Curs bàsic d’R

Curs presencial

:: Professor ::
Francesc Carmona Pontaque
Departament d'Estadística. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

:: Introducció ::

El curs va dirigit al personal docent i investigador que vol fer servir el llenguatge de programació R per fer els càlculs i gràfics estadístics en les classes o per a l’anàlisi de les seves dades. L’objectiu és que l’alumne pugui utilitzar tots els recursos d’R de forma senzilla en els procediments estadístics més habituals: estadística descriptiva i inferència estadística bàsica. Al final del curs ha de ser capaç de continuar l’aprenentatge de manera autodidacta.

:: Requisits ::                                                   

Estadística descriptiva i un cert coneixement dels principals conceptes d’inferència estadística bàsica.

Nota: encara que s’hi expliquen conceptes d’estadística, no es tracta d’un curs d’estadística.

:: Competències ::

Competència principal: desenvolupament del pensament reflexiu i crític.
Competències secundàries: utilització d’estratègies metodològiques que fomentin la participació de l’alumnat. Planificació de les activitats pràctiques de manera que fomentin l’autoaprenentatge i el desenvolupament de les competències professionals i personals.

:: Contingut ::

Sessió 1

Introducció a R

Entorn d’R
Rstudio i R-commander
Introducció elemental de dades
Primers càlculs: mean, sd...

Sessió 2

Dades univariants

Vectors: dades elementals
Factors
Gràfics de pastís
Histogrames
Distribucions

Sessió 3

Dades multivariants

Arrays i matrius
Data frames
Llistes
Importació i exportació de dades
Instal·lació de paquets

Sessió 4

Ús d’R en estadística bàsica

Estadística descriptiva
Test t de Student
Test khi quadrat
Generació de dades aleatòries

Sessió 5

Models lineals

Rectes de regressió
Anàlisi de la variància

Sessió 6

Gràfics

Gràfics amb R
Dispositius
Paràmetres gràfics
Instruccions gràfiques
Gràfics múltiples
Introducció als paquets gràfics

Sessió 7

Funcions d’R i programació

Definició de funcions
Elements de programació

Sessió 8

Elements avançats

Generació d'informes dinàmics
Anàlisi de dades multivariant

:: Metodologia prevista ::

Exercicis pràctics a l’aula d’informàtica. Des dels més senzills d’introducció de dades o importació fins a petits programes o funcions.

:: Avaluació ::        

L’avaluació és continuada i preveu dos aspectes:

1) Participació a classe i resolució de problemes.

2) Exercicis per resoldre fora de l’aula.

:: Bibliografia ::

Using R for Introductory Statistics de John Verzani (versió 0.4 de 22-8-2002)

http://www.ub.edu/stat/docencia/EADB/Curso%20basico%20de%20R.htm#bibliog...

:: Durada ::
24 hores presencials

:: Calendari ::
20, 22, 24, 27, 29 i 31 d’octubre, i 3 i 5 de novembre de 2014, de 9.00 h a 12.00 h

::Places ::
20

:: Lloc ::
Facultat de Farmàcia, aula B d’informàtica

:: Llengua d’impartició ::
Català

Activitat finançada en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les administracions públiques, signat entre les administracions públiques i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF, mitjançant un conveni de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments