Emergències

Introducció

Imatge telèfon d'emergència

L’actuació ordenada, coordinada i planificada de les persones presents a l’edifici de Química i Física és essencials a l’hora d’evitar o minimitzar el màxim possible els possibles danys derivats de situacions de risc col·lectiu com ara incendis, accidents i malalties greus, inundacions, amenaces de bomba o sabotatges, intrusions, fuites o vessaments, explosions o confinament a l’interior de l’edifici per amenaces externes.

Per aquest motiu s’han establert procediments d’actuació tant per a equips personals als quals s'han assignat tasques específiques de comandament, coordinació, evacuació, actuació de primers auxilis o vigilància com per al personal sense funcions específiques de cap tipus, inclòs fins i tot el personal no pertanyent a les Facultats de Física i de Química però que pugui ser present a l’edifici en el moment que tingui lloc la situació d’emergència.

En aquest sentit es recomana en tots els casos, es formi part o no dels equips d’emergència, consultar la guia informativa amb les normes d’actuació en cas d’emergència per tal de prendre consciència i conèixer els trets característics més habituals de les emergències que podrien donar-se a l’edifici i les pautes d’actuació generals que cal seguir.

Així mateix, els protocols d’actuació requereixen un manteniment adequat per assegurar que la Facultat es troba sempre a punt per si té lloc una situació de risc col·lectiu. Per aquesta raó, els equips d’emergència s’actualitzen, es formen i es reciclen periòdicament i es posen a prova mitjançant exercicis de simulacre. Val a dir que durant la realització dels simulacres és especialment rellevant la col·laboració de tots els membres de la Facultat per a la millora dels procediments i la minimització dels riscos. En aquest sentit, el deganat de la Facultat i l’Administració de Centre agraeixen i feliciten a tot el personal conscients de l’esforç, la bona voluntat, la proactivitat, la implicació i el compromís vers la seguretat de tots en la realització dels simulacres.

Les emergències que s'originin en les instal·lacions es detectaran bé perquè una persona les localitzi o bé a través dels mitjans automàtics de detecció.

 

Detecció personal

En cas que detecteu una situació emergència o una situació anòmala que pugui comportar una emergència (incendi, accident, inundació...) actueu seguint aquestes indicacions segons les vostres possibilitats, la gravetat de la situació i la vostra localització a l’edifici:

  • Localitzeu a personal de la Facultat per comunicar-li la situació.
  • Truqueu al Centre de Control d’Emergència (CCE) ubicat al Punt d’Informació de Química (93.40.39090); en aquest cas, la situació es canalitzarà des d'aquest lloc.
  • Activeu el polsador d’alarma que tingueu més pròxim, tenint en compte que un polsador pot activar immediatament les sirenes de l’edifici.
  • Si la situació és greu o preveieu que pugui ser-ho, truqueu al número 112 immediatament.

 

Imatge telèfon d'emergència

Mecanismes d'alarma

Tot l'edifici està dotat de detectors d’incendi automàtics. La seva activació produirà un senyal que es rebrà al CCE (Centraleta d'alarmes – Punt d’Informació de Química) des d'on es realitzaran tots els avisos.

 

Alerta

Com s'ha indicat anteriorment, en el cas que qui detecti la situació de risc no estigui en condicions de controlar-la d'immediat amb els mitjans de què disposa, ha de donar l'alerta pel mitjà més ràpid possible: avis telefònic o personal al CCE o bé activant un polsador d’alarma.

Comunicació telefònica d'una emergència

Mantingueu la calma i doneu la següent informació, de forma clara i precisa:

  • Tipus d'emergència (foc, tancament en un ascensor, fuita de gas...).
  • Localització exacta de l'emergència (Facultat, departament, secció, planta, laboratori, aula...).
  • Adreça de l'edifici (en cas de trucar directament al telèfon extern).
  • Núm. de persones afectades i el seu estat (inconscient, ferit...).
  • El vostre nom i el núm. de telèfon des d'on efectueu la trucada.
  • Finalment, no pengeu el telèfon fins que la persona que atén la trucada us confirmi les dades o us expliqui què fer fins que arribi l'equip d'ajuda.

 

Activació

Quan l'alerta sigui comunicada al Punt d’Informació mitjançant una trucada, o a la centraleta d’incendis mitjançant un polsador manual o un detector automàtic, es procedirà a verificar la causa de l’emergència per iniciar posteriorment l’activació del pla d’actuació davant emergències.

 

Intervenció

Els diferents equips humans de què disposen les Facultats de Física i de Química es posaran en funcionament a mesura que vagin rebent les indicacions corresponents.

 

Evacuació

L’evacuació total de l’edifici serà comunicada mitjançant el sistema d’alarma. En aquest cas, cal seguir els recorreguts d’evacuació indicats als plànols “SOU AQUÍ” que es troben distribuïts per l’edifici i seguir en tot moment les instruccions donades pels membres de l’equip d’evacuació, els quals seran visibles per l’armilla groga que porten. No atureu l’evacuació un cop iniciada encara que noteu que les sirenes deixen de sonar o no les sentiu prou bé en certes zones de l’edifici. Un cop a l’exterior situeu-vos al Punt de Reunió que us correspongui segons la vostra sortida, creuant sempre el carrer i quedant-vos al darrera del controlador del punt de reunió (armilla taronja). No us quedeu a les immediateses de la sortida ja que dificulteu la sortida de la resta de personal i les tasques dels serveis d’emergència externs.

Punts de reunió edifici

Un cop en el punt de reunió romangueu allà fins que el personal d’evacuació us autoritzi a tornar a l’edifici.

En aquest enllaç podeu descarregar les instruccions bàsiques que heu de conèixer i tenir en compte en cas d’emergència.

Si és necessari per causa de la gravetat de la situació s’activarà el pla d’actuació davant emergències. En aquest cas, mantingueu la calma i seguiu les instruccions que us donin els equips d’emergència de la Facultat i, si s’escau, els serveis externs (protecció civil, policia o bombers).

Els membres dels equips d’evacuació, primera i segona intervenció, primers auxilis o els coordinadors de les emergències disposen de protocols específics d’actuació en cas d’emergència. Per a sol·licitar la informació necessària per al teu equip o funció, demanar assessorament i/o formació o bé per si vols formar part d’algun dels equips ja sigui per nova incorporació com per substitució d’algun dels membres posa’t en contacte amb la UQMAS.

Els professors són responsables legals de la seguretat i la salut dels seus estudiants. Per aquest motiu, convé tenir molt clares les pautes i protocols d’actuació davant una situació d’emergència. En aquest sentit, el professor esdevé l’evacuador de l’estudiant en cas que s’hagi de procedir a evacuar l’aula o el laboratori, la secció de l’edifici o la totalitat de l’edifici.

En aquest enllaç els professors podeu descarregar la vostra fitxa de funcions. A més a més, podeu descarregar-vos les fitxes-guia d’evacuació de les aules de l’edifici on impartiu classes amb els corresponents plànols per conèixer les rutes de sortida en funció de l’aula on estigueu en el moment de l’emergència.

Aules:

 

Laboratoris:

Els  components  dels  Equips  d’Evacuació  (EEv)  han  estat  designats  pels  directors  d’aquest  Pla d’Autoprotecció entre el personal dels Centres d’acord amb les característiques d’aquest (tipus de risc, ubicació, etc.).  

La llista de membres es pot consultar en el següent enllaç.

Les seves actuacions seran les següents:

1.   Anar  a  l’origen  de  l’evacuació  que  se  li  hagi  assignat  en  aquest  Pla  quan  senti  l'alarma d'evacuació o quan s'ho indiqui el CI.

2.   Ajudar a desallotjar la zona segons les instruccions contingudes en aquest Pla.

3.   Mantenir informat al CI de les incidències que puguin sorgir.

4.   Informar el control escombra que té assignada aquesta zona de l’evacuació de la mateixa i, si escau, de la informació addicional que correspongui.

D'altra banda, tot el professorat i el personal que dugui a terme alguna activitat amb estudiants formarà part  de  l’equip  d’evacuació.  Si  està  impartint  classes  o  tutelant  alguna  activitat li correspon  dur  a  terme  totes  les  actuacions  pròpies de  l’equip  d’evacuació  amb relació als estudiants  que  hi  són  a  la  seva  aula/taller/laboratori/etc.  Per  tant,  cal  que  verifiqui, mitjançant  el  plànol  que  es  pot  trobar  al  vestíbul de  planta,  quina  és  la  via  de  sortida corresponent.

On haig de portar un estudiant accidentat?

Els estudiants s'han de portar al CAP Helios de la Maternitat, situat al carrer Mejía Lequerica, s/n.

El telèfon és 93 227 55 90

Situació a Google Maps

Comparteix-ho: