Fundació CESNID

Lorem ipsum

La Fundació CESNID va ser constituïda l’any 1993 amb l’objectiu de crear un centre d’educació superior en què s’impartissin ensenyaments de nutrició i dietètica. La iniciativa va ser de la Universitat de Barcelona, liderada per la Dra. Pilar Cervera, de l’Escola d’Infermeria de la UB, que també fou la primera directora de la Fundació. Formen part del patronat de la Fundació CESNID institucions relacionades amb la salut, patronals i empreses del sector de l’alimentació, i associacions relacionades amb la nutrició i la dietètica.

El Centre d’Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica (CESNID) es va crear com a centre adscrit a la UB, i el 1995 va iniciar el funcionament al Palau de les Heures, de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, en què es va començar a impartir la docència. El 1997 va canviar la seu per unes dependències al recinte de Torribera (de la Diputació de Barcelona), a Santa Coloma de Gramenet, i al cap de poc es va ubicar a l’edifici La Masia del mateix recinte. L’Ajuntament de Santa Coloma va passar a formar part del patronat de la Fundació.

 

La titulació que s’impartia al CESNID entre el 1995 i el 2006 era el graduat superior de Nutrició Humana i Dietètica, un títol de primer cicle propi del Centre i reconegut per la Universitat de Barcelona. Un cop el Ministeri va haver creat els estudis de Nutrició Humana i Dietètica com a diplomatura universitària, el CESNID va començar a impartir-los el curs 2006-2007.

 

El curs 2008-2009 s’inicià el procés de desadscripció del CESNID de la UB. De manera progressiva, la diplomatura va passar a ser impartida des de la UB estant adscrita a la Facultat de Farmàcia, de manera que es va procedir a integrar el professorat i el PAS del CESNID a la UB, un procés que va finalitzar el 2011. La Dra. Rosaura Farré va substituir el 2006 la Sra. Cervera en la direcció de la Fundació, fins al 2009, any en què el CESNID va cessar l’activitat docent.

 

A més de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica, el CESNID ha tingut activitat de formació de professionals, prestació de serveis al sector, edició de llibres i altre material, i consultoria sobre temes de nutrició i dietètica.

 

En l’actualitat, la Fundació CESNID es troba en procés de remodelació per tal d’ajustar-se a la nova realitat del campus de l’Alimentació de Torribera.

 

Cronologia històrica de la Fundació:

 

 
1993

Es constitueix la Fundació com a centre adscrit de la UB (22 de juny)

1995-1996

Inici activitat Palau les Heures

1997

Trasllat a Torribera (Edifici Centre assistencial Emili Mira)
1998
Conveni d’adscripció i col.laboració UB-CESNID
2000
Trasllat a la Masia (remodelada per la Diputació de Barcelona)
2006
Nous Estatuts de la Fundació CESNID (20 d’abril)
2006
Conveni de desadscripció del CESNID de la UB (18 de desembre)
2006-2007
S’imparteix la Diplomatura oficial de Nutrició i Dietètica
2008
Aprovació del traspàs de l’ensenyament a la UB com a conseqüència de l’EEES
2009-2010
Curs sense nous alumnes a la Fundació CESNID
2010-2011
Presentació en el patronat ordinari del Projecte de campus de l’Alimentació i inici d’activitats docents de graus oficials adscrits a la Facultat de Farmàcia
2011-2012
Inici del segon curs de Nutrició Humana i Dietètica (NHD) i de Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA)
2012
Acte de graduació (diplomatura) de la darrera promoció. Inici del tercer curs de NHD i de CTA. Redacció d’un document de Model Organitzatiu pel campus de l’Alimentació. Funcionament d’una Comissió Gestora de Campus. Delegat del rector i director de la Fundació en la mateixa persona, Claudi Mans

2012-2013

(des de maig 2012)

Nomenament de director del campus. Coordinació amb Facultat de Farmàcia pel trasllat professors i investigadors als espais del campus. Activació laboratoris docents Marina. Nova denominació edificis UB. Gestió amb Diputació edifici aulari. Diàleg amb Secretaria General d’Universitats i Recerca per acreditar la viabilitat del projecte. Posicionament de la UB a través del Campus en el camp de les Ciències Gastronòmiques. Unitat UB-Bullipèdia i conveni Ferran Adrià. Transformació de la Fundació CESNID a les noves finalitats relacionades amb el Campus de l'Alimentació
2013
1993-2013. 20 anys de la Fundació CESNID
Patronat per a la creació de la Nova Fundació CESNID (30 de gener)

Càrrecs que han contribuït al desenvolupament del projecte:

 

Directors/directores de la Fundació (i Directors/es de Centre)
- Pilar Cervera,  des de l’inici
- Rosaura Farré (30 juny 2006 a 1 setembre 2009)
- Claudi Mans, Nomenament 21 desembre de 2009

 

Responsables econòmics Fundació i UB (campus)
- Magda Reixach (fins 11 de gener de 2010)
- Isabel Ferrer, Núria Amenós, Pilar Vaquero, Ana Juárez (2010-2012)
- Joaquim Luque i Tomás Ramos (maig 2012)

 

Delegats de la UB a nivell  CESNID i/o de Direcció del Campus
- Abel Mariné
- Josep Boatella
- Claudi Mans
- Màrius Rubiralta

 

 

Més informació

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte