Projectes:

La ambigüedad en la interfaz gramática-pragmática: factores estructurales y pragmáticos (AMBESPRA)

2020-2023. Investigador principal: Jordi Fortuny.

L’objectiu general del projecte AMBESPRA és investigar el fenomen de l’ambigüitat com un cas d’estudi especialment ric i complex de com els factors estructurals es relacionen amb els factors pragmàtics. Mitjançant l’estudi de l’ambigüitat, AMBESPRA pretén aprofundir en la complexitat dels factors que determinen la coherència discursiva.

Investigadors:

Universitat de Barcelona: Jordi Fortuny, Núria Alturo, Neus Nogué, Lluís Payrató

Universitat de València: Josep Ribera Condomina