Projectes

En curs:

AVENIR – Un avenir dans les Pyrénées pour les mineurs étrangers isolés

El projecte de cooperació transfronterera AVENIR té com a objectiu principal elaborar i experimentar un enfocament obert, global i inclusiu entre França i Catalunya destinat a millorar l’accés a l’ocupació de joves menors no acompanyats (MNA) als Pirineus.

Menores Migrantes No Acompañados (MMNA) en España. Situación actual, circuito de atención y modelo de intervención social y educativa para la inclusión

[RE]Pensem la participació de les famílies i/o de les persones ateses

Diagnosi de l’estat de la qüestió de la participació de les persones a Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona (període: 2019-2022)

FLAPP – App per a adolescents i joves amb necessitats d’emancipació i d’inclusió

Projecte de desenvolupament d’una App per a dispositius mòbils que ofereix un conjunt d’eines digitals de fàcil ús per als adolescents i joves amb necessitats d’emancipació i d’inclusió.

La seguretat alimentària des d’una perspectiva global i no reduccionista de les necessitats

Conèixer els efectes de les crisis en la població i les estratègies que desenvolupen per fer front a aquest impacte, incidint en el lloc que ocupa l’alimentació en les seves vides. (període: 2016-2021)

Les famílies en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona

L’objectius principal d’aquest estudi de caràcter mixt és analitzar els perfils de les famílies ateses pels diferents serveis socials de la ciutat

Dones en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona

A partir dels relats de 35 dones s’han realitzat els factors desencadenants i protectors presents en els seus itineraris d’exclusió residencial.

projecte-dosdebases

Document de Bases: Intervenció amb les famílies des del treball social

Aquest document recull les línies orientatives per a la intervenció amb les famílies generades a partir de la recerca La intervenció amb les famílies des del treball social (Fernández et al., 2015), i és emprat en el present projecte com a eina de treball i reflexió conjunta amb professionals del treball social des dels diferents àmbits d’intervenció.

projecte-lamina-aps

Viure La Mina: 2000 – 2015

Replica de l’estudi de l’any 2000 ‘Viure la Mina. Anàlisi socioeconòmica i socioantropològica’ (Doncel, Quiroga, Giner i Díez, 2001). Es pretén actualitzar les dades i valorar l’impacte de les actuacions urbanístiques i socials aplicades al territori en els darrers 15 anys, considerant tant l’evolució social i cultural com els processos de participació realitzats al barri.

Síndrome d'acumulació (Projecte Aprenentatge - Servei)

La intervenció en persones amb conductes d’acumulació patològiques en el marc del serveis socials bàsics

projecte-seguretatalimentaria-aps

La seguretat alimentària des d’un enfoc global i no reduccionista de les necessitats

projecte-circsocial

El circ social com eina innovadora d’intervenció socioeducativa i de transformació social amb adolescents en situació d’exclusió social des de la mirada del Treball social. Estudi de cas de l’Ateneu Popular de Nou Barris. Aïda Ballester Lledó.

Aquest projecte de recerca té per objectiu conèixer el impacte del circ social com a metodologia d’intervenció socioeducativa i de transformació social. Així com analitzar el Treball Social Individual, Grupal i Comunitari en aquest tipus d’eines innovadores i artístiques. La metodologia d’investigació és qualitativa i quantitativa i s’està portant a terme una Investigació-Acció-Participativa amb l’Ateneu Popular 9 Barris (entitat on es realitzen els projectes de circ social).

Serveis socials, qualitat i sostenibilitat: Cap a un abordatge proactiu en la prestació dels serveis. Xavier Canals Montero.

La investigació busca aprofundir en les estratègies que poden impactar positivament en la qualitat d’atenció a les persones usuàries dels serveis socials bàsics. Atès que aquests són una de les principals portes d’accés al sistema de serveis socials i tenen un caràcter estratègic. Concretament, ens plantegem que la introducció d’elements de millora de la qualitat en els serveis socials pot tenir un efecte beneficiós en la gestió per a l’atenció a les persones i l’activitat dels professionals, alhora que pot afavorir la sostenibilitat del sistema de serveis socials i revertir en millorar la qualitat de vida de les  persones.

projecte-sociologia-treball-social

Influència i contribució dels corrents teòrics en sociologia al  naixement i configuració de la disciplina del treball social: el cas de Catalunya (1932 – 2011). Jose Antonio López Rodríguez.

El Treball Social s’ha nodrit de diversos corpus teòrics de diferents disciplines de les ciències socials, com pot ser l’Antropologia, la Psicologia, la Sociologia, l’Economia, etc. Aquestes influències han estat associades a una major o menor rellevància en funció de la ubicació, del moment històric, del país en el que s’ha desenvolupat el Treball Social, etc. En aquest sentit el treball de recerca que es proposa vol centrar-se en la influència que ha exercit la Sociologia en el Treball Social. Es vol evidenciar quines han estat els principals corrents teòrics, provinents de la Sociologia, que han influït i contribuït al naixement i configuració de la disciplina del Treball Social; acotat al territori de Catalunya durant el període de 1955 fins al 2013. La investigació social plantejada es troba orientada a la recerca bàsica, centrada en evidenciar el corpus teòric de la disciplina durant el període esmentat.

Desprotecció infantil i treball en xarxa: Rol del Treballador/a Social en els centres escolars en la detecció i l’abordatge de situacions de maltractament infantil per negligència o desatenció familiar. Marta Arranz Montull.

L’objectiu de la tesi és conèixer la funció que desenvolupa el treballador/a social dins de l’àmbit escolar, en l’abordatge de maltractament infantil per negligència i desatenció familiar; i analitzar quins són els factors sòcio-familiars i personals de l’infant que poden incidir en aquesta situació. El propòsit és dissenyar un instrument de detecció de maltractament per negligència i desatenció familiar per ajudar als mestres a observar i detectar indicadors de risc de maltractament i facilitar el treball conjunt amb el treballador/a social.

Els diagnòstics en l’àmbit de la intervenció social individual i familiar. Núria Fustier i García.

La intervenció social individual i familiar és una pràctica bàsica del treball social. La majoria de la literatura sobre diagnòstic social s’enfoca al procés diagnòstic, a la metodologia. El desenvolupament teòric d’una taxonomia de diagnòstics socials és feble i sovint s’utilitzen classificacions administratives orientades a l’estadística més que a la intervenció social. Els objectius són elaborar una classificació de diagnòstics per a la intervenció professional i un model de diagnòstic que faciliti la seva aplicació pràctica en l’àmbit dels serveis socials i, en concret, del treball social.