Projectes:

Variación, comunicación multimodal y plurilingüismo: estilos discursivos y conciencia lingüística en la producción de textos orales (VARCOM)

2001-2005

Investigador principal: Lluís Payrató

El projecte VARCOM ha observat la consciència lingüística de parlants plurilingües (català, castellà, anglès) i la sincronització dels recursos verbals i no verbals que aquests parlants utilitzen en la producció de textos narratius, expositius i argumentatius). Els resultats mostren que hi ha diferències entre la consciència de la competència lingüística pròpia i la competència real, que en les dades observades és millor en castellà que en català (amb independència del fet que una llengua o l’altra siguin L1 o L2), i en anglès (LE). Pel que fa a la sincronització entre la modalitat gestual i la verbal, s’observa que la majoria de gestos són redundants semànticament, i que una minoria tenen una funció de compleció discursiva.

VARCOM és un projecte competitiu finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia (ref. BFF2001-3866).

Investigadors:

Núria Alturo, Francesc Bernat, Josep Besa, Emili Boix, Maria del Pilar Cadena, Daniel Casals, Marta Fernàndez-Villanueva, Mireia Galindo, Maria Àngels Massip, Juan Pablo Mora, Neus Nogué, Marta Payà, Lluís Payrató, Pilar Prieto, Joan Solà, Oliver Strunk, F. Xavier Vila

Col·laboradors:

Marina Àlamo, Jaume Fitó, Marta Juanhuix