Projectes

Com ho diria. El portal de l’argot juvenil

Com ho diria. El portal de l'argot juvenil és un projecte de Xavier Mas Craviotto, Clara Soler Mañé i Gerard Viladomat, graduats de Filologia Catalana a la Universitat de Filologia. El projecte s'inicia com un treball de curs del grau: una proposta … més informació

La ambigüedad en la interfaz gramática-pragmática: factores estructurales y pragmáticos (AMBESPRA)

2020-2023. Investigador principal: Jordi Fortuny. L'objectiu general del projecte AMBESPRA és investigar el fenomen de l'ambigüitat com un cas d'estudi especialment ric i complex de com els factors estructurals es relacionen amb els factors … més informació

Bibliografia de pragmàtica i anàlisi del discurs (BiPAD-cat)

La BiPAD-cat (Bibliografia de pragmàtica i anàlisi del discurs) és una base de dades bibliogràfica que conté referències de treballs publicats sobre aspectes pragmàtics i discursius de la llengua catalana, tant els que són el resultat de la recerca … més informació

La organización de la información en los discursos orales en su variación genérica: estudio contrastivo alemán vs. español/portugués/catalán (OIDOVG)

2019-2020. Investigador principal: Ferran Robles Sabater (Universitat de València).  Projecte competitiu finançat per la Generalitat Valenciana (GEVA AICO/2019/123). Investigadors: Marta Fernández-Villanueva, Oliver Strunk (GrEPAD, UB), Macià … més informació

Incidentes Críticos en la Comunicación Transcultural Alemán-Español/Catalán (InCriT)

2016-2018. Investigadora principal: Marta Fernández-Villanueva. El projecte InCriT investiga la interacció al lloc de treball entre alemanyo-, catalano- i castellanoparlants i especialment les estratègies de posicionament i negociació de sentit. … més informació

Gramática, pragmática e interacción multimodal (GRAMPINT)

2015-2018. Investigador principal: Lluís Payrató. El projecte GRAMPINT investiga l'ús i el desplegament dels mecanismes gramaticals de la llengua en la interacció comunicativa i en funció de (1) les estratègies pragmàtiques que es poden associar a … més informació

Cohesión y argumentación en géneros conversacionales (COHARGUMENT)

2012-2015 Investigador principal: Núria Alturo El projecte COHARGUMENT estudia els mecanismes principals de cohesió en la construcció cooperativa del discurs argumentatiu dialògic, tant en contextos formals (debats parlamentaris i mediàtics) com … més informació

Coherencia textual y estilos discursivos (COHESTIL)

2009-2011 Investigador principal: Lluís Payrató El projecte COHESTIL ha observat el funcionament particular dels indicadors de la coherència discursiva. Els resultats mostren que el comportament d’aquests indicadors varia de manera significativa … més informació

Pragmática, estilo e identidades: análisis de rasgos verbales y no verbales en el discurso de hablantes plurilingües (PRAGMAESTIL)

2005-2008 Investigador principal: Lluís Payrató El projecte PRAGMAESTIL ha observat la variació estilística individual pel que fa a l’ús dels connectors, la progressió temàtica, i la sincronització de gest i parla. Els resultats del projecte … més informació

Variación, comunicación multimodal y plurilingüismo: estilos discursivos y conciencia lingüística en la producción de textos orales (VARCOM)

2001-2005 Investigador principal: Lluís Payrató El projecte VARCOM ha observat la consciència lingüística de parlants plurilingües (català, castellà, anglès) i la sincronització dels recursos verbals i no verbals que aquests parlants utilitzen en … més informació