Introducció a la pedagogia sistèmica com a eina d'inclusió

Curs de formació per introduir la pedagogia sistèmica en el món educatiu.

Objectius generals

- Millorar la cohesió del claustre: que cada professor/a trobi el seu lloc i tingui clara la seva funció.

- Millorar la convivència al centre fomentant en l’alumnat el sentiment de vincle i pertinença a la família, al centre, al barri, al poble...

- Aportar estratègies i eines d’intervenció sistèmica per a la prevenció i intervenció en dificultats d’aprenentatge i d’adaptació personal, i reforçar, en general, l’aprenentatge significatiu.

- Millorar la comunicació interpersonal, des de la mirada sistèmica, en la relació entre iguals, amb les famílies i amb els alumnes.

Continguts

- La teoria de sistemes i la perspectiva sistèmica

- Bases de la pedagogia sistèmica: les aportacions de Bert Hellinger

- La mirada sistèmica i les seves dimensions educatives

- La pedagogia sistèmica, una educació centrada en els vincles

- Solucions sistèmiques per als trastorns de conducta i aprenentatge

- Actitud i estratègies per millorar la relació família-escola

- Aplicació de la perspectiva sistèmica a l’organització del centre

Metodologia

S’intentarà, en la mesura que es pugui, que les sessions siguin al més vivencials possible perquè els participants puguin assimilar de primera mà les possibilitats que ofereixen les eines que es proposen en la formació. Per això es plantejaran dinàmiques en gran grup o petit grup que les manifestin.

S’alternarà amb petits conceptes teòrics que s’oferiran al llarg de les sessions, seguint bàsicament el mètode metacognitiu-constructiu-cooperatiu sempre que sigui possible. Els conceptes bàsics de la pedagogia sistèmica ja formen part del dia a dia dels formadors, es tracta només d’enfocar les possibilitats que l’aplicació de la nova mirada ofereix.

Les formadores actuaran com a facilitadores, i acompanyaran el grup perquè pugui extreure conclusions, portar-les a la pràctica i experimentar per si mateix. Organitzaran les activitats i procuraran que tots el presents participin en el treball de forma cooperativa.

Avaluació

- Observació per part de les formadores.

- Qüestionari final dels participants.

Formadores: Paola Chini, Victoria de la Rosa i Mara Meneghel

Destinataris: Professorat de secundària i/o professionals que treballen en contacte amb el món adolescent.

Hores: 20 h

Calendari i horari: 1, 2, 3 i 4 de juliol, de 9.30 a 14.30 h

Places: 40

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia I, aula 1005

Període d’inscripció

Del 15 de maig al 19 de juny

Preu:  70 €

Inscripció per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments