Documents 

Majúscules
Minúscules
els Estatus de la Universitat de Barcelona
el Projecte de llei de reforma universitària
la Llei 8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels treballadors
la disposició addicional 4a
el capítol I
la disposició transitòria 6a
el carnet d’estudiant
el passaport
la cartilla de la Seguretat Social
Darrera actualització: 15-6-2018
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada
«Documents» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1056> [consulta: 18 novembre 2018].