Construir la comunitat del grup-classe. Sense cohesió no hi ha aprenentatge. Com fer-ho possible?

Descripció

Curs teoricopràctic. Conèixer la dinàmica de Reunió de Matí com a espai de trobada estructurat que permetrà construir un sentiment fort i sòlid de comunitat, que prepararà als alumnes per desenvolupar i aplicar competències de caràcter social i acadèmic.

Gestionar aquest espai de trobada i aplicar estratègies en qualsevol moment del dia que permetin mantenir aquesta cultura de respecte vers els altres i l’aprenentatge.

Conèixer l’impacte del llenguatge en la construcció d’un ambient social i acadèmic de respecte i propici vers l’aprenentatge, així com les necessitats de moviment i desconnexió dels alumnes per la millora en la qualitat dels seus aprenentatges. Part de les sessions es dedicaran a l’elaboració de propostes i activitats entre iguals perquè se’n pugui fer ús a l’aula. Adreçat a actual o futur professorat d’Infantil i Primària així com a qualsevol especialitat d’aquestes dues etapes educatives.

Objectius

- Crear un nou paradigma en la construcció del grup-classe mitjançant noves dinàmiques d’aula.

- Aprendre els fonaments, el funcionament i l’estructura de la reunió de matí com a mitjà principal en la construcció de la comunitat d’aula.

- Cercar, analitzar i crear activitats per desenvolupar les quatre fases de la reunió de matí: ens saludem, compartim, activitat de grup i missatge.

- Analitzar i fer un ús del llenguatge docent que propiciï el respecte vers els

diferents membres del grup-classe.

- Aprendre conjuntament en equip.

Continguts

- La reunió de matí. Un espai de trobada i punt de partida per a la construcció de la comunitat d’aula.

- L’estructura de la reunió de matí. Ens saludem, compartim, activitat de grup i missatge.

- La creació de “somnis i desitjos”: objectius pel curs.

- La creació de normes i pautes per l’assoliment dels “somnis i desitjos”.

- La representació interactiva com a model exemplificador de conductes i comportaments esperats.

- Activitats per desconnectar i tornar a connectar.

- El llenguatge docent.

- Conseqüències lògiques.

Metodologia

 

La metodologia parteix de fonaments teòrics que en moltes ocasions es plantejaran mitjançant exemples pràctics que es desenvoluparan amb el grup de participants per fer la seva posterior anàlisi. Primerament, s’exposarà la base teòrica que justifica la necessitat de desenvolupar estratègies que permetin un ambient facilitador per a l’aprenentatge (1 sessió). A continuació es presentaran de forma activa diferents estratègies per a crear una comunitat d’aprenentatge cohesionada i respectuosa (2-3sessions) així com aspectes de gestió que facilitaran aquesta tasca (2-3 sessions).

Aquestes sessions incorporaran un alt contingut de pràctica, valoració i creació de propostes que permetin l’ús a l’aula. Alhora, es reflexionarà sobre aspectes actitudinals, maduratius i de caràcter docent com a impulsors en la construcció del grup-classe. Durant les sessions, s’aplicaran estratègies actives i interactives d’avaluació entre participants que permetran la seva incorporació en l’activitat docent.

Destinataris

Personal docent o futur personal docent d’educació infantil i primària, així com totes les especialitats d’aquestes dues etapes educatives.

Formador: Natán Bolívar Martínez

Calendari i horari: dies 12, 14, 19 i 21 de març i 4, 9, 11 i 16 d’abril de 2018, de 17.30 a 20 h

Hores: 30 h (20 h presencials i 10 h de no presencials)

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials i elaboració d’un treball complementari

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Palau de les Heures - aula 22

Places : 25

Preu: 80 €

Període d’inscripció: del 25 de gener al 2 de març de 2018

Inscripció per Internet:  matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments