Com treure partit a la teva aula virtual: dissenya i configura una «lliçó» a Moodle

Curs semipresencial

Formadora

Elena Maestre González. Escola universitària d’Infermeria, UB

Competències

  • Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d’ensenyament-aprenentatge a través del Campus Virtual.
  • Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb les característiques de l’alumnat, la matèria i la situació formativa.
  • Utilitzar el Campus Virtual Moodle de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge que potenciïn l’autonomia de l’alumnat.
  • Utilitzar amb criteri selectiu l’eina «lliçó» com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora del procés d’ensenyament‐aprenentatge.
  • Planificar i gestionar l’eina «lliçó» adreçada a l’alumnat, per facilitar l’aprenentatge i l’adquisició de competències.
  • Reflexionar i investigar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per cercar noves estratègies que permetin millorar‐los.

Objectius

En acabar el taller, els participants seran capaços de:

  • Conèixer els avantatges pedagògics de l’activitat lliçó de Moodle
  • Dissenyar una acció formativa i interactiva amb l’eina «lliçó» de Moodle.
  • Configurar una activitat lliçó amb Moodle i amb les alternatives existents compatibles amb Moodle.

Metodologia

Aquest taller s’impartirà en modalitat híbrida: hi haurà quatre classes presencials a l’aula d’ordinadors i la resta del curs es farà en línia.

Aquest taller exigeix ​​que els participants desenvolupin una activitat lliçó amb material docent propi. Això requereix treball autònom offline i online amb una dedicació setmanal mínima de quatre hores. Almenys un cop al dia, la professora es connectarà a l’aula del curs per resoldre dubtes i supervisar el treball a les aules de pràctiques.

Metodologia

En la primera classe presencial es presentarà l’eina i les seves utilitats com a recurs d’ensenyament-aprenentatge i es compartiran alguns exemples de lliçó. Amb aquest model, els participants hauran de plantejar el disseny de la seva pròpia acció formativa amb l’eina «lliçó» i començar a treballar en el seu guió de lliçó.

La segona classe estarà dedicada a la part pràctica i tècnica de com realitzar la lliçó. A més, el participants poden presentar les seves idees de lliçó i solucionar presencialment els dubtes sobre el seu disseny i possibilitats. S’espera que assisteixin a classe amb els seus guions de lliçó avançats i amb el seu propi material, per poder anar configurant la pròpia activitat a l’aula de pràctiques.

A la tercera classe, els participants hi hauran d’assistir amb el seu guió, per poder-lo anar configurant, i amb les proves realitzades. Se solucionaran el dubtes presencialment i, a més, cada participant donarà accés a la seva aula a altres participants com a alumnes, perquè puguin emplenar la lliçó a manera de prova. Es presentaran alternatives compatibles, com ara Symbaloo, per treballar la metodologia lliçó.

Durant la quarta classe es continuarà el treball de la classe anterior, els participants solucionaran els problemes detectats pels «estudiants» i es farà el tancament del curs.

Avaluació

Es tindrà en compte l’assistència a les classes presencials i el lliurament del guió abans de la 3a classe presencial. És indispensable que els participants tinguin acabada la seva lliçó a l’aula de pràctiques per poder ser avaluats com a APTES.  L’avaluació la durà a terme la docent i els altres participants del curs.     

Places

20

Durada

30 hores (12 hores presencials + 18 hores de treball autònom)

Calendari

3, 10, 17 i 24 d’octubre de 2017 de 9.00 a 12.00 h

Lloc

Facultat de Belles Arts, aula 202 A

Llengua d’impartició

Català

Activitat finançada en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques, signat mitjançant un conveni de col·laboració entre aquesta Universitat i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments