Bibliografia de pragmàtica i anàlisi del discurs (BiPAD-cat)

Nogué, Neus i Lluís Payrató (2018): “Joan Solà, escriptor”. Bonet, Sebastià; Neus Nogué i Eulàlia Salvat (ed.): Joan Solà, una memòria viva. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. 77-96.

enllaç

Alturo, Núria (2017):  L’auxiliar de passat ‘anar’ en català (Pragmàtica del Català. Teories de la gramaticalització. Cas 1). Barcelona: Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. Col·lecció OMADO (Objectes i Materials Docents).

enllaç

Bach, Carme (2017): “Els marcadors discursius sobre l’arrel fi. Anàlisi contrastiva català-castellà”. Zeitschrift für Katalanistik, 30: 143–163

enllaç

Estellés, Maria i Maria Josep Cuenca (2017): “Ans y antes: de la anterioridad a la refutación en catalán y en español”. Zeitschrift für Katalanistik, 30: 165-184.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2017): “Connectors gramaticals i connectors lèxics en la construcció discursiva del debat parlamentari”. Zeitschrift für Katalanistik, 30: 91-121.

enllaç

Alturo, Núria (in press): “Pragmatics and discourse analysis”. Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.), Catalan Sociolinguistics. State of the Art and Future Challenges. Amsterdam: John Benjamins. 233-249.

Gonzàlez, Montserrat; Paolo Roseano, Joan Borràs-Comes i Pilar Prieto (2017): “Epistemic and evidential marking in discourse: Effects of register and debatability”. Lingua, 186-187: 68-87.

enllaç

De Cock, Barbara i Neus Nogué (2017): “The pragmatics of person reference: A comparative study of Catalan and Spanish parliamentary discourse”. Languages in Contrast, 17, 1: 96-127.

enllaç

Marco, Josep (2017): “Jordi Arbonès, traductor de Jane Austen: registres i model de llengua”. Anuari TRILCAT, 7: 45-67.

 

enllaç

Sistac i Vicén, Ramon (2017): “No sempre es diu la veritat: el treball de camp en dialectologia per contraposició a la història oral i la sociolingüística”. Giralt Latorre, Javier i María Teresa Moret Oliver (ed.): El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó. Jornada de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a Saragossa (28 d’octubre de 2016). 21-33.

 

 

enllaç

Alturo, Núria; Ignasi Clemente i Lluís Payrató (2016): “Notes for a Multilingual and Multimodal Functional Discourse Grammar”.  Fernández-Villanueva, Marta i Konstanze Jungbluth (ed.): Beyond language boundaries. Multimodal use in multilingual contexts. Berlín: Walter de Gruyter. 3-33.

enllaçenllaç

Bladas, Òscar i Neus Nogué (2016): “ ‘Que bé, tu!’ (‘That’s great, you!’): An emerging emphatic use of the second person singular pronoun tu (you) in spoken Catalan”.  De Cock, Barbara i Bettina Kluge (ed.): The referential ambiguity of personal pronouns and its pragmatic consequences. Pragmatics, 26, 3: 473-500.

enllaç
Costa Carreras, Joan (2016): “Anàlisi del discurs de la Gramàtica catalana (1933), de Pompeu Fabra / Discourse analysis of Pompeu Fabra’s Catalan Grammar (1933)”.  Nadal, Josep Maria; Feliu, Francesc [ed.] (2016). Constructing languages. Norms, myths and emotions, Amsterdam, John Benjamins, p. 163-177.
enllaçenllaç

Roseano, Paolo; Montserrat Gonzàlez, Joan Borràs-Comes i Pilar Prieto (2016): “Communicating Epistemic Stance: How Speech and Gesture Patterns Reflect Epistemicity and Evidentiality”. Discourse Processes, 53, 3: 135-174.

enllaç

Mestre, Martí i Maria Josep Cuenca (2016): “Use of Connectives and Argumentation in Catalan Parliamentary Debate”. Fernández-Villanueva, Marta and Jungbluth, Konstanze (eds.): Beyond Language Boundaries. Multimodal Use in Multilingual Contexts. Berlin: Walter de Gruyter. 162-178.

enllaç

Payrató, Lluís (2016): “Estudis de pragmàtica i anàlisi del discurs sobre la llengua catalana: un repàs de l’etapa 1997-2012”. Estudis Romànics, 38: 55-88.

enllaç

Payrató, Lluís (2016): “Multimodalitat i llengua oral. Ensenyant les fronteres del llenguatge”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 70: 43-49. (Versió espanyola: “Multimodalidad y lengua oral. Enseñando las fronteras del lenguaje”. Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 73: 43-49.)

Payrató, Lluís (2016):  “Es pot normativitzar la pragmàtica?”. Els Marges, 108: 12-32.

enllaç

Ribera, Josep E. (2016): “Encapsulació i estructura informativa en el debat parlamentari. Una anàlisi contrastiva (català-espanyol-anglès)”. Studia Romanica Posnaniensia, 43, 2: 29-50.

enllaç

Carbó, F.; C. Gregori i R. X. Rosselló (ed.) (2016): La ironia en les literatures occidentals des de l’inici de segle fins a 1939. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

enllaç

Ribera, Josep E. i M. Josep Marín (en premsa), “Objectivizing and subjectivizing encapsulation as evaluative strategies in parliamentary debate”. En M. Díez-Prados & Antonio García-Gómez (eds): Exploring evaluative and persuasive strategies in discourse, Londres / Amsterdam, John Benjamins.

Clemente, Ignasi (2015): Uncertain futures. Communication and Culture in Childhood Cancer Treatment. Indianapolis, IN: Wiley-Blackwell.

enllaç

González-Fuente, Santiago; Escandell-Vidal, Victoria; Prieto, Pilar (2015):  “Gestural codas pave the way to the understanding of verbal irony”. Journal of Pragmatics, 90: 26-47.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2015): “Beyond compare: similes in interaction”. Review Of Cognitive Linguistics, 13.1: 140-166.

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2015): “Evidentiality (and epistemicity) in Catalan parliamentary debate”. eHumanista/IVITRA, 8: 362-382.

enllaç

Monferrer, Aina (2015): “Aplicacions de l’estilística pragmàtica al corpus poètic de Vicent Andrés Estellés: revisió i estudi de cas”. Revista Internacional d’Humanitats, 33: 71-80.

enllaç

Nogué Serrano, Neus (2015): “Catalan”. Konstanze Jungbluth i Federica da Milano (eds.). Manual of Deixis in Romance Languages. Berlín/Boston: De Gruyter. 206-239.

enllaç

Nogué, Neus, taula rodona, “De la paraula viva a la paraula digital” con la intervención “La paraula digital i els usos lingüístics escrits”, 17è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), València, 07/2015.

Alturo, Núria; Evelien Keizer; Lluís Payrató (ed.) (2014): The interaction between context and grammar in Functional Discourse Grammar. Special Issue. Pragmatics, 24.

enllaç

Besa, Josep (2014): Els textos argumentatius. Barcelona: Santillana.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2014): “The use of demonstratives and context activation in Catalan parliamentary debate”. Discourse Studies, 16729752.

enllaç

Nogué Serrano, Neus (2014): “«M’encantaria poder venir a l’estadi a jugar contra el meu equip»: dixi de persona, footing i identitat, una entrevista a Pep Guardiola”. Treballs de Sociolingüística Catalana, 23: 375-390.

enllaç

Payrató, Lluís (2014): “Emblems or quotable gestures: Structures, categories and functions” / “Pragmatic gestures” (amb Tessendorf, S.) / “Gestures in Southwest Europe: Catalonia”. C. Müeller et al. (eds.): Body – Language – Communication. An International Handbook on Multimodality in Human Interaction. Berlin: De Gruyter Mouton.

enllaç

Payrató, Lluís (2014): “Sobre el discurso y la multimodalidad: de los estilos a la traducción”. Jullion, M.-C.; Cattani, P. (eds.): Le lingue, le culture e la traduzione per la mediazione / Les langues, les cultures et la traduction pour la médiation. Torino/Paris: L’Harmattan.

enllaç

Ribera, Josep (2014): ” ‘L’ambaixador dels Estats Units a Espanya no solta una en castellà’. Gènesi i mort de l’adverbial partitiu en“. Braçal, 50: 17-30.

Ribera, Josep (2014): “Les expressions demostratives no situacionals i l’estat cognitiu dels seus referents”. Caplletra, 57: 61-93.

enllaç

Cots, Josep Maria, Lluís Payrató (2013): “Introduction. Catalan pragmatics and the pragmatics of Catalan”. Payrató, Lluís, Josep Maria Cots (ed.), The Pragmatics of Catalan. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 1-13.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2013): «Causal constructions in speech». Bolly, C. i Degand, L. (eds.), Text-Structuring. Across the Line of Speech and Writing Variation. Corpora and Language in Use – Proceedings of the 2nd International Conference on Linguistic and Psycholinguistic Approaches to Text Structuring (LPTS 2011). Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain. 17-31.

Cuenca, Maria Josep (2013): “The fuzzy boundaries between discourse marking and modal parking”. Degand, Liesbeth, Cornillie, Bert, Pietrandrea, Paola (ed.), Discourse Markers and Modal Particles. Categorization and description. Amsterdam: John Benjamins. 191-216.

Cuenca, Maria Josep (2013): “Catalan Interjections”. Lluís Payrató i Josep M. Cots (ed.). The Pragmatics of Catalan. Berlin/Boston: The Gruyter / Mouton. 173-211.

enllaç

Cuenca, Maria Josep & Ribera i Condomina, Josep (2013): “Usos y estrategias de traducción inglés-español de los demostrativos en narrativa de ficción”. Anuario de Letras. Lingüística y Filología I: 2. 39-84.

enllaç

Lloberes, Marina i Lluís Payrató (2013): “Pragmatic coherence as a multimodal feature: Illustrative cospeech gestures, events, and states”. Payrató, Lluís i Cots, Josep Maria (ed.) The Pragmatics of Catalan. Berlín: De Gruyter Mouton. 215-246.

Nogué Serrano, Neus (2013): “Sexe, gènere i gramàtica“. Carme Junyent (ed.) Visibilitzar o marcar. Repensar el gènere en la llengua catalana. Barcelona: Empúries. 47-66.

Nogué Serrano, Neus (2013): “Els ‘criteris de visibilització de les dones’ en català: límits sintacticosemàntics i discursius”. Caplletra 54: 213-234.

enllaç

Nogué, Neus (2013): “Person Deixis in Catalan”. Payrató, Lluís i Cots, Josep Maria (ed.) The Pragmatics of Catalan. Berlín: De Gruyter Mouton. 115-144.

Payrató, Lluís (2013): El gest nostre de cada dia. La cultura al cos: la gestualitat emblemàtica com a patrimoni de la cultura popular [XXIV Premi de cultura popular Valeri Serra i Boldú]. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Payrató, Lluís (2013): “Entre teories i pràctiques: elogi de la frontera (i alguns marges) com a metàfora del desig científic”. Els Marges, 100: 162-169.

enllaç

Payrató, Lluís, Nogué, Neus (eds.) (2013): Estil i estils. Teoria i aplicacions de l’estilística. Universitat de Barcelona – PPU.

enllaçenllaç

Ribera i Condomina, Josep i Cuenca, Maria Josep (2013): “Use and translation of demonstratives in fiction: A contrastive approach (English-Catalan)”. Catalan Review 27: 27-49.

Romano, Manuela i Cuenca, Maria Josep (2013): “Discourse markers, structure and emotionality in oral narratives”. Narrative Inquiry 23, 2: 344-370.

Salvador Liern, Vicent i M. Josep Marín Jordà (2013): “Preguntas y preguntas: La gestión de la interacción en la entrevista política”. Communication, Cognition and Media: Political and Economic Discourse. Publicações da Faculdade de Filosofia, Universidade Católica Portuguesa. 329-347.

enllaç

Tullock, Brandon; Fernández-Villanueva, Marta (2013): “The Role of Previous Learned Languages in the Thought Processes of Multilingual Writers at the Deutsche Schule Barcelona”. Research in The Teaching of English, 47, 4: 420-441.

enllaç

Pujolar, Joan (2013): “Catalan-Spanish language contact in social interaction”. Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.): The Pragmatics of Catalan. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 361-386.

 

 

 

enllaç

Cots, Josep Maria i Luci Nussbaum (2013): “Doing learning languages in a multilingual context: Pragmatic aspects of classroom discourse in Catalonia”. Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.): The Pragmatics of Catalan. Belín/Boston: De Gruyter Mouton. 331-360.

 

enllaç

Salvador, Vicent (2013): “Metaphor and style in Catalan”. The Pragmatics of Catalan. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 309-330.

 

 

 

enllaç

Curell, Hortènsia (2013): “Politeness and cultural styles of speaking in Catalan”. Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.): The Pragmatics of Catalan. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 273-308.

 

 

enllaç

Bassols, Margarida (2013): “‘Here, many stories begin on a paper napkin’. Argumentation in Catalan discourse”. Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.): The Pragmatics of Catalan. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 247-272.

 

 

enllaç

González, Montserrat (2013): “Indirect evidence in Catalan”. Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.): The Pragmatics of Catalan. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 145-172.

 

 

enllaç

Torrent, Aina (2013): “Modal particles in Catalan”. Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.): The Pragmatics of Catalan. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 81-114.

 

enllaç

Espinal, M. Teresa (2013): “Pragmatic particles at the syntax-cognition interface”. The Pragmatics of Catalan. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 49-80.

 

enllaç

Prieto, Pilar i Gemma Rigau (2013): “Prosody and pragmatics”. Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.): The Pragmatics of Catalan. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 17-48.

 

enllaç

Cots, Josep Maria i Luci Nussbaum (2013): “Doing learning languages in a multilingual context: Pragmatic aspects of classroom discourse in Catalonia”. Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.): The Pragmatics of Catalan Language. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 331-359.

 

enllaç

Bladas, Òscar (2012): “Conversational Routines, formulaic language and subjectification”. Journal of Pragmatics, 44, 8: 929-957.

Cuenca, Maria Josep (2012): “La gramaticalización”. Ibarretxe-Antuñano, Iraide & Javier Valenzuela (ed.), Lingüística cognitiva. 281-304.

Cuenca, M. Josep i M. Josep Marín Jordà (2012): “Discourse markers and modality markers in Spoken Catalan: the Case of (és) clar”. Journal of Pragmatics 44: 2211-2225.

Marín Jordà, Maria Josep i Maria Josep Cuenca (2012): “De l’atribució a la modalitat: construccions amb és que en català oral”. Caplletra, 52:  65-94.

enllaç

Payrató, Lluís (2012) “L’anàlisi del discurs al segle XXI: reflexions crítiques a l’entorn del context comunicatiu i la multimodalitat”. Dins Vicent Salvador (ed.), L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui. València: Edicions Tres i Quatre. 105-149.

Payrató, Lluís (2012): “Apuntes para un análisis crítico, etnográfico y multimodal: sobre algunos géneros discursivos de presentación y oferta “. Linguística. Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto, 7:  101-127.

enllaç

Salvador, Vicent (ed.) (2012): L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui. València: Editorial Tres i Quatre.

 

 

enllaç

Salvador, Vicent (2012): “L’ull despert: panoràmica”. Salvador, Vicent (ed.): L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui. València: Edicions Tres i Quatre. 9-49.

 

 

enllaç

Salvador, Vicent (2012): “Semàntica lèxica i argumentació. Sobre les energies renovables”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 58: 28-35.

 

 

enllaç

Salvador, Vicent (2012): “Pràctiques discursives en l’àmbit sanitari: contextos, gèneres i estils”. Llengua, Societat i Comunicació, 10: 46-52.

 

enllaç

Rodríguez, Carmen (2012): “L’argumentació a l’aula: entre el raonament científic i l’opinió social”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 58: 8-19.

 

 

enllaç

Portalés, Enric Pasqual (2012): “L’estratègia concessiva, un repte en l’ensenyament de l’argumentació”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 58: 36-48.

 

 

enllaç

Peraire, Joan (2012): “L’argumentació publicitària: les paraules del desig”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 58: 57-70.

 

enllaç

Monferrer, Aina i Vicent Salvador (2012): “Procediments discursius de la divulgació científica en l’àmbit periodístic: l’èxit de la maleïda partícula de Higgs”. Journal of Catalan Studies. 128-150.

 

 

enllaç

Grau, Maria (2012): “Estils de discurs argumentatiu”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 58: 20-27.

 

enllaç

Ferrer, Montserrat i Montserrat Vilà (2012): “Argumentació social i científica”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 58: 5-7.

 

enllaç

Laborda, Xavier (2012): De retòrica. La comunicació persuasiva. Barcelona: UOC.

 

enllaç

Fernàndez, Josep-Anton (2012): “La novel·la familiar del «no nacionalisme»”. Salvador, Vicent (ed.): L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui. València: Edicions Tres i Quatre. 291-313.

 

 

enllaç

Cros, Anna; Gemma Brunat i Carla González (2012): “La construcció de la identitat dels participants”. Bassols, Margarida (coord.), La divulgació en els nous formats televisius. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma. 111-132.

 

enllaç

Cros, Anna; Margarida Bassols; Gemma Brunat i Carla Gonzàlez (2012): “Television and the mediatization of knowledge: Discursive strategies in new TV formats”. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, 4: 21-41.

 

enllaç

Ferrer Ripollés, Montserrat i Montserrat Vilà i Santasusana (ed.) (2012): Argumentació social i científica. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 58.

 

Ribera i Condomina, Josep (2012): La cohesió lèxica en seqüències narratives. Alacant/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Institut d’Estudis Catalans.

González Collantes, Carla i Isabel Olid Báez (2012): “Claus lingüístiques de la manipulació ideològica a Canal 9”. Salvador, Vicent (ed.): L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui. València: Edicions Tres i Quatre. 255-290.

 

 

enllaç

Alturo, Núria (2011): “Pragmàtica i anàlisi del discurs”. Treballs de Sociolingüística Catalana, 21: 29-42.

enllaç

Cuenca, M. Josep, M. Josep Marín, M. Romano i M. D. Porto (2011):”Emotividad y marcadores del discurso en narraciones orales”. Oralia, 14: 315-144.

Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.) (2013): The Pragmatics of Catalan. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.

enllaç

Salvador, Vicent (2011): “Paraula i cultura de la salut: indagacions de lingüística mèdica”. Caplletra, 50: 89-106.

 

enllaç

Marín, Maria Josep; Llum Bracho; Josep À. Mas i Anna I. Montesinos (ed.) (2011): Discurs polític i identitats (trans)nacionals. València: Publicacions de la Universitat de València.

 

 

enllaç

Bassols, Margarida (2011): “Here, many stories begin on a paper napkin. Argumentation in Catalan discourse”. Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.): The Pragmatics of Catalan Language. Berlín/ Boston: De Gruyter Mouton. 247-271.

 

enllaç

Bernal, Elisenda i Carsten Sinner (2011): “Problemes de la representació verbal en els diccionaris bilingües català-alemany-català des del punt de vista de l’aprenentatge”. Zeitschrift für Katalanistik, 24: 17-32.

 

 

enllaç

Coll-Florit, Marta (2011): “Estudi empíric sobre la semàntica verbal del català: el cas de la modalitat de l’acció”. Zeitschrift für Katalanistik, 24: 151-181.

 

 

 

 

enllaç

Perera, Joan i Aurora Bel (2011): “Propietats pragmàtiques i gramaticals en el desenvolupament de la coreferència pronominal”. Zeitschrift für Katalanistik, 24: 183-211.

 

 

 

enllaç

Jacobs, Bart (2011): “Present and historical perspectives on the Catalan go-past”. Zeitschrift für Katalanistik, 24: 227-255.

 

enllaç

Estrada Luttikhuizen, David (2011): “Humor per a la lectura a la literatura infantil i juvenil”. Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics, 16: 187-215.

 

 

enllaç

Alturo, Núria (2010): “Coherencia discursiva: Dimensiones contextual, conceptual y gramatical”. CLAC, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 41: 3-30.

enllaç

Alturo, Núria (2010): “La referència en la Gramàtica Funcional Discursiva”. Sintagma 22: 51-67.

enllaç

Alturo, Núria i Kees Hengeveld (2010): “La motivació pragmàtica de la cohesió en la conversa”. Caplletra, 49: 9-26.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2010): “Díctics espacials i gramàtica de les narracions orals”. Estudis Romànics XXXII: 101-123.

Cuenca, Maria Josep (2010): “Dixi textual: paradoxes i fronteres en lingüística”. La lingüística como reto epistemológico y como acción social. Madrid, Arco/Libros, Vol. II. 619-627.

Cuenca, Maria Josep (2010): “Díctics espacials i gramàtica de les narracions orals”. Estudis Romànics XXXII: 101-123.

Nogué, Neus (2010): “La puntuación de los escritos académicos de los estudiantes universitarios”. ITL International Journal of Applied Linguistics 159: 27-51.

Nogué, Neus (2010): “La primera persona del plural en català”. Llengua i Literatura, 21: 155-198.

enllaç

Nogué, Neus, Òscar Bladas, Lluís Payrató (ed.) (2010): L’assessorament lingüístic: funcions i criteris. Barcelona: AEAU – Universitat de Barcelona.

enllaçenllaç

Payrató, Lluís (2010): Pragmàtica, discurs i llengua oral. Introducció a l’anàlisi funcional de textos. Barcelona: Editorial UOC, 2a ed.

Sancho, Pelegrí (2010): “Anàlisi de les unitats fraseològiques amb funció connectiva en un fragment de conversa col·loquial”. Caplletra, 48: 93-125.

 

 

enllaç

Bonet, Sebastià (2010): “Salvador Espriu i la llengua catalana. Sobre Primera història d’Esther i algun altre text”. Zeitschrift für Katalanistik, 23: 3-15.

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2009): “The War of the Languages: Metaphors of Linguistic Conflict in Catalonia”. 11th Joan Gili Memorial Lecture. The Anglo-Catalan Society.

 

 

enllaç

Alturo, Núria i Marianna Chodorowska-Pilch (2009): “La gramaticalització de sisplau”. Els Marges, 88: 15-37.

enllaç

Bladas, Òscar (2009): Manual de transcripció del discurs oral. Materials de treball. Barcelona: Universitat de Barcelona – PPU.

enllaç

Cuenca, M. Josep (2009): “Dixi textual: paradoxes i fronteres en lingüística”. La lingüística como reto epistemológico y como acción social. Madrid: Arco/Libros. Vol. II: 619-627.

Cuenca, Maria Josep i Maria Josep Marín (2009): “Co-occurrence of discourse markers in Catalan and Spanish oral narrative”. Journal of Pragmatics 41: 899–914.

Cuenca, M. Josep i Josep Ribera (2009): “Metafore metatestuali”. Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica. Monogràfic ‘La forza cognitiva della metàfora”, 27: 101-117.

Payrató, Lluís (2009): “Non-verbal communication”. In Verschueren, J.; Östman, J.-O. (eds.): Key notions for pragmatics. Amsterdam: Benjamins.

Payrató, Lluís (2009): “Entre la lengua y la cultura: aspectos multimodales de la comunicación”. De Miguel, Elena (ed.), La pluralidad lingüística: Aportaciones sociales, culturales y formativas. Madrid: Ministerio de Educación. 135 – 155.

Ribera, Josep (2009): “Trets d’oralitat en narracions escrites d’aprenents”. Caplletra, 47: 75-102.

enllaç

Torrent-Lenzen, Aina (2009): “Polifonía de las emociones. Estudio pragmático sobre la función emotiva de las partículas modales en castellano, catalán y rumano”. Estudis Romànics, 31: 7-34.

 

enllaç

Robles, Ferran (2009): “Lingüística aplicada a l’ensenyament i nous corrents d’investigació en lingüística”. Caplletra, 47: 207-234.

 

enllaç

González, Montserrat (2009): “Narrative clause organization of Catalan and English storytelling”. Journal of Pragmatics, 41: 540-563.

 

 

enllaç

Fitó, Jaume (2009): “El gest i la dixi d’espai en textos instructius”. Caplletra, 46: 9-42.

 

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2009): “La pragmàtica en la gramàtica”. Institut d’Estudis Catalans: Memòria Curs 2007-2008. Barcelona: IEC.

 

 

enllaç

Bach, Carme (2009): “La reformulación del discurso en español en comparación con el catalán. Estudio contrastivo de los marcadores de reformulación”. Garcés, Maria Pilar (ed.): La reformulación del discurso en español en comparación con otras lenguas. Madrid: Universidad Carlos III; BOE. 37-66.

 

enllaç

Bach, Carme (2009): “Al cap i a la fi, en fi i en definitiva: tres marcadors discursius vehiculadors de la reformulació conclusiva en català”. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, 14: 15-33 (Madrid: UNED).

 

enllaç

Matamala, Anna (2009): “Interjections in Original and Dubbed Sitcoms in Catalan: A Comparison”. Meta, 54, 3: 485-502.

enllaç

Pellisser i Rossell, Nel·lo (2009): “La producció discursiva de Martí Domínguez i Barberà (1908-1984) i els seus registres expressius”. Zeitschrift für Katalanistik, 22: 249-271.

enllaç

Bladas, Òscar (2008): “Posició i funció dels connectors a més (a més), però i doncs en català escrit i oral”. Caplletra, 44: 219-248.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2008): “Pragmatic markers in contrast: The case of well”. Journal of Pragmatics 40: 1373-1391.

Cuenca, Maria Josep (ed.) (2008): Oralitat, gramàtica i pragmàtica. Caplletra, 44 (monogràfic).

enllaç

Cuenca, Maria Josep i Marta Torres (2008): “Usos de hombre/home y mujer/dona como marcadores del discurso en la conversación coloquial”. Verba, Anuario Galego de Filoloxía 35: 235-256.

 

enllaç

González, Montserrat (2008): “The Role of Compound Pragmatic Markers in the Construction of Catalan Oral Narrative”. Tyler, Andrea, Y. Kim, M. Takada (ed.), Language in the Context of Use. Discourse and Cognitive Approaches to Language. Cognitive Linguistics Research Series (CLR) 37. Berlín/New York: Mouton de Gruyter. 53-70.

González, Montserrat, Montserrat Ribas (2008): “The Construction of Epistemic Space via Causal Connectives”. Kecskes, Istvan, Jacob Mey (ed.), Intention, Common Ground and the Egocentric Speaker-Hearer. Mouton Series in Pragmatics 4. Berlín/New York: Mouton de Gruyter. 127-150.

Nogué, Neus (2008): “La dixi de persona en el discurs acadèmic oral en català “. Caplletra, 44: 195-218.

enllaç

Payrató, Lluís (2008): “’Past, present, and future research on emblems in the Hispanic tradition: Preliminary and methodological considerations”. Gesture, 8: 5-21.

Payrató, Lluís (2008): “Discurso, multimodalidad y plurilingüismo. Interrelaciones, interpretaciones y ejemplos”. José Luis Blas Arroyo, Manuela Casanova Ávalos, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz (ed.): Discurso y sociedad II. Nuevas contribuciones al estudio de la lengua en un contexto social. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I. 43-57.

Payrató, Lluís i Jaume Fitó (ed.) (2008) Corpus Audiovisual Plurilingüe. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. Llibre i DVD.

Salvador, Vicent (2008): “Metàfores i coneixement”. Escola catalana, 43: 8-9.

 

Mayol, Laia (2008): “Catalan ‘Déu n’hi do’ and conventional Caplletra implicatures in exclamatives”. Catalan Journal of Linguistics, 7: 135-156.

 

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2008): Gramàtica del text. Alzira: Bromera.

 

 

enllaç

Cros, Anna; Margarida Bassols; Ibis Álvarez; Carles Monereo i Guillem Sala (2008): “Gestió universitària i estils discursius”. Caplletra, 44: 9-34.

 

enllaç

Nogué, Neus (2008): La dixi de persona en català. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

enllaç

Costa, Joan (2008): “Sobre el discurs normatiu de l’Institut d’Estudis Catalans”. Document de treball, e-Repositori UPF.

enllaç

Alsina, Victòria (2008): Llengua i estilística en la narrativa de Jane Austen. Les traduccions al català. Vic: Eumo, Universitat autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Vic.

enllaç

Guasch, Oriol i Luci Nussbaum (ed.) (2007): Aproximacions a la competència multilingüe. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

Bladas, Òscar (2007): “Los enunciados fraseológicos: una aproximación cognitiva”. I. Ibarretxe, C. Inchurralde y J-M. Sánchez-García (ed.). Language, Mind, and the Lexicon. Peter Lang, Frankfurt am Main. 261-280.

 

Cuenca, M. Josep  (ed.) (2007): Contrastive perspectives on Discourse MarkersCatalan Journal of Linguistics, 6 (monogràfic).

González, Montserrat (2007): “Ús de llavors i aleshores en el registre col•loquial”. Martí, Sadurní (coord.), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglesias, David Prats (ed.), Actes del Tretzè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 8-14 de setembre de 2003). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 181-197.

Payrató, Lluís (2007): “Formas de comunicación no verbal”. Tradicionari, vol. VII: La narrativa popular. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 70-84.

Ribera, Josep (2007): “Text deixis in narrative sequences”. Valenzuela, J., Rojo, A. i P. Cifuentes (ed.), Cognitive Linguistics: from words to discourse. International Journal of English Studies (IJES) Special Issue, 7, 1: 149-168. Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia.

Villalba, Xavier (2007): “La dislocació a la dreta en català i castellà: microvariació en la interfície sintaxi/pragmàtica”. Caplletra, 42: 53-68.

 

 

enllaç

Prieto, Pilar i Gemma Rigau (2007): “The syntax-prosody interface: Catalan interrogative sentences headed by que“. Journal of Portuguese Linguistics, 6-2: 29-59.

 

enllaç

Perujo, Joan M. (2007): “La variació latent: Una modalitat no prevista en la traductologia”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/LV. Homenatge a Josep Gulsoy, 3. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 257-284.

 

 

enllaç

Mata, Meritxell (2007): “Els adverbis d’acte de parla i el modus oracional”. Llengua & Literatura, 18: 285-315.

 

enllaç

Marín, Maria Josep (2007): “Political (Im)Politeness: Discourse Power in Electoral Debates”. Catalan Review, XXI: 43-68.

 

 

enllaç

Grau, Maria (2007): “Modalització i ús de la llengua”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 42: 9-21.

 

 

 

enllaç

Fons, Montserrat (2007): “Reflexions sobre la modalització del discurs del mestre en educació infantil”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 42: 58-65.

 

enllaç

Curell, Hortènsia i Maria Sabaté (2007): “The production of apologies by proficient Catalan learners of English: sociopragmatic failures and cultural interference”. Garcés, Pilar; Reyes Gómez i Manuel Padilla (ed.): Intercultural, Cognitive and Social Pragmatics. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 76-92.

 

enllaç

Bach, Carme i Maria Josep Cuenca (2007): “Contrasting the form and use of reformulation markers”. Discourse Studies, 9: 149-175.

 

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2007): “Modalització i text argumentatiu”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 42: 33-43.

enllaç

Castroviejo, Elena (2007): “La qüestió de les exclamatives”. Llengua & Literatura, 18: 317-349.

 

enllaç

Vilà i Santasusana, Montserrat i Maria Grau Tarruell (ed.) (2007): Modalització i cortesia lingüística. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 42.

 

Campos, Àngels (2007): “L’emissor com a organitzador del discurs acadèmic”. Caplletra, 43: 39-58.

 

 

enllaç

Calsamiglia, Helena (2007): “L’oportunitat de l’aparició del subjecte en el discurs acadèmic”. Vilà Santasusana, Montserrat i Maria Grau Tarruell (ed.): Modalització i cortesia lingüística. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 42: 66-76.

 

 

enllaç

Bassols, Margarida; Albert Rico i Anna M. Torrent (2007): “Les estratègies i els recursos expressius en els magazins radiofònics”. Quaderns del CAC, 28: 63-77.

enllaç

Bassols, Margarida (2007): El llenguatge dels polítics. Anàlisi del cas català. Vic: Eumo.

 

 

 

enllaç

Artigas, Rosa (2007): “Sobre modalització i context”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 42: 22-32.

enllaç

Alturo, Núria, Josep Besa, Òscar Bladas i Neus Nogué (ed.) (2006): L’argumentació. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU).

enllaçenllaç

Besa, Josep, Núria Alturo, Montserrat Adam and Josefina Carrera (2006): “Les relacions de coherència en els textos argumentatius”. Núria Alturo, Josep Besa, Òscar Bladas i Neus Nogué (ed.) L’argumentació. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 109-127. DOI: 10.13140/RG.2.1.3091.0888

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2006): La connexió i els connectors. Vic: Eumo.

Cuenca, Maria Josep i Maria Josep Marín (2006): “Estratègies d’inici de torn en el debat electoral”. Journal of Catalan Studies. Revista Internacional de Catalanística, 20–47.

González Condom, Montserrat (2006): “Aproximaciones y propuesta de integración de los marcadores pragmáticos en un modelo de coherencia discursiva”. Casado Velarde, M., R. González Ruiz, M.V. Romero Gualda (ed.), Análisis del Discurso: Lengua, cultura y valores (Volumen II). Madrid: Arco Libros. 1345-1361.

Payrató, Lluís (2006): “Discurso oral y multimodalidad: aspectos introductorios”. Oralia 9: 259-275.

Payrató, Lluís (2006): “Breus apunts introductoris per a un projecte de dialectologia catalana del gest”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LII. Miscel•lània Joan Veny, 8. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 309-322.

Salvador, Vicent i Laia M. Climent (ed.) (2006): El discurs prefabricat II. Fraseologia i comunicació social. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.

 

 

enllaç

Salvador, Vicent (2006): “Argumentació i estructures lingüístiques”. Alturo, Núria; Josep Besa; Òscar Bladas i Neus Nogué (ed.): L’argumentació. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 91-108.

 

enllaç

Perujo, Joan M. (2006): “Un cas especial en la traducció de la variació lingüística: la variació latent”. Quaderns. Revista de traducció, 13: 107-124.

 

enllaç

Lawick, Heike van (2006): Metàfora, fraseologia i traducció. Aplicació als somatismes en una obra de Bertolt Brecht. Aachen: Shaker.

 

 

enllaçenllaç

González, Montserrat (2006): “Epistemic Modality and Evidentiality in English and Catalan Storyelling”. Paper (Linguistic Agency, University of Trier), 665: 515-540.

 

enllaç

Laborda, Xavier (2006): “Argumentació retòrica, una descoberta formal i ideològica”. Alturo, Núria; Josep Besa; Òscar Bladas i Neus Nogué (ed.): L’argumentació. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 15-32.

 

enllaç

Viana, Amadeu (ed.) (2006): L’humor en el treball. Salut, crítica i comunicació. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida.

 

enllaç

Viana, Amadeu (2006): “Humor i argumentació en la conversa ordinària: una aproximació”. Alturo, Núria; Josep Besa; Òscar Bladas i Neus Nogué (ed.): L’argumentació. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU).

 

enllaç

Cros, Anna; Margarida Bassols; Ibis Álvarez; Carles Monereo i Guillem Sala (2006): “Gestió universitària: estils discursius i representacions identitàries”. Alturo, Núria; Josep Besa, Òscar Bladas i Neus Nogué (ed.): L’argumentació. Barcelona: Universitat de Barcelona y Publicaciones Universitarias (PPU). 209-232.

 

 

enllaç

Cortès, Montserrat (2006): Introducció a la psicologia del llenguatge i de la comunicació. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

 

 

enllaç

Climent, Laia M. (ed.) (2006): Anàlisi crítica del discurs: mitjans de comunicació i llengua. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

 

Casanovas, Pompeu (2006): “L’argumentació en dret: pressupòsits pragmàtics i cognitius per a la construcció de sistemes intel·ligents”. Alturo, Núria; Josep Besa; Òscar Bladas i Neus Nogué (ed.): L’argumentació. Barcelona: Universitat de Barcelona y Publicaciones Universitarias (PPU). 33-62.

 

 

 

enllaç

Martines, Vicent i Vicent Salvador (ed.) (2006): Traductologia i discurs. Caplletra, 40.

 

 

enllaç

Bassols, Margarida (2006): “Qui s’està de defensar la seva opinió? Argumentació i pragmàtica”. Alturo, Núria; Josep Blesa; Òscar Bladas i Neus Nogué (ed.): L’argumentació. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 63-87.

 

 

enllaç

Bracho, Llum i Anna I. Montesinos (2006): “La legitimació ideològica del secessionisme lingüístic català a través del BOE”. Climent, Laia M. (ed.): Anàlisi crítica del discurs: mitjans de comunicació i llengua. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 53-60.

 

 

Boix, Emili (2006): “Els Pigmalions catalans de Joan Oliver i Xavier Bru de Sala: dues aportacions separades per quaranta anys”. Els Marges, 78: 55-77.

 

 

enllaç

Alturo, Núria (2005): “Catalan Adpositions of ‘Movement’ as Aspectual Particles: Cap (a) and Fins (a)”. Hubert Cuyckens, Walter de Moulder i Tanja Mortelmans (ed.), Adpositions of Movement. Belgian Journal of Linguistics, 18: 197-223. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/bjl.18.11alt

enllaç

Marín, Maria Josep (2005): “Marcadors discursius procedents de verbs de percepció. Argumentació implícita en el debat electoral”. Anejo 59 de Quaderns de Filologia. València: Universitat de València.

Payrató, Lluís (2005): “Noves tendències en anàlisi del discurs: reflexions sobre el context comunicatiu i la multimodalitat”. Labarta Postigo, María (ed.) Approaches to Critical Discourse Analysis. València: Universitat de València. CD Rom.

enllaç

Torrent-Lenzen, Aina (2005): “Indexicalitat i comunicació verbal d’emocions en català”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, L. Miscel·lània Joan Veny, 6. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 257-284.

 

 

enllaç

Salvador, Vicent (2005): “Combinatòria lèxica i discurs acadèmic: aplicació a l’anàlisi de manuals d’ensenyament mitjà”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 36: 65-74.

 

 

enllaç

Piquer, Adolf (2005): “Fraseologia i literatura. El discurs reciclat”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 36: 56-64.

 

 

enllaç

Peraire, Joan (2005): “Unitats fraseològiques i ideologia en el discurs publicitari”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 36: 43-55.

 

 

enllaç

Payrató, Lluís (2005): “Del present imperfecte i dels futurs de probabilitat, o entorn de la filologia, la lingüística, l’anàlisi crítica del discurs i les ciències de la comunicació”. Caplletra, 39: 109-133.

 

 

enllaç

Muñoz, Isidre (2005): “Estratègies retoricocomunicatives en el discurs juvenil: funció taxèmica”. Llengua & Literatura, 16: 407-420.

 

 

enllaç

Montserrat, Sandra (2005): “Entre la dixi i la definitud: els verbs de moviment resultatiu en català”. Caplletra, 39: 61-83.

 

enllaç

Marín, Maria Josep (2005): “Gramaticalització i funció discursiva dels verbs de percepció”. Caplletra, 38: 47-71.

 

 

enllaç

González, Montserrat (2005): “Pragmatic Markers and Discourse Coherence Relations in English and Catalan Oral Narrative”. Discourse Studies, 7: 53-86.

 

enllaç

Ginebra, Jordi (2005): “Fraseologia, lingüística de corpus i ensenyament de la gramàtica”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 36: 12-19.

 

 

enllaç

Ferrer, Montserrat i Vicent Salvador (2005): “Fraseologia i educació discursiva”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 36: 7-11.

enllaç

Espinal, M. Teresa i Jaume Mateu (2005): “La llengua a les frases fetes”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 36: 20-31.

 

enllaç

Laborda, Xavier (coord.) (2005): Retòrica i Persuasió. Revista de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona, 3.

 

 

enllaç

Viana, Amadeu (2005): “Retòrica i llenguatge científic”. Cabré, M. Teresa i Carme Bach (ed.): Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 143-154.

 

 

Cuenca, Maria Josep i Àngels Massip (2005): “Connectors i processos de gramaticalització”. Caplletra, 38: 259-277.

 

enllaç

Conca, Maria (2005): “Les unitats fraseològiques en el discurs argumentatiu”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 36: 32-42.

 

enllaç

Ferrer Ripollés, Montserrat i Vicent Salvador Liern (ed.) (2005): Fraseologia i educació discursiva. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 36.

 

Bach, Carme (2005): “Discurs i lexicografia: ALCOR. Una proposta d’aplicació per a la representació dels connectors reformulatius”. Cabré, M. Teresa i Carme Bach (ed.): Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 251-261.

 

enllaç

Borja, Joan (2005): “Fraseologia i transmissió de coneixement”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 36: 65-74.

 

 

enllaç

Besa, Josep (2005): Anàlisi i producció de textos catalans. Barcelona: Universitat de Barcelona.

 

 

enllaç

Besa Camprubí, Josep (2005): El títol del poema. Una tipologia dels efectes del títol en el text. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

González, Montserrat (2005): “An approach to Catalan evidentiality”. Intercultural Pragmatics, 2-4: 515-540.

Marín, Maria Josep (2004): Discurs i gramaticalització: Verbs de percepció usats com a marcadors discursius en el debat electoral. València: Universitat de València.

 

 

enllaç

Alturo, Núria (2004): “Hipòtesis sobre la representació multimodal (gestual) dels esdeveniments”. L. Payrató, N. Alturo y M. Payà (ed.), Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Universitat de Barcelona i PPU. 141-153. DOI: 10.13140/RG.2.1.4417.0722

enllaç

Alturo, Núria; Òscar Bladas, Marta Payà y Lluís Payrató (ed.) (2004): Corpus Oral de Registres. Materials de treball. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Llibre i CD-Rom.

enllaç

Bladas, Òscar. (2004): “Los enunciados fraseológicos. Algunos ejemplos del catalán coloquial”. Oralia, 4: 39-65.

 

Clemente, Ignasi (2004): “«Quan em clavaran allò?» Algunes consideracions sobre la gestualitat en la negociació del tractament del càncer infantil a Catalunya”. Payrató, Lluís, Núria Alturo, Marta Payà (ed.), Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. 173-184.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2004): “Translating interjections: an approach from grammaticalization theory”.  A. Soares da Silva, A. Torres y M. Gonçalves (ed.), Linguagem, Cultura e Cognição: Estudos de Linguística Cognitiva. Coimbra: Almedina. Vol. 2. 325-345.

 

Payà, Marta (2004): “Interacció del grup tonal i el gest en el discurs: una aproximació d’anàlisi multimodal”. Payrató, Lluís, Núria Alturo, Marta Payà (ed.), Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

enllaç

Payrató, Lluís (2004): “Lingüística i comunicació no verbal”. Payrató, Lluís, Núria Alturo, Marta Payà (ed.), Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. 13-37.

enllaç

Payrató, Lluís, Marina Àlamo, Jaume Fitó, Marta Juanhuix (2004): “El projecte VARCOM. Variació, Comunicació Multimodal i Multilingüisme: estils discursius i consciència lingüística en la producció de textos orals”. Payrató, Lluís, Núria Alturo, Marta Payà (ed.), Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. 111-121.

enllaç

Payrató, Lluís, Núria Alturo, Marta Payà (ed.) (2004): Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

enllaç

Laia Climent (2004): “Expressió del dolor, de la medicina al llenguatge”. Mètode, 42: 6-7.

 

enllaç

Pueyo, Miquel (2004): “Sociolingüística i comunicació no verbal”. Payrató, Lluís; Núria Alturo i Marta Payà (ed.): Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. 39-46.

 

 

enllaç

Martínez, Quilo (2004): “Retòrica de la imatge”. Torrent,  Anna M. (coord.): Els anuncis de la premsa. El món de la publicitat i la propaganda. Vic: Eumo. 123-161.

 

 

González, Montserrat (2004): “The Articulation of Oral Narrative in English and Catalan: The Use of Pragmatic Markers as Cognitive Hinges”. Florén, C.; C. Inchaurralde; M. A. Ruiz Moneva (ed.): Applied Linguistics Perspectives: Language Learning and Specialized Discourse. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 125-149.

 

 

González, Montserrat (2004): Pragmatic markers in oral narrative. The case of English and Catalan. Amsterdam: John Benjamins.

 

enllaç

Viana, Amadeu (2004): “Contribució de la sociolingüística a la pragmàtica”. Lloret, Maria Rosa i Clàudia Pons (ed.): Lingüística i gramàtiques. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 153-172.

 

 

enllaç

Viana, Amadeu (2004): Acròbates de l’emoció. Exploracions sobre conversa, humor i sentit. Tarragona: Arola editors.

 

enllaç

Bertran, Carles (2004): “Els usos de l’espai i la comunicació no verbal. Una aproximació des de l’antropologia lingüística”. Payrató, Lluís; Núria Alturo i Marta Payà (ed.): Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona:  Publicacions de la Universitat de Barcelona (PPU). 207-222.

 

enllaç

Bassols, Margarida (2004): “Pragmàtica de la publicitat i de la propaganda”. Torrent, Anna M. (coord.): Els anuncis de la premsa. El món de la publicitat i la propaganda. Vic: Eumo. 91-119.

 

 

 

Bach, Carme (2004): Els connectors reformulatius catalans: Anàlisi i proposta d’aplicació lexicogràfica. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. (Versió editada de la tesi doctoral del mateix títol, 2001, disponible a e-Repositori, UPF).

enllaç

Grau, Maria (2003): La modalització: Manifestacions de la subjectivitat lingüística en els discursos acadèmics orals i escrits. Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

enllaç

Alturo, Núria (2003): “Cognitive Aspect and the Narrativity of Texts”. International Datenviefalt und Perspektivenviefalt zwischen Universalität und Variation. Tübingen: Universität Tübingen, 24-25 de gener de 2003. Presentació.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2003): “Two ways to reformulate: a contrastive analysis of reformulation markers”. Journal of Pragmatics, 35: 1069-1093.

 

Payà, Marta (2003): “Prosody and Pragmatics in Parenthetical Insertions in Catalan”. Catalan Journal of Linguistics 2: 207-227.

enllaç

Payrató, Lluís (2003): Pragmàtica, discurs i llengua oral. Introducció a l’anàlisi funcional de textos. Barcelona: Editorial UOC.

Vicent, Salvador i Cecili Macián (2003): “El discurs de la podologia en Internet (Anàlisi d’estratègies de gestió social dels coneixements a través d’un corpus plurilingüe)”. Piqué-Angordans, Jordi; María José Esteve i Maria Lluïsa Gea (ed.): Internet in languages for specific purposes and foreign language teaching. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 149-161.

 

 

enllaç

Pons, Lídia; Caterina Molina i Beatriu Guarro (2003): “Els anuncis de la televisió: identitats femenines, identitats masculines”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 30: 47-60.

 

 

enllaç

Obach, Xavier (2003): “Anàlisi dels informatius de televisió. Guia de sis punts essencials”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 30: 83-91.

 

 

enllaç

Lozano, María; Rafael Miralles i Carme Doménech (2003): “Deconstruir el discurs televisiu a la classe de llengua”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 30: 61-70.

 

 

enllaç

Lluch, Gemma (2003): “Construir una competència narrativa des de la televisió i el cinema”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 30: 27-33.

 

enllaç

Costa, Elisabet i Rosa Sayós (2003): “La publicitat televisiva a l’aula: missió possible”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 30: 34-46.

 

enllaç

Cassany, Daniel i Joan Ferrés Prats (ed.) (2003): Llegir televisió. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 30.

 

 

enllaç

Bassols, Margarida (2003): “La guerra dels mots i els mots de la guerra”. Anàlisi, 30: 187-204. [No disponible en línia]

 

 

enllaç

Artigas, Rosa; Joan Bellés i Maria Grau (2003): Tipotext. Una tipologia de textos de no ficció. Barcelona: Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Eumo.

 

enllaç

Piquer, Adolf (2000): “Pragmaestilística del català”. Caplletra, 29: 53-68.

enllaç

Viana, Amadeu (2003): “Vico i la justificació de la pragmàtica”. Payrató, Lluís (ed.) El calidoscopi pragmàtic. Monogràfic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Salvador, Vicent (2003): “Pragmàtica i estilística”. Payrató, Lluís (ed.) El calidoscopi pragmàtic. Monogràfic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2003): “Cognició, pragmàtica i gramàtica”. Payrató, Lluís (ed.) El calidoscopi pragmàtic. Monogràfic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Bassols, Margarida (2003): “Pragmàtica i anàlisi del discurs”. Payrató, Lluís (ed.) El calidoscopi pragmàtic. Monogràfic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Payrató, Lluís (2003): “L’entorn pragmàtic: de corrents i perspectives”. Payrató, Lluís (ed.) El calidoscopi pragmàtic. Monogràfic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Payrató, Lluís (ed.) El calidoscopi pragmàtic. Monogràfic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Alturo, Núria (2003): “La pragmàtica en la tradició (socio)lingüística catalana”. Payrató, Lluís (ed.) El calidoscopi pragmàtic. Monogràfic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Alturo, Núria i F. Xavier Vila (ed.) (2002): Variació dialectal i estandardització. Barcelona: Universitat de Barcelona i PPU.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2002): “Connectors i interjeccions”. Solà, Joan; Maria Rosa, Lloret; Joan Mascaró y Manuel Pérez Saldanya (ed.), Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries. Vol 3, cap. 31.

Payà, Marta (2002): “L’ús deliberat de la prosòdia en publicitat: el cas dels anuncis d’autopromoció de TV3”. Interlingüística, 13: 203-215.

Payà, Marta (2002): “Hacia el estudio de la unidad del discurso oral, entre la fonología y la pragmática”. Luque, Juan de Dios, Antonio Pàmies, Francisco José Manjón (ed.), Nuevas tendencias en la investigación lingüística. Granada: Granada Lingvistica. 197-211.

enllaç

Payà, Marta (2002): “Incidental Clauses in Spoken Catalan: Prosodic Characteristics and Pragmatic Function”. Presentació a Speech Prosody 2002 Conference. Aix-en-Provence, 11-13 d’abril de 2002.

Payà, Marta (2002): “Interacció de la prosòdia i gest en el discurs”. Presentació a la VII Jornada sobre la variació lingüística: Línies de recerca en lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Universitat de Barcelona / Xarxa Temàtica La Variació Lingüística: Dialectologia, Sociolingüística i Pragmàtica, 12 de setembre de 2002.

Payrató, Lluís (2002): “Non-verbal communication”. Verschueren, Jef, Jan-Ola Östman, Jan Blommaert, Chris Bulcaen (ed.), Handbook of pragmatics. Annual installment. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Payrató, Lluís i Núria Alturo (ed.) (2002) Corpus Oral de Conversa Col·loquial. Materials de treball. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona. Llibre i CD-Rom.

enllaç

Vallduví, Enric (2002): “L’oració com a unitat informativa”. Solà, Joan; Maria Rosa Lloret; Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya (ed.): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries. Vol. 2. 1221-1279.

 

 

enllaç

Torrent-Lenzen, Aina (2002): “Que tens gana? Anàlisi de la funció pragmàtica del que introductor d’una pregunta amb corba entonativa descendent”. Estudis de llengua i literatura catalanes, XLIII. Miscel·lània Giuseppe Tavani, 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 321-333.

 

enllaç

Prieto, Pilar (2002): Entonació. Models, teoria, mètodes. Barcelona: Ariel.

 

Payrató, Lluís (2002): “L’enunciació i la modalitat oracional”. Solà, Joan; Maria-Rosa Lloret; Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya (ed.): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries. Vol. 2, cap. 3. 1149-1220.

 

Lorda, Clara Ubaldina i Montserrat Ribas (ed.) (2002): Anàlisi del discurs polític: producció, mediació i recepció: Jornades sobre Anàlisi del discurs polític: producció, mediació i recepció (20-21 d’octubre de 2000). Barcelona: IULA.

 

 

enllaç

Grau, Maria (2002): “La modalització: adequació del text als paràmetres de la situació comunicativa”. Vilà, Montserrat (coord.) et al.: Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d’aprenentatge i seqüències didàctiques. Barcelona: Graó. 83-94.

 

enllaç

Espinal, Teresa (coord.); Josep Macià; Jaume Mateu; Josep Quer i M. Teresa Ynglès (2002): Semàntica. Del significat del mot al significat de l’oració. Barcelona: Ariel.

 

 

Laborda, Xavier (2002): Comunicació institucional i literatura de paperera. València: Edicions Tres i Quatre.

 

enllaç

Cros, Anna (2002): “L’argumentació oral”. Vilà, Montserrat (coord.) et al.: Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d’aprenentatge i seqüències didàctiques. Barcelona: Graó. 63-82.

 

enllaç

Cros, Anna i Montserrat Vilà (2002): “La discussió oral: arguments i fal·làcies”. Vilà. Montserrat (coord.) et al.: Didàctica de la llengua oral formal. Continguts d’aprenentatge i seqüències didàctiques. Barcelona: Graó. 153-160.

 

enllaç

Guzman, Josep R. (2002): “Cortesia i traducció al català de marques d’atenuació en les peticions”. Zeitschrift für Katalanistik, 15: 9-25.

Alturo, Núria (2001): “Les activitats no són accions (Situacions i tipus de text en anglès i en català)”. Caplletra, 30: 111-134.

enllaç

Alturo, Núria (2001): La terminologia lingüística en les gramàtiques catalanes del 1891 al 1933: el temps i l’aspecte. Zeitschrift für Katalanistik, 14: 62-91. ISSN 0932-2221

enllaç

Cuenca, Maria Josep  i Joan Rafael Ramos (coord.) (2001): Anàlisi contrastiva. Caplletra, 30 (monogràfic).

enllaç

Lorente, Mercè, Núria Alturo, Emili Boix, Maria-Rosa Lloret i Lluís Payrató (ed.) (2001): La gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació. Barcelona: Universitat de Barcelona i PPU.

enllaç

Torres, Marta (2001): “L’expressió de les hores en català: anàlisi contrastiva”. Caplletra, 30: 169-198.

 

 

 

 

enllaç

Pérez Saldanya, Manuel (2001): “La gramaticalització del significat”. Lorente, Mercè; Núria Alturo; Emili Boix; Maria-Rosa Lloret i Lluís Payrató (ed.): La gramàtica i semàntica en l’estudi de la variació. Barcelona: Universitat de Barcelona i PPU. 251-295.

 

enllaç

Pérez, Montserrat (2001): “Some considerations on politeness in Catalan Service encounters”. Muñoz, Carmen (coord.) et al.: Trabajos en lingüística aplicada. Barcelona: AESLA. 597-604.

 

 

enllaç

Peraire, Joan (2001): “L’estratègia retòrica en la publicitat actual”. Escola Catalana, 378: 13-17.

 

 

enllaç

Montolío, Estrella i Virginia Unamuno (2001): “The discourse marker a ver (Catalan, a veure) in teacher-student interaction”. Journal of Pragmatics, 33: 193-208.

 

 

enllaç

González, Montserrat (2001): “Els marcadors pragmàtics compostos en el relat oral anglès i català”. Caplletra, 30: 73-94.

 

enllaç

Ferrer, Hang (2001): “Les partícules modals alemanyes i els seus equivalents en català des d’una perspectiva contrastiva”. Caplletra, 30: 95-110.

 

enllaç

Espinal, Teresa (2001): “Sobre els límits del significat”. Lorente, Mercè; Núria Alturo; Emili Boix; Maria-Rosa Lloret i Lluís Payrató (ed.): La gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació. Barcelona: Universitat de Barcelona i PPU. 251-295.

 

 

enllaç

Viana, Amadeu (2001): “Temes difícils, estils còmics: el cas de l’humor mèdic”. Revista Iberoamericana de Discurso y Sociedad, 3, 3: 117-144.

 

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2001): “La gramaticalització com a teoria de la variació morfosintàctica”. Lorente, Mercè; Núria Alturo; Emili Boix; Maria-Rosa Lloret i Lluís Payrató (ed.): La gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació. Barcelona: Universitat de Barcelona i PPU. 151-185.

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2001): “Anàlisi contrastiva dels marcadors de reformulació i exemplificació”. Caplletra, 30: 47-72.

 

Bach, Carme (2001): “Coherencia tipológica en los conectores reformulativos del catalán”. De Bustos, J. J. i P. Charedeau. (ed.): Lengua, discurso, texto. Madrid: Visor Libros. 523-538.

 

 

enllaç

Calsamiglia, Helena (2001): “La comunicació social de la ciència com a pràctica discursiva. Presentació d’un projecte”. Brumme J. (ed.): La historia de los lenguajes iberorrománicos de especialidad: la divulgación de la ciencia. Frankfurt: Vervuet. 273-283.

 

Bassols, Margarida (2001): Les claus de la pragmàtica. Vic: Eumo.

Cuenca, Maria Josep  (2000): “Estudi estilístic i contrastiu de l’arquitectura de l’oració. Estil segmentat vs. estil cohesionat”. Caplletra, 29: 105-120.

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep i Maria Josep Marín (2000) «Verbos de percepción gramaticalizados como conectores. Análisis contrastivo español-catalán», dins Maldonado (ed.) Revista Española de Lingüística Aplicada. Estudios Cognoscitivos del Español, Asociación Española de Lingüística Aplicada y Universidad Autónoma de Querétaro, monogràfic, 215-237.

Teruel, Elvira, (2000): “De l’homo sapiens a l’animal metafòric”. Caplletra, 29: 139-148.

 

enllaç

Sancho, Pelegrí (2000): “Aspectes de la fraseologia del valencià col·loquial”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 307-324.

 

 

enllaç

Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.) (2000): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.

 

 

enllaç

Salvador, Vicent (2000): “Idiomaticitat i discurs prefabricat”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 19-31.

 

 

enllaç

Salvador, Vicent (2000): “L’estil nominalitzat”. Caplletra, 29: 69-81.

 

 

enllaç

Piquer, Adolf (2000): “Pragmàtica en la fraseologia del relat”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 389-407.

 

enllaç

Pinyana, M. Carme (2000): “El Xeret del Tormes o com arcaïtzar una traducció amb l’ús de les parèmies”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 187-202.

 

enllaç

Pérez Saldanya, Manuel (2000): “Notes per a una estilística dels temps verbals”. Caplletra, 29: 83-104.

 

enllaç

Peraire, Joan (2000): “Estratègia metafòrica i fraseologia en l’arquitectura del discurs del futbol”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 355-371.

 

enllaç

Oller, Anna (2000): “Connectors i fraseologia: el llavors col·loquial”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 333-342.

 

enllaç

Monzó, Esther (2000): “Estudi fraseològic de fórmules jurídiques dins de l’àmbit legislatiu”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 343-354.

 

enllaç

Montalt, Vicent (2000): “Discurs prefabricat i traducció de textos científics”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 241-260.

 

enllaç

Meseguer, Lluís (2000): “Llenguatge dramàtic i fraseologia (a propòsit del teatre de Joan Brossa)”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 373-388.

 

 

 

enllaç

Marco, Josep (2000): “La traducció de la metàfora lexicalitzada als textos literaris: problemes i mètodes”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 139-151.

enllaç

Lawick, Heike van (2000): “La traducció de fraseologismes: uns exemples de Bertolt Brecht”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 203-216.

 

 

enllaç

Julià, Joan (2000): “Textos que es fan i es desfan: una proposta de pragmàtica aplicada a l’aula”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 21: 61-79.

 

 

enllaç

Guzman, Josep R. (2000): “Unitats fraseològiques i traducció en els textos teatrals: El càntir trencat“. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 169-186.

 

 

 

enllaç

Guzman, Josep R. (2000): “Pragmaestilística i traducció: a propòsit de La Marquesa d’O“. Caplletra, 29: 149-156.

 

 

enllaç

Ginebra, Jordi (2000): “Sintaxi i fraseologia: els límits de les unitats fraseològiques verbals”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 65-80.

 

 

enllaç

Payrató, Lluís (2000): El català col·loquial i la conversa. Barcelona: Grup Promotor/Grupo Santillana.

Cuenca, Maria Josep (2000): “L’estudi de les construccions idiomàtiques des de la lingüística cognitiva i l’anàlisi contrastiva”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 33-48.

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2000): “Estudi estilístic i contrastiu de l’arquitectura de l’oració. Estil segmentat vs. estil cohesionat”. Caplletra, 29: 105-119.

enllaç

Conca, Maria (2000): “Característiques lingüístiques comparades entre locucions i parèmies”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 49-63.

 

 

enllaç

Comelles, Salvador i Anna Cros (2000): “Graduï’s, ara pot: anàlisi discursiva d’un programa educatiu a televisió”. Cros, Anna; Mila Segarra i Anna M. Torrent (ed.): Llengua oral i llengua escrita a la televisió. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 137-174.

 

Pérez Saldanya, Manuel i Vicent Salvador (ed.) (2000): Pragmaestilística. Caplletra, 29.

 

enllaç

Bladas, Òscar (2000): “Les rutines de parla en el català col·loquial”. Salvador, Vicent i Adolf Piquer (ed.): El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 325-331.

 

 

 

enllaç

Bach, Carme (2000): “Mecanismos de reformulación parafrástica del catalán. Estudio de los conectores reformulativos parafrásticos és a dir (es decir), més ben dit/millor dit (mejor dicho) y dit d’una altra manera (dicho de otro modo)”. Ruiz de Mendoza, Francisco J. (coord.): Panorama actual de la lingüística aplicada. Conocimiento, procesamiento y uso del lenguaje. Logronyo: Universidad de La Rioja. 41-51.

 

 

enllaç

Oller, Anna; Núria Alturo, Òscar Bladas, Marta Payà, Marta Torres, Lluís Payrató (2000), “El COC del CUB: un corpus per a l’estudi de la conversa col.loquial“. Zeitschrift für Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans, 13: 58-91.

enllaç

Cabré, M. Teresa (1999): La terminología: Representación y comunicación: Elementos para una teoría de base comunicativa y otros artículos. Barcelona: IULA.

 

 

enllaç

Sancho, Pelegrí (1999): Introducció a la fraseologia. Aplicació al valencià col·loquial. València: Denes.

 

 

enllaç

Sancho, Pelegrí (1999): “Análisis contrastivo de la fraseología: la expresión de rechazo del discurso previo en catalán y español”. Lingüística para el siglo XXI: III Congreso organizado por el Departamento de Lengua Española. Salamanca: Universidad de Salamanca/Ediciones Universidad de Salamanca. 1475-1482.

 

 

enllaç

Sánchez, Antonia; Vicent Salvador i Josep-Ramon Gómez (ed.) (1999): Pragmàtica Intercultural. València: Universitat de València (Quaderns de filologia, Estudis Lingüístics, IV).

 

 

Payrató, Lluís (1999): Llengua catalana III. Anàlisi del discurs. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

 

Calsamiglia, Helena; Josep M. Cots; Clara U. Lorda; Lluís Payrató; Luci Nussbaum i Amparo Tuson (1999): “Organisation discursive de La vida en un xip”. Ghiglione, R. i P. Charaudeau (coord.): Paroles en images. Images en paroles. Trois talk-shows européens. París: Éditions Didier. 39-171.

Bassols, Margarida (1999): “La construcció cultural de la identitat en el discurs del futbol”. Els Marges, 63: 105-119.

 

enllaç

Bassols, Margarida (1999): “Pragmàtica de la comunicació educativa: el joc comunicatiu”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 19: 107-118.

 

 

 

enllaç

Artigas, Rosa (1999): “Les arts del discurs”. Artigas, Rosa (coord.): Habilitats comunicatives. Una reflexió sobre els usos lingüístics. Vic: Generalitat de Catalunya; Eumo. 21-68.

 

enllaç

Peraire, Joan (1999): “Fraseologia i construcció del discurs en la narrativa de Garcia Girona”. Benassal. Recull bibliogràfic de textos, vol. II. Benassal: Ajuntament de Benassal. 409-424.

Peraire, Joan (1999): “Funcions discursives dels marcadors d’integració lineal en les Rondalles d’Enric Valor”. Salvador, Vicent i Heike Van Lawick (ed.): Valoriana. Estudis sobre l’obra d’Enric Valor. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. 139-161.

 

 

 

Azevedo, Milton M. (1998): “Orality in Translation: Literary Dialect from English into Spanish and Catalan”. Sintagma, 10: 27-43.

 

enllaç

Teruel, Elvira (ed.) (1998): Assaig de reflexió a l’entorn del discurs dels mèdia. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

Marín, Maria Josep (1998): “Una proposta gramatical per a la definició i la caracterització dels connectors”. Llengua & Literatura, 9: 207-234.

 

 

enllaç

Payrató, Lluís (1998): “Variació oral. Reflexions sobre l’estudi de la llengua oral”. Caplletra, 25: 195-204.

enllaç

Conca, Maria; Adela Costa; Maria Josep Cuenca i Gemma Lluch (1998): Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva. Barcelona: Teide.

Calsamiglia, Helena (1998): “L’entrallat de veus en la comunicació de la ciència”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 14: 33-46.

 

enllaç

Bordons, Glòria; Josep M. Castellà i Elisabet Costa (1998 [2005]): TXT. La lingüística textual aplicada al comentari de textos. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

 

enllaç

Salvador, Vicent (1998): “Metàfora i variació lingüística”. Cano, M. Antònia; Josep Martines i Vicent Martines (ed.): Un món de llengües. Actes de les V-IX jornades de sociolingüística de la Nucia. Alcoi: Marfil. 263-274.

 

Berenguer, Josefa i Vicent Salvador (1998): “Análisis de algunos marcadores discursivos en
un corpus conversacional bilingüe catalán-español”. Atti del XXI Congresso Internazionale de Linguistica e Filologia Romanza, IV. Tübingen: Max Niemeyer, 863-872.

Espuny, Janina (1998): “Aspectes de la interferència lèxica castellana en el discurs oral català”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 275-290.

Vila i Moreno, F. Xavier (1998): “Bueno, vale ja de criticar, no? Marques transcòdiques lèxiques i variació funcional en català”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 259-273.

González, Montserrat (1998): “Bé i bueno. Apunts sobre l’ús dels marcadors discursius”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 241-257.

Costa, Joan (1998): “I què?: notes sobre la conjunció i en dos textos orals”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 223-239.

Freixa, Judit (1998): “A propòsit de la repetició en el discurs”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 195-222.

Tomàs i Pallejà, Ramon (1998): “Aproximació a l’estudi de la cohesió lèxica en relació amb els registres”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 167-193.

Albaladejo, Marta (1998): “La dixi d’espai: entre el discurs planificat i l’espontani”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 145-165.

Gelpí, Cristina (1998): “Anàlisi de freqüències lèxiques: noms, verbs, adjectius i adverbis en -ment”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 129-142.

Romero i Galera, Sílvia (1998): “Aproximació a la variació pronominal àtona en àmbits d’ús formals i informals”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 115-128.

Alturo Monné, Núria (1998): “Registres i semàntica verbal: l’ús de les formes de perfet i de present perfet”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 91-114.

Mora Bonilla, Joan Carles (1998): “L’elisió i la intrusió contextual en la llengua oral: una anàlisi fonètica del català”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 75-89.

Carrera i Sabaté, Josefina (1998): “Estudi del comportament dels segments /bl/, /gl/ i /r/”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 57-74.

Tomàs i Pallejà, Ramon (1998): “Constitució i característiques del corpus utilitzat”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 35-54.

Payrató, Lluís (1998): “Variació funcional, llengua oral i registres”. Payrató, Lluís (ed.) Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 9-33.

Payrató, Lluís (ed.) (1998): Oralment. Estudis de variació funcional. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Verdegal, Joan (1997): “Diversitat i diversificació en traducció: registres, tipologia i gèneres”. Burdeus, María Dolores; Manel Garcia Grau i Joan Peraire (ed.): La diversitat discursiva. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. 273-287.

 

 

enllaç

Teruel, Elvira (1997): Retòrica, informació i metàfora. Anàlisi aplicada als mitjans de comunicació de massa. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona.

 

 

Peraire, Joan (1997): “El discurs televisiu: gèneres i estructures textuals”. Burdeus, María Dolores; Manel Garcia Grau i Joan Peraire (ed.): La diversitat discursiva. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. 161-185.

 

 

enllaç

Nebot, Luis i Jordi Miralles (1997): “L’enunciació en els informatius de televisió”. Burdeus, María Dolores; Manel Garcia Grau i Joan Peraire (ed.): La diversitat discursiva. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. 209-216.

 

enllaç

Pujolar, Joan (1997): De què vas, tio? Barcelona: Empúries.

 

 

enllaç

Marco, Josep (1997): “Diversitat, literatura i traducció: les conseqüències de la varietat textual per a la traducció literària”. Burdeus, María Dolores; Manel Garcia Grau i Joan Peraire (ed.) (1997): La diversitat discursiva. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. 321-340.

 

enllaç

Ferrer, Montserrat (1997): “Estratègies argumentatives en la publicitat televisiva”. Burdeus, María Dolores; Manel Garcia Grau i Joan Peraire (ed.): La diversitat discursiva. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. 217-234.

 

enllaç

Calsamiglia, Helena i Patrick Charaudeau (1997): “El debate televisivo como espectáculo. Comparación de talk-shows europeos”. Discurso: cuadernos de teoría y análisis, 21-22: 151-166.

 

Laborda, Xavier (1997): “Discurs polític d’una celebritat i anàlisi crítica del discurs: Mediacions de l’exjutge i diputat Garzón”. Revista de Llengua i Dret, 28: 7-44.

 

 

enllaç

Viana, Amadeu (1997): Raons relatives. Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida; Pagès editors.

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (1997): “Form-use mapping for tag questions”. Liebert, W. A.; G. Redeker i L. Waugh (ed.): Discourse and perspective in cognitive linguistics. Current Issues in Linguistic Theory, 151. Amsterdam: John Benjamins.

 

enllaç

Burdeus, María Dolores; Manel Garcia Grau i Joan Peraire (ed.) (1997): La diversitat discursiva. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.

 

enllaç

Calsamiglia, Helena; Josep M. Cots; Clara U. Lorda, Lluís Payrató, Luci Nussbaum i Amparo Tuson (1997): La parla com a espectacle. Estudi d’un debat televisiu. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

enllaç

Agost, Rosa (1997): “Diversitat tipològica i traducció audiovisual”. Burdeus, María Dolores; Manel  Garcia Grau i Joan Peraire (ed.): La diversitat discursiva. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. 289-305.

 

Vicent, Salvador (1997): “Dialectologia, pragmàtica i anàlisi del discurs”. Lloret, Maria-Rosa; Emili Boix; Mercè Lorente; Lluís Payrató i M. Pilar Perea (ed.): Anàlisi de la variació lingüística. Barcelona: PPU. 203-228.

 

 

 

enllaç

Piquer, Adolf (1997): “Operativitat dels marcadors discursius en la narrativa contemporània: anàlisi de quatre casos representatius”. Peraire, Joan; María Dolores Burdeus i Manel Garcia Grau (ed.). La diversitat discursiva. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 59-72.

 

 

 

 

Bibiloni, Gabriel (1997): Llengua estàndard i variació lingüística. València: Tres i Quatre.

Payrató, Lluís; Emili Boix; M. Rosa Lloret i Mercè Lorente (ed.) (1996): Corpus Corpora. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU).

 

 

enllaç

Bassols, Margarida (1996): “La traducció pragmàtica”. Actes del XII Congrés de llenguatges naturals i llenguatges formals. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias. 385-392.

enllaç

Payrató, Lluís (1996): Català col·loquial: Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana. València: Universitat de València.

 

 

enllaç

Boix, Emili (1996): “Els materials de llengua oral del corpus de català contemporani de la UB (CUB)”. Payrató, Lluís; Emili Boix; M. Rosa Lloret i Mercè Lorente (ed.): Corpus Corpora. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 93-114.

 

enllaç

Bassols, Margarida i Anna M. Torrent (1996): Models textuals. Teoria i pràctica. Vic: Eumo.

 

 

Berkenbusch, Gabriele (1995): “Planteamientos interactivos en el análisis conversacional: la etnometodología y la teoría de la producción de textos orales”. Sintagma, 7: 69-84.

enllaç

Bassols, Margarida (1995): “Les inferències pragmàtiques”. Artigas, Rosa et al.: El significat textual. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 29-46.

enllaç

Artigas, Rosa et al. (1995): El significat textual. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

enllaç

Bassols, Margarida (1995): “Llengua oral i discurs polític”. Jornades sobre llengua i ensenyament: comunicacions. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Volum 1. 23-35.

Camps, Anna i Montserrat Vilà i Suñé (ed.) (1995): La interacció verbal. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 6.

Camps, Anna i Daniel Cassany (ed.) (1995): Construir el discurs escrit. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 5.

 

 

enllaç

Ferrer Ripollès, Montserrat i Daniel Cassany Comas (ed.) (1995): La diversitat discursiva. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 4.

 

 

 

enllaç

Boix, Emili i Lluís Payrató (1995 [1997]): “An overview of Catalan sociolinguistics and pragmatics”. Catalan Review, 9, 2: 317-403.

 

 

enllaç

Tuson, Amparo (1995): Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries.

 

 

Salvador, Vicent (1995): “De la fraseologia a la lingüística aplicada”. Caplletra, 18: 11-30.

enllaç

Piquer, Adolf (1995): “Fraseologia i discurs narratiu: anàlisi d’alguns casos en la novel·lística contemporània”. Caplletra, 18: 121-132.

enllaç

Chillón, Lluís Albert (1995): “Discurs periodístic i fraseologia”. Caplletra, 18: 167-176.

enllaç

Berenguer, Josefa (1995): “Marcadores discursivos y relato conversacional”. Caplletra, 18: 109-120.

enllaç

Tuson Valls, Amparo (1995): Anàlisi de la conversa. Barcelona: Empúries.

Maingueneau, Dominique i Vicent Salvador (1995): Elements de lingüística per al discurs literari. València: Tàndem Edicions.

Luna, Xavier (1994-1995): “El registre i el gènere en la lingüística sistèmica”. Llengua & Literatura, 6: 253-276.

enllaç

Bassols, Margarida (1994): “Els malentesos. Una explicació pragmàtica”. Actes del X Congrés de llenguatges naturals i llenguatges formals. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias.

enllaç

Boix, Emili i Lluís Payrató (1994): “Una panoràmica bibliogràfica de la sociolingüística i la pragmàtica catalanes recents: 1989-1993”. Treballs de sociolingüística catalana, 12: 107-129.

enllaç

Payrató, Lluís (1994): “Lexicografia i variació funcional”. Caplletra, 17: 47-57.

enllaç

Boix, Emili (1993): Triar no és trair: Identitat i llengua en els joves de Barcelona. Barcelona: Edicions 62.

 

 

enllaç

Bassols, Margarida (1993): “Pragmàtica i premsa”. Anàlisi, 15: 63-76.

enllaç

Payrató, Lluís (1993): “A pragmatic view on autonomous gestures: A first repertoire of Catalan emblems”. Journal of Pragmatics, 20: 193-216.

 

enllaç

Calsamiglia, Helena; Josep Maria Cots; Clara U. Lorda; Luci Nussbaum; Lluís Payrató i Amparo Tuson (1993): “Estrategias comunicativas e identidades socioculturales en ‘talk shows’: un ejemplo de “La vida en un xip”. Sintagma, 6: 39-50.

enllaç

Payrató, Lluís (1993): “A pragmatic view on autonomus gestures: A first repertoire of Catalan emblems”. Journal of Pragmatics, 20: 193-216.

 

 

enllaç

Bassols, Margarida (1992): “Aspectes pragmàtics de l’argumentació política”. Martín Vide, Carlos (ed.): Lenguajes naturales y lenguajes formales. VIII. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 173-180.

Castellà, Josep M. (1992): De la frase al text. Teories de l’ús lingüístic. Barcelona: Empúries.

enllaç

Payrató, Lluís (1992): “Pragmática y lenguaje cotidiano. Apuntes sobre el catalán coloquial”. Revista de Filología Románica, 9: 143-153.

enllaç

Vallduví, Enric (1992): The Informational Component. Nova York – Londres: Garland Publishing.

Argente, Joan A. i Lluís Payrató (1991): “Towards a pragmatic approach to the study of languages in contact: Evidence from language contact cases in Spain”. Pragmatics, 1, 4: 465-480.

 

 

 

enllaç

Bassols, Margarida (1990): Anàlisi pragmàtica de les endevinalles catalanes. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Payrató, Lluís (1989): Assaig de dialectologia gestual. Aproximació pragmàtica al repertori bàsic d’emblemes del català de Barcelona. (Tesi doctoral).

 

enllaç

Payrató, Lluís (1989): “Recull bibliogràfic comentat sobre anàlisi del discurs”. Caplletra, 7: 143-155.

enllaç

Carbó, Ferran (1989): “Estratègies discursives en la poesia de Joan Vinyoli”. Caplletra, 7: 129-142.

enllaç

Conca, Maria (1989): “Una aproximació pragmàtica als llibres proverbials catalans”. Caplletra, 7: 117-127.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (1989): “La connexió textual: l’adversativitat en el nivell textual”. Caplletra, 7: 93-116.

enllaç

Viana San Andrés, Amadeu (1989): “Sintaxi i planificació del discurs”. Caplletra, 7: 83-91.

enllaç

Cots, Josep M.; Luci Nussbaum, Lluís Payrató i Amparo Tuson (1989): Conversa(r). Caplletra, 7: 51-81.

enllaç

Bassols, Margarida (1989): “Aportacions de la pragmàtica a l’anàlisi del discurs”. Caplletra, 7: 33-49.

enllaç

Salvador, Vicent (1989): “L’anàlisi del discurs, entre l’oralitat i l’escriptura”. Caplletra, 7: 9-31.

enllaç

Espinal, M. Teresa (1988): Significat i interpretació. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

 

 

Tuson, Amparo (1988): “El comportament lingüístic: l’anàlisi conversacional”. Bastardas, Albert i Josep Soler (ed.): Sociolingüística i llengua catalana. Barcelona: Empúries. 133-154.

 

 

Cabré, M. Teresa (1986): “L’anàlisi del discurs, entre la confusió i la polèmica”. Llengua & Literatura, 1: 281-304.

 

 

enllaç

Payrató, Lluís (1985): La interferència lingüística: comentaris i exemples català-castellà. Barcelona: Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

 

Aracil, Lluís Vicent (1983): Dir la realitat. Barcelona: Països Catalans.

 

 

enllaç

Rigau, Gemma (1981): Gramàtica del discurs. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Rigau, Gemma (1976): “Anem o venim?”. Els Marges, 8: 33-53.

enllaç