Línies de recerca

El GrEPAD estudia la llengua des d’una perspectiva discursiva, funcional i basada en l’ús. Ens interessen, per tant, els models teòrics que ens permeten treballar des d’aquesta perspectiva. Les llengües objecte d’anàlisi són en primer lloc el català i en segon lloc l’alemany. A més, fem estudis contrastius amb altres llengües, especialment l’espanyol i l’anglès.

Línies de recerca:

 1. Desenvolupament de corpora per a l’anàlisi del català oral contemporani.
 2. Varietats funcionals del català.
 3. L’estil discursiu.
 4. Gèneres de discurs.
 5. Tipologies textuals.
 6. L’organització discursiva.
 7. Els connectors i els marcadors pragmàtics.
 8. La dixi i altres formes de referència.
 9. La gramàtica multimodal i multilingüe.
 10. La pragmàtica i la llengua normativa.
 11. Gramàtica normativa i descriptiva.
 12. La gestualitat.
 13. La cortesia.
 14. L’ambigüitat.

Marcs teòrics i metodològics:

 1. Tradició etnogràfica i anàlisi del discurs multimodal
 2. Lingüística cognitiva i teoria de la gramaticalització
 3. Gramàtica funcional discursiva
 4. Gramàtica normativa i descriptiva
 5. Pragmaestilística
 6. Lingüística textual
 7. Teories de l’argumentació