Glossari d’igualtat de gènere

Autoria:

Unitat d’Igualtat. Vicerectorat d’Igualtat i Gènere. Universitat de Barcelona
Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona

Edició:

Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona, 2023

Han participat en l’elaboració d’aquesta obra:

Com a especialistes

Montserrat Puig Llobet (vicerectora d’Igualtat i Gènere)
Núria Sara Miras Boronat (delegada del rector per a la direcció de la Unitat d’Igualtat)
Marta Ortega Balanza (delegada adjunta a la directora de la Unitat d’Igualtat de 2021 a 2022)
Sandra Periago Estornell (tècnica d’Igualtat)
Pilar Rivas Vallejo (catedràtica de dret del treball i de la seguretat social i directora de la Unitat d’Igualtat de 2018 a 2020, com a delegada del rector des de març de 2020)
Núria Llorca Isern
Gemma López Sánchez

Com a lingüistes (Serveis Lingüístics)

Àngels Egea Puigventós (tècnica responsable de terminologia)
Elisabet Solé Solé (tècnica del PAU d’Economia i Empresa)

En tasques diverses de suport

Martina Pérez Monrós i Patricia Morales Hurtado (estudiants de pràctiques del grau en Traducció i Interpretació de la UPF)

Tots els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a la llicència Reconeixement 3.0 (CC BY 3.0) de Creative Commons si no s’indica el contrari. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se’n citi el titular dels drets. La llicència completa es pot consultar a creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Aquest glossari és el resultat d’un treball de sistematització del glossari inclòs en el III Pla d’igualtat de la Universitat de Barcelona, que va ser elaborat per Marta Ortega Balanza (delegada adjunta de la Unitat d’Igualtat) amb la col·laboració de les professores Núria Llorca Isern, Gemma López Sánchez i Pilar Rivas Vallejo. S’hi ha afegit un buidatge terminològic del Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual, i altres conductes masclistes o LGTBIQ+ fòbiques, aprovat pel Consell de Govern el 13 de maig de 2022.

El Glossari d’igualtat de gènere vol ser una eina complementària per a aquests dos textos de què parteix, ja que presenta d’una manera sintètica i sistemàtica informacions que, en general, es troben disperses o incompletes en la documentació i fonts originals. També vol ser una eina de consulta per a la comunitat universitària, sigui per a finalitats docents, de recerca o administratives.

Les informacions de cada entrada d’aquest glossari es distribueixen en definició o glossa, notes amb informació complementària, indicació de les fonts legislatives o normatives del terme, remissió (vegeu) a altres termes relacionats conceptualment amb el de l’entrada, i equivalents al castellà i l’anglès.

Aquesta obra s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració entre personal del Vicerectorat d’Igualtat i Gènere, de la Unitat d’Igualtat i dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona.

Les tasques necessàries per a la sistematització, revisió i publicació d’aquest glossari han estat possibles gràcies a un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Relació de les sigles i abreviatures que apareixen en el camp Fonts d’algunes entrades, amb indicació del text normatiu a què fan referència.

art. article
CE Constitució espanyola
DA disposició addicional
ET Estatut dels treballadors
LEBEP Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
LIEDH Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
LDDEVM Llei 5/2008,de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista
LDLGBTI Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
LGDPD Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
LOI Llei orgànica d’igualtat
LOIEMH Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
LOU Llei orgànica d’universitats
RDL reial decret llei
rec. recurs
RECUD recurs de cassació per a la unificació de la doctrina
STS Sentència del Tribunal Suprem
TRET Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Resultats trobats per a obra Igualtat de gènere (158)

acció positiva Igualtat de gènere

acció positiva

Igualtat de gènere
 • ca
  acció positiva f
 • ca
  discriminació inversa f
 • ca
  discriminació positiva f
 • es
  acción positiva f
 • es
  discriminación inversa f
 • es
  discriminación positiva f
 • en
  affirmative action n
 • en
  positive action n
 • en
  positive discrimination n
 • en
  reverse discrimination n
 • Estratègia i mesura específica, temporal, raonable, i proporcionada amb l’objectiu perseguit en cada cas, adreçada a atorgar avantatges concrets destinats a un grup determinat, per eliminar, prevenir, corregir o reduir les desigualtats, desavantatges, obstacles o discriminacions (resultat de pràctiques, actituds, comportaments i estructures, existents als diferents àmbits de la vida, incloent-hi la discriminació per raó de sexe), que puguin impedir o dificultar l’assoliment de la igualtat d’oportunitats.
 • fonts:
  LOIEMH (art. 11.1), LGDPD (art. 2g) i TRET (art. 17.4 i 24.2).
 • vegeu:
  bretxa de gènere; clàusula antidiscriminatòria; desigualtat de gènere; discriminació; normativa antidiscriminatòria

alternança Igualtat de gènere

alternança

Igualtat de gènere
 • ca
  alternança f
 • es
  alternancia f
 • en
  alternation n
 • Mecanisme de democràcia paritària que, amb l’objectiu de garantir l’accés efectiu de les dones als càrrecs públics (dels quals han estat històricament desplaçades), limita els mandats representatius (o discrecionals) de manera que dues persones del mateix sexe no puguin ocupar un mateix càrrec consecutivament.
 • nota:
  L'aplicació d'aquest mecanisme té l'objectiu d'assolir el principi d'igualtat d'oportunitats i erradicar la discriminació. L'alternança és un concepte propi de les ciències polítiques.
 • vegeu:
  composició equilibrada; democràcia paritària; paritat

anàlisi de gènere Igualtat de gènere

anàlisi de gènere

Igualtat de gènere
 • ca
  anàlisi de gènere f
 • es
  análisis de género m
 • en
  gender analysis n
 • Forma sistemàtica d’estudi i observació de l’impacte diferenciat dels criteris aplicats, sobre les condicions, necessitats, índexs de participació, accés als recursos, desenvolupament, control d’actius, participació i presa de poder, dels homes i de les dones, en les propostes, programes, projectes, polítiques i eines legislatives.
 • nota:
  L'anàlisi de gènere s'inicia amb la recopilació de dades desagregades per sexe i informació sensible al gènere sobre la població involucrada, i pot incloure l'examen de les múltiples formes en què els homes i les dones, com a actors socials, s'involucren en el procés de transformació dels rols, relacions i processos socialment establerts i tradicionalment assignats, motivats per interessos individuals i col·lectius.
 • vegeu:
  auditoria de gènere; avaluació d'impacte de gènere; diagnosi de gènere; impacte de gènere; indicador de gènere

androcentrisme Igualtat de gènere

androcentrisme

Igualtat de gènere
 • ca
  androcentrisme m
 • es
  androcentrismo m
 • en
  androcentrism n
 • Forma específica de sexisme que considera el que és propi i característic dels homes com a centre i mesura del món i de les relacions socials, paràmetre d’estudi i d’anàlisi de la realitat i experiència universal de l’espècie humana. Basa el conjunt de valors dominants en la percepció normativa masculina, identificant la humanitat amb l’home, i invisibilitzant les aportacions, contribucions i experiències de les dones.
 • nota:
  Terme format amb l'element lèxic grec andros, que significa ‘home’.
 • vegeu:
  invisibilització; patriarcat; sexisme; visibilització

assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere

Igualtat de gènere
 • ca
  assetjament per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere m
 • es
  acoso por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión de género m
 • en
  harassment on grounds of sexual orientation, gender identity or gender expression n
 • Qualsevol comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere d’una persona que tingui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn intimidant, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.
 • fonts:
  Regulat a l'ET (art. 4.2e i 54.2g) i la LDLGBTI (art. 4g).

assetjament per raó de sexe Igualtat de gènere

assetjament per raó de sexe

Igualtat de gènere
 • ca
  assetjament per raó de sexe m
 • es
  acoso por razón de sexo m
 • en
  harassment on the grounds of sex n
 • Qualsevol conducta verbal o física realitzada en funció del sexe de la persona assetjada, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física o psíquica, o de crear-li un entorn intimidant, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest, o que provoca aquests mateixos efectes.
 • fonts:
  Definit a la LOIEMH (art. 7.2), l'ET (art. 4.2e i 54.2g), la LIEDH (art. 2o) i la LDDEVM (art. 5, tercer).

assetjament psicològic Igualtat de gènere

assetjament psicològic

Igualtat de gènere
 • ca
  assetjament psicològic m
 • es
  acoso moral m
 • es
  acoso psicológico m
 • en
  moral harassment n
 • en
  psychological harassment n
 • Conjunt d’accions, conductes o comportaments que malmeten la integritat psicològica d’una o més persones a través de la utilització d’una correlació de forces asimètriques, amb la finalitat o l’efecte de destruir-ne la reputació, les seves xarxes de comunicació i pertorbar l’exercici de les seves funcions o la seva vida personal.
 • nota:
  En l'àmbit del treball, l'assetjament psicològic presenta modalitats diferents: assetjament vertical descendent (bossing), assetjament vertical ascendent o assetjament horitzontal.
 • fonts:
  Regulat a diversos àmbits: penal (Codi penal), laboral (TRET, LEBEP), civil, administratiu.

assetjament sexual Igualtat de gènere

assetjament sexual

Igualtat de gènere
 • ca
  assetjament sexual m
 • es
  acoso sexual m
 • en
  sexual harassment n
 • Qualsevol conducta o comportament, verbal, no verbal o físic, no desitjat, d’índole sexual, que s’exerceix amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, o de crear-li un entorn intimidant, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.
 • fonts:
  Regulat a la LOIEMH (art. 7.1), el TRET (art. 4.2e i 54.2g), la LIEDH (art. 2p) i la LDDEVM (art. 5, tercer, b).

auditoria de gènere Igualtat de gènere

auditoria de gènere

Igualtat de gènere
 • ca
  auditoria de gènere f
 • es
  auditoría de género f
 • en
  gender audit n
 • Eina i mecanisme, sistemàtics, de revisió, monitoratge i control, dels projectes i accions institucionals, que permet analitzar, quantitativament i qualitativament, amb perspectiva de gènere, els continguts, dinàmiques i organització d’una activitat o situació, per detectar i proposar àrees de millora, impulsar canvis de la cultura institucional del treball, avaluar l’eficàcia i eficiència de l’assignació dels recursos i polítiques, i l’aplicació de les regles o criteris establerts a les lleis i normatives, en compliment dels principis de no-discriminació i igualtat efectiva.
 • vegeu:
  anàlisi de gènere; avaluació d'impacte de gènere; dades desagregades per sexe; diagnosi de gènere; impacte de gènere

avaluació d’impacte de gènere Igualtat de gènere

avaluació d’impacte de gènere

Igualtat de gènere
 • ca
  avaluació d’impacte de gènere f
 • es
  evaluación del impacto de género f
 • en
  gender impact assessment n
 • Metodologia d’anàlisi de les accions, intervencions, projectes i propostes polítiques (disposicions generals, actes, plans i programes), per analitzar, valorar i mesurar si els resultats i conseqüències afecten de manera diferent dones i homes, amb l’objectiu de promoure l’aplicació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits, mesurar el grau d’eficàcia i eficiència d’ús dels recursos, emprendre les mesures correctores adequades per eliminar els possibles efectes discriminatoris i garantir la igualtat entre dones i homes.
 • nota:
  L'avaluació pot ser de caràcter global (control de verificació de qualsevol proposta política) o comparativa (establiment d'un criteri, norma o referència respecte al qual poden fixar-se objectius i avaluar-ne els progressos realitzats).
 • fonts:
  Regulat a la LOIEMH (art. 19) i la LIEDH (art. 5n).
 • vegeu:
  anàlisi de gènere; auditoria de gènere; dades desagregades per sexe; desigualtat de gènere; diagnosi de gènere; impacte de gènere; indicador de gènere

barreres invisibles Igualtat de gènere

barreres invisibles

Igualtat de gènere
 • ca
  barreres invisibles f pl
 • es
  barreras invisibles f pl
 • en
  invisible barriers n pl
 • Discriminació resultant d’actituds, expectatives, normes i valors tradicionals inserits en les institucions i el dret, que obstaculitzen la promoció i millora professional de les dones.
 • nota:
  Les barreres invisibles impedeixen a les dones el seu avanç a posicions superiors i de gestió, i la seva capacitació o participació en els processos de presa de decisions.
 • vegeu:
  bretxa de gènere; desigualtat de gènere; discriminació; fuga de talent femení; sostre de vidre; terra enganxós

bones pràctiques Igualtat de gènere

bones pràctiques

Igualtat de gènere
 • ca
  bones pràctiques f pl
 • es
  buenas prácticas f pl
 • en
  good practice n
 • en
  best practices n pl
 • Desplegament conjunt i coordinat de diverses actuacions i mesures concretes, amb resultats perceptibles, que permetin la consecució de la igualtat real i efectiva de tracte i oportunitats de les dones, augmentant i millorant la seva presència en qualsevol àrea d’intervenció i donant resposta a les demandes de justícia social, i eficiència i rendibilitat econòmica.

bretxa Igualtat de gènere

bretxa

Igualtat de gènere
 • ca
  bretxa f
 • es
  brecha f
 • en
  gap n
 • Eina estadística que mostra la diferència, respecte a un mateix indicador, entre els subjectes d’estudi amb característiques similars com ara edat, ocupació, ingressos, nivell educatiu, capacitat econòmica i participació en el treball domèstic i remunerat, mesurant l’equitat mitjançant la comparació quantitativa dels resultats.

bretxa de gènere Igualtat de gènere

bretxa de gènere

Igualtat de gènere
 • ca
  bretxa de gènere f
 • es
  brecha de género f
 • en
  gender gap n
 • Construcció analítica i empírica que destaca les diferents posicions i desigualtats entre dones i homes, en les categories d’una variable d’estudi d’un context donat, i en qualsevol àmbit. S’utilitza per conèixer la diferència existent entre els sexes respecte a les oportunitats d’accés i control dels recursos econòmics, socials, polítics i culturals.
 • nota:
  La bretxa de gènere s'obté restant la taxa femenina de la taxa masculina, en relació amb el grau de participació, accés a les oportunitats, drets, poder, influència, remuneració, beneficis, control i ús dels recursos.
 • vegeu:
  barreres invisibles; desigualtat de gènere; diferència de sexes

bretxa digital de gènere Igualtat de gènere

bretxa digital de gènere

Igualtat de gènere
 • ca
  bretxa digital de gènere f
 • es
  brecha digital de género f
 • en
  digital gender divide n
 • Indicador que mesura les desigualtats entre dones i homes en relació amb les oportunitats d’accés, formació i ús de les tecnologies de la comunicació de la informació (TIC), corresponent a les capacitats pràctiques necessàries per al treball i la vida quotidiana en l’actual societat de la informació i coneixement, caracteritzada per les habilitats digitals.
 • fonts:
  Regulat a la LOIEMH (art. 28.2 i 4 i 30.5) i la LIEDH (art. 50.2c).

bretxa salarial de gènere Igualtat de gènere

bretxa salarial de gènere

Igualtat de gènere
 • ca
  bretxa salarial de gènere f
 • es
  brecha salarial por género f
 • en
  gender pay gap n
 • Indicador que mesura la diferència entre el salari efectiu que perceben els homes i el de les dones en treballs o funcions similars, a conseqüència de les diferents formes de discriminació que pateixen les dones en el món del treball (entre d’altres, la segregació en el treball, la discriminació directa o els treballs feminitzats).
 • fonts:
  Regulat a la LOIEMH (art. 46) i la LIEDH (art. 16.5 i 32.2c).
 • vegeu:
  bretxa de gènere; discriminació directa; discriminació salarial; segregació horitzontal per raó de gènere; segregació vertical per raó de gènere