretat, el medi ambient i l’economia de la Facultat depenen de la correcta segregació dels residus.

 

Gestions operatives especials de residus de laboratori

En el cas que algun laboratori tingui alguna necessitat extraordinària de gestió de residus de laboratori ja sigui per operacions de neteja de laboratoris o espais amb productes o residus acumulats o bé per buidatge temporal d'espais per a efectuar treballs de reforma o manteniment poseu-vos en contacte amb la Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat (UQMAS) o amb el CTRQ per a avaluar l'estat de la situació i valorar la proposta d'actuació òptima per a cada cas. Tot i això, tingueu presents les següents orientacions de cara al buidatge o neteja d'espais i/o laboratoris amb reactius o productes químics acumulats susceptibles d’ésser gestionats com a residus:

Protocol de buidatge i neteja de laboratoris/espais

Formulari de lliurament especial de reactius i productes químics no segregables

 

Residus electrònics i informàtics

Per aquest tipus de residus les Facultats de Química i Física disposen d’unes gàbies metàl·liques situades al soterrani on s’hi poden dipositar tota mena de residus electrònics i de material informàtic sempre que sigui necessari. Entre aquests tipus de residus hi podem trobar impressores, torres d’ordinador, monitors, telèfons, teclats, etc.

En aquest enllaç podeu descarregar la classificació completa de residus de les Facultats de Química i Física amb la descripció de cadascun dels grups de residus. Davant de qualsevol dubte consulteu a l’UQMAS o al CTRQ.

Amb el doble objectiu de reduir el màxim possible la generació de residus i d’estalviar en la compra de nous reactius la Facultat de Química disposa d’un programa de reutilització de productes químics. Amb aquest sistema els laboratoris, unitats, serveis, departaments o altres tipus d’usuaris que disposen d’un stock de reactius químics que ja no els seran necessaris poden lliurar-los al CTRQ, que en fa la recepció, condicionament i emmagatzematge temporal sempre que sigui possible.

D’aquesta manera, quan algun laboratori tingui una determinada necessitat podrà adreçar-se al CTRQ per tal de comprovar si hi ha existències suficients dels productes químics sol·licitats.

En aquest apartat podeu consultar els indicadors ambientals de les Facultats de Química i Física i la seva evolució. S’hi mostren tant les dades de consums com de generació de residus.

Per a més informació respecte els indicadors ambientals i els valors del conjunt de la Universitat de Barcelona podeu consultar la pàgina web de l’OSSMA. Consulteu també informació sobre el pla de sostenibilitat de la UB per a més informació sobre dades i actuacions en matèria ambiental i de sostenibilitat a la UB.

Comparteix-ho: