Projectes:

Gramática, pragmática e interacción multimodal (GRAMPINT)

2015-2018. Investigador principal: Lluís Payrató.

El projecte GRAMPINT investiga l’ús i el desplegament dels mecanismes gramaticals de la llengua en la interacció comunicativa i en funció de (1) les estratègies pragmàtiques que es poden associar a l’estructuració i la focalització de la informació (2) les estructures i tipus de seqüències discursives segons canals i gèneres (orals o escrites; monologals o dialogals; narratives, instructives o argumentatives) i (3) els diversos estils discursius dels parlants. El projecte pressuposa, en primer lloc, que l’acció comunicativa humana se sincronitza en tres eixos: verbal, prosòdic (o paralingüístic vocal) i cinèsic (gestual); i, en segon lloc, que aquesta sincronització es duu a terme amb diferències o matisos segons el context funcional (situacional), segons la naturalesa i intencionalitat de cada acte comunicatiu i segons els estils discursius dels interlocutors.

GRAMPINT és un projecte competitiu finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (ref. FFI2014-56258-P).

Investigadors:

Universitat de Barcelona:  Núria Alturo Monné, Josep Besa Camprubí, Jordi Fortuny Andreu, Neus Nogué Serrano, Lluís Payrató Giménez, Carles Royo Bieto

Universitat de València: Maria Josep Cuenca, Maria Josep Marin Jordà, Josep Ribera Condomina