Blended teaching: l’ensenyament en contextos híbrids d’aprenentatge

:: Formadora ::
Ana María Berruecos Vila. Col·laboradora ICE-UB

 

:: Introducció ::

El Campus Virtual Moodle de la UB no és només una eina tecnològica posada a disposició de la comunitat de la institució. Aquest sistema de gestió de l’aprenentatge representa un instrument pedagògic que poden aprofitar de manera eficaç docents (i estudiants) per millorar la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquest curs pretén assentar les bases perquè els professors puguin integrar l’aprenentatge mixt (blended learning) utilitzant el Moodle com una part essencial de la seva pràctica docent.

Es farà èmfasi en:
-El concepte de blended learning i els models d’aplicació més acceptats actualment.
-Les particularitats de les funcions i del rol docent en aquest model d’ensenyament-aprenentatge (blended teaching).

Es treballarà directament amb la plataforma Moodle de la UB, a través de la qual els participants hauran de presentar un projecte amb una aula virtual relacionada amb alguna de les assignatures que imparteixen normalment.

Aquest està dirigit al personal docent i investigador de la Universitat de Barcelona.

:: Competències ::

  • Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb les característiques de l’alumnat, la matèria i la situació formativa.
  • Utilitzar les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’alumnat.
  • Utilitzar amb criteri selectiu les TIC com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora del procés d’ensenyament‐aprenentatge.
  • Planificar i gestionar activitats de formació adreçades a l’alumnat que facilitin l’aprenentatge i l’adquisició de competències.
  • Reflexionar i investigar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per cercar noves estratègies que permetin millorar‐los.
  • Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.

:: Contingut ::

1.    Blended learning i els seus models
2.    Blended teaching: funcions i rol docent dins de l’aula híbrida
3.    Les eines Moodle i el web 2.0 per dissenyar activitats d’aprenentatge
4.    Projecte personal i tancament del curs

:: Metodologia prevista ::

El curs està organitzat en quatre unitats. En cadascuna es treballarà amb lectures, participació als fòrums, activitats col•laboratives i individuals i, finalment, un projecte personal.

:: Avaluació ::    
S’avaluarà els participants tenint en compte la seva participació activa als fòrums i a les activitats col•laboratives, el lliurament de feines individuals i el projecte final.

:: Bibliografia ::
Garrison D.R.; Vaughan N.D. (2008) Blended Learning in Higher Education. Framework, principles and guidelines. USA: Jossey-Bass.

Bartolomé Pina, A. (2008) «Entornos de aprendizaje mixto en Educación Superior». RIED, vol 11, núm. 1, p. 15-58.

Alonso, L.; Blázquez, F. (2012) El docente de educación virtual. Guía Básica. Madrid: Narcea.

Martínez Pérez, I.S.; Suñé Suñé, F.X. (2011) La escuela 2.0 en tus manos. Panorama, instrumentos y propuestas. Madrid: Anaya.

:: Durada ::
30 hores repartides en 4 setmanes.

:: Calendari ::
Del 16 de juny a l’11 de juliol.

:: Lloc ::
En línia

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments