Grup de recerca TERRIPOC

"Territori, Població i Ciutadania"

US DONEM LA BENVINGUDA

Presentació i línies de recerca

El Grup de recerca en Territori, Població i Ciutadania (TERRIPOC) va obtenir per primera vegada el suport i el reconeixement per part de l’AGAUR a la convocatòria de l’any 2005, i van ser renovats a les convocatòries de 2009, 2014, 2017 i 2021. El nucli principal acumula una trajectòria de més de dues dècades col·laborant en unes línies de recerca comunes i abordant una sèrie de reptes científics que han permès donar una gran coherència interna a l’equip.

El Grup de Recerca en Territori, Població i Ciutadania s’ha anat constituint a partir d’un conjunt d’investigadors de diferents disciplines amb interessos confluents. Les formacions acadèmiques dels seus membres són complementàries; la recerca i la docència de les persones que constitueixen el Grup ha transcorregut de manera paral·lela i les experiències de col·laboració i treball comú entre alguns dels seus membres daten des de 1990.
El treball desenvolupat ha permès definir una sèrie de línies de recerca relacionades amb els processos socials dins l’àmbit urbà, que giren entorn de l’estructura i la desigualtat social i territorial de les àrees urbanes; la mobilitat residencial i les migracions internes i externes a les àrees metropolitanes; les dinàmiques demogràfiques i de les formes de famílies i llars; el treball, l’educació i l’ús del temps; la participació i els moviments socials urbans. Les aportacions generades han anat des de la recerca estrictament acadèmica fins als estudis aplicats, especialment en el camp de la planificació.

El grup està format per 14 investigadors que pertanyen a dos departaments de dues facultats de la Universitat de Barcelona (UB), a un Centre de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i a una institució pública com l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB):

Departament de Geografia de la Facultat de Geografia i Història de la UB (7 investigadors/es)

Departament de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB (4 investigadors/es)

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (UAB) (2 investigadors).

Àrea Metropolitans Barcelona (AMB) (1 investigador).

 

Línies de recerca

Un dels interessos prioritaris del Grup ha estat l’estudi de la dinàmica urbana recent, caracteritzada, d’una banda, per l’expansió cap a noves perifèries, allunyades de les ciutats centrals i amb un increment de la mobilitat; de l’altra, un creixement de la segregació urbana, no només d’un punt de vista socioespacial sinó també sociodemogràfic, ja que poblacions amb diferents característiques demogràfiques (joves, vells, parelles amb fills…) semblen concentrar-se en diferents llocs de l’àmbit urbà i metropolità. Aquests dos processos han estat alimentats per l’arribada de població estrangera, però la crisi econòmica ha suposat un punt d’inflexió a totes aquestes dinàmiques. A partir de 2014 una certa recuperació econòmica ha trastocat les dinàmiques, tornant-les més fragmentades. La reactivació de la suburbanització sembla combinar-se amb una major capacitat de retenció i atracció de población per parts dels centres urbans. Aquests processos i les seves implicacions, a diferents escales, s’han estudiat en els darrers projectes competitius I+D+i que el grup lidera i ha liderat:

Cambio social y procesos de transformación urbana en un contexto de crisis en las periferias urbanas en las grandes áreas metropolitanas de España. El caso de la Región Metropolitana de Barcelona. Ministerio de Economía y Competitividad. Ref. (CSO2013-48075-C2-1-R). IP: Cristina López Villanueva (2013-2017)

Desigualdad social, polarización territorial y formación de espacios vulnerables en las grandes áreas metropolitanas españolas. Ministerio de Economía y Competitividad. Ref. (CSO2015-65219-C2-1-R). IP: Isabel Pujadas Rúbies i Fernando Gil Alonso (2015-2018)

Nuevas movilidades y reconfiguración sociorresidencial en la poscrisis: Consecuencias socieconómicas y demográficas en las áreas urbanas españolas. Ref. (RTI2018-095667-B-I00). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. IP: Cristina López Villanueva i Fernando Gil Alonso (2019-2021)

En aquesta línia de recerca, cal destacar els treballs sobre dinàmiques urbanes realitzats per Fernando Gil, Isabel Pujadas o Miguel Rubiales i, en el cas de la ciutat dispersa, per Cristina López Villanueva; així com les recerques sobre la mobilitat dels estrangers portades a terme per Fernando Gil i Jenniffer Thiers –què també va realitzar una Tesi Doctoral sobre el tema defensada en 2019– i les d’Isabel Pujadas i Miguel Rubiales sobre la mobilitat de les persones grans.
L’increment, com a conseqüència de la crisi, de la segregació socioresidencial, la polarització urbana i el nombre de barris que presenten situacions de vulnerabilitat, és un altre aspecte analitzat en els dos darrers projectes I+D+i, particularment en els objectius desenvolupats per Lara Navarro, Sergio Porcel, Miguel Rubiales o Ernest Ruiz. Les repercussions a distintes escales territorials fan que esdevingui una línia d’orientació no solament teòrica sinó també aplicada al planejament local i regional, aspecte que aborda la tesi de Gemma Vilà sobre estructura social i reforma urbana a la ciutat de Barcelona, així com algun dels convenis en els quals ha participat. Cal destacar que algunes de les tesis en curs dirigides per membres del Grup són també en aquesta direcció, especialment aquelles on es realitzen estudis comparatius amb ciutats llatinoamericanes.

En aquesta línia cal destacar la participació en el projecte Ciudades Inteligentes Iberoamericanas: Oportunidades y vulnerabilidades en Sao Paulo, Buenos Aires, México, Madrid y Barcelona. Finançat per la Unión Iberoamericana de Universidades (UIU) (2018). Dirigit per Margarita Barañano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Equip de la UB coordinat per Isabel Pujadas Rúbies.
Constitueix una línia complementària a les anteriors i és un dels objectes d’estudi prioritaris del Grup. L’estructura i composició de les llars i les famílies ha estat desenvolupada en els treballs realitzats els últims anys per Cristina López Villanueva i Isabel Pujadas, en l’actualitat enfocada a les llars de les persones grans. Cal destacar els treballs sobre l’evolució de les estructures demogràfiques urbanes de Fernando Gil i Isabel Pujadas, així com els treballs sobre les característiques demogràfiques i socioeconòmiques de la població estrangera presents a les àrees urbanes espanyoles per part de Fernando Gil.

En aquesta línia cal destacar la participació en el projecte Gender, social networks, attachment to place, local welfare and care provision in Ibero-American cities: a comparative analysis of the cases of Barcelona, Buenos Aires, Madrid, México capital and Sao Paulo. Finançat per la Unión Iberoamericana de Universidades (UIU) (2020). Dirigit per Margarita Barañano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Equip de la UB coordinat per Cristina López Villanueva.
Les estructures econòmiques urbanes (en particular la distribució espacial i tipologia del comerç, i les pautes de consum que se’n generen) són un factor explicatiu de la diversificació i segregació sociodemogràfica i socioresidencial de les aglomeracions urbanes. Lluís Frago participa en la xarxa internacional Ciutat, Comerç i Consum, que analitza els canvis i processos lligats a una nova geografia del comerç i del consum. Les línies de treball en les quals s’aprofundeix van des de la més teòrica, lligada a la rellevància del consum en el capitalisme tardà, a recerques més sectorials, com l’anàlisi dels espais urbans centrals o la transformació dels antics espais industrials, sense oblidar les recerques sobre les mutacions comercials a les ciutats mitjanes o les perifèries urbanes
L’eix fonamental d’aquesta línia és estudiar com el treball i l’educació estructuren el temps i el territori. L’educació, el treball mercantil, el familiar domèstic i els desplaçaments són les activitats bàsiques d’observació, i que s’han constituït com a eixos bàsics dels estudis dels darrers anys. En aquesta línia de treball s’inscriu la recerca d’Andrés Coco
Constitueix una línia complementària a les anteriors i en aquesta línia cal destacar la participació en el projecte Gender, social networks, attachment to place, local welfare and care provision in Ibero-American cities: a comparative analysis of the cases of Barcelona, Buenos Aires, Madrid, México capital and Sao Paulo. Finançat per la Unión Iberoamericana de Universidades (UIU) (2020). Dirigit per Margarita Barañano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid; Equip de la UB coordinat per Cristina López Villanueva

Grup de recerca TERRIPOC

Població estrangera

BAYONA, Jordi; GIL-ALONSO, Fernando i PUJADAS, Isabel (2013). “Migraciones intrametropolitanas...

Projectes