Emprendre i ensenyar: tècniques d’emprenedoria a l’aula

Curs presencial

Formadors

Pere Juàrez (coordinador) i Xavier Testar

Destinataris

Professorat de la Universitat de Barcelona, de qualsevol camp de coneixement

Aquest curs forma part de les activitats del BIE (Barcelona Institut d'Emprenedoria) de la UB dirigides a promoure l'actitud emprenedora, en les seves diferents modalitats i possibilitats, en el conjunt de la comunitat de la UB, en particular vers els estudiants de grau per els que entenem que constitueix una competència d'importància creixent per al seu desenvolupament personal i professional futur. D'aquí l'interès de potenciar l'emprenedoria com a eina d'ensenyament / aprenentatge a l'aula, de forma transversal en tots el camps del coneixement.

Introducció

Aquest curs pretén mostrar als professors assistents els enfocaments actuals de l’educació per a l’emprenedoria, fonamentats en la generació de noves oportunitats i en el fet d’aprendre a impulsar-les i executar-les a l’aula.

Es combina la formació en aspectes bàsics de l’emprenedoria amb els instruments per aprendre a involucrar els estudiants en la cultura de l’emprenedoria, entesa com una actitud i una competència per a la vida professional en sentit ampli, perquè sigui més present a les aules.

L’ensenyament universitari ha experimentat una profunda transformació en les darreres dècades. Les seves funcions han anat canviant i s’ha assumit la professionalització com a part de l’ensenyament universitari.

Això implica incorporar l’emprenedoria (en les seves diferents formes, la intraemprenedoria entre elles) a les aules, a través d’activitats per millorar la visibilitat i la sensibilització de la comunitat universitària respecte a les competències emprenedores, en un sentit ampli i aplicat a totes les àrees de coneixement.

L’adquisició d’aquestes competències i habilitats, com ara el desplegament de la iniciativa personal, la creativitat, la facilitat per a la comunicació i la capacitat per treballar en equip, però també la capacitat per assumir riscos i responsabilitats i la d’adaptar-se a entorns canviants, poden oferir als titulats superiors noves vies per al seu desenvolupament professional i personal futur.

Objectiu

L’objectiu del curs és, doncs, introduir els professors en l’ensenyament de l’emprenedoria i mostrar-los la seva possible utilització com a eina d’aprenentatge dels alumnes. Es pretén, doncs:

 • Incentivar la generació d’idees d’emprenedoria basades en la innovació.
 • Incentivar que els alumnes treballin sobre les seves idees innovadores per transformar-les en un projecte.
 • Propiciar que els alumnes aprenguin a utilitzar eines útils per materialitzar una idea d’emprenedoria.

Un cop finalitzat el curs, els participants han de poder:

 • Entendre el marc lògic de pensament i acció  ―model I4i― i com pot ser ensenyat i aplicat pels emprenedors.
 • Conèixer les característiques del perfil de l’emprenedor i l’intraemprenedor. Comprendre l’emprenedor i la mentalitat emprenedora.
 • Reconèixer aspectes clau dels processos i continguts de l’ensenyament en organització i gestió.
 • Valorar les aportacions de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) (project based learning, PBL) i d’altres mètodes experiencials fonamentats en l’acció.
 • Comprendre en profunditat les àrees de continguts específics relacionades amb l’ensenyament per l’emprenedoria.
 • Conèixer l’evolució i l’estat actual de l’ecosistema emprenedor a Barcelona i Catalunya.

Contingut

DIA 1      

Emprenedoria a la Universitat. Per què i com?

 • Emprenedoria i aprenentatge de l’emprenedoria. L’emprenedoria com a actitud
 • L’ecosistema emprenedor a Barcelona i Catalunya. L’emprenedoria en l’entorn socioeconòmic actual

DIA 2   

 • Aprenentatge basat en projectes (ABP) (Project Based Learning, PBL)
 • Creativitat i generació d’idees
 • Pensament de dissenyador (Design Thinking)

DIA 3   

 • El valor de prototipar. Test. Iteració
 • Avaluació d’oportunitats i construcció de concepte
 • Pràctica: Giving the Voice to Values. “The B Plan”

DIA 4    

 • Les principals causes de fracàs dels emprenedors
 • Les 3 C: comunicació, col·laboració, coordinació. Storymaking
 • Execució i control del pla: temps, cost, recursos, qualitat, contingències i riscos

DIA 5    

 • Diferents entorns per l’emprenedoria: social, familiar, corporatiu, tecnològic, etc.
 • Capacitat de síntesi i de convicció. Aprenent de la feina feta
 • Habilitats comunicatives: presentació i defensa de la idea / projecte

DIA 6   

 • Exercici global de consolidació: «ravalejant»
 • Debat: mans a l’obra? Taula rodona d’experiències a la UB
 • Conclusions

Metodologia

Totes les sessions es desenvolupen de la mateixa manera: una primera part d’explicació de continguts i una segona part d’aplicació d’aquest continguts per part dels assistents, mitjançant tallers i altres dinàmiques. Les parts pràctiques estan preparades i dirigides amb aprenentatge basat en projectes (ABP), i se n’assegura l’aplicabilitat en l’entorn real amb eines i mètodes contrastats per la seva eficàcia, com els descrits als continguts.

Es proposa, mitjançant una enquesta específica i una trobada al cap d’un mes d’haver finalitzat el curs, oferir retroalimentació als professors assistents que, de manera voluntària, hagin aplicat els coneixements adquirits en la seva activitat docent.

Avaluació

Avaluació continuada de les pràctiques realitzades.

Bibliografia

Documentació en PDF:

 • Entrepreneurial Education: A Guide for Educators. Comissió Europea, 2013.
 • Test d’autodiagnosi de capacitats emprenedores.

Durada

18 hores

Calendari

13, 14,  15,  20, 21 i 22 de juny de 2017 de 10.00 a 13.00 h

Places

25

Lloc

Facultat de Biologia, Aula 35

Idioma d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments