Trobades pedagògiques per a la inclusió: "Alumnat amb necessitats especials a les escoles ordinàries"

La diversitat és un fet natural i social. En l’àmbit educatiu, la diversitat s’entén com a diversitat d’idees, experiències i aptituds prèvies, diversitat d’estils d’aprenentatge, diversitat de ritmes d’aprenentatge, diversitat d’interessos, motivacions i expectatives, i diversitat de capacitats i ritmes de treball. Per tant, educar en la diversitat no consisteix a prendre mesures especials amb l’alumnat problemàtic o amb NEE, sinó a adoptar un model educatiu i curricular que faciliti l’aprenentatge de tot l’alumnat des de la seva pròpia diversitat. I això necessita d’una cultura, de polítiques i, sobretot, de pràctiques orientades a la inclusió.

Les pràctiques dels centres en el dia a dia viuen aquesta diversitat amb tota la riquesa, però també amb tots els  condicionants que comporta. Han d’intentar que tota la seva activitat educativa, i amb més incidència les activitats d’aula, motivin la participació de tot l’alumnat i tinguin en compte el coneixement, l’experiència dels estudiants i les barreres o dificultats en l’ensenyament i aprenentatge que comporta aquesta diversitat. Aquestes situacions s’han d’abordar des d’un plantejament global del centre i de la comunitat educativa: des dels projectes del centre, des de la revisió o adequacions curriculars, des de l’organització, amb els suports externs, des de les tutories, des de la metodologia d’aula, etc. i, per tant,  des de la formació del professorat.

Aquest és el motiu que ens ha portat a organitzar les trobades pedagògiques. Compartim l’enfocament ampli de diversitat (natural, humana) present a les aules, però en el context de les aules ordinàries ens volem centrar prioritàriament  en les situacions de diversitat en què l’alumnat amb necessitats educatives especials requereix intervencions i recursos específics per a la seva inclusió, de manera que es minimitzin els efectes de bloqueig i s’enriqueixi amb els elements de la diversitat l’ensenyament-aprenentatge del grup ordinari.

Així, volem que aquestes trobades siguin espais de posada al dia i actualització conceptual, de presentació i intercanvi de bones experiències i recursos, de debat i de formulació d’idees i propostes que ajudin el professorat i altres professionals de l’educació.

8 DE MAIG DE 2014

Presentació de les jornades

18 h  Conferència inaugural a càrrec de: Carme Mañá. Cap d'Inspecció adjunta. Subdirecció General de la Inspecció d'Educació. Departament d'Ensenyament.
- Què entenem per inclusió?

19 h Presentació d’experiències d’escoles:

  • Escola Can Palmer de Viladecans
  • Escola Edumar de Castelldefels

20 h Contrast teoria-pràctica: Carme Mañá
Debat

15 DE MAIG DE 2014

18 h Presentació de la temàtica de la jornada: Trastorns de conducta. La intervenció positiva.

  • Gemma  Alsina. Servei d’Atenció a la Diversitat i la Inclusió. Direcció General d’Educació Infantil i Primària. Departament d’Ensenyament.

18.15 h Presentació d’experiències d’escoles:

  • Escola Riera de Sant Pere de Ribes
  • Escola Àngel Baixeras de Barcelona

19.15 h Contrast teoria-pràctica: Gemma Alsina

20.15 h Debat

22 DE MAIG DE 2014

18 h Presentació de la temàtica de la jornada: Síndrome de Down i altres discapacitats psíquiques en el context de l’aula ordinària d’educació primària.

  • Núria Paret. Mestra de l’equip de suport a l’Escola Inclusiva del CEE. ASPASIM

18.15 h Presentació d’experiències d’escoles:

  • Escola Els Xiprers de Barcelona
  • Institut Escola Costa i Llobera de Barcelona 

19.15 h Contrast teoria-pràctica: Núria Paret

20.15 h Debat

29 DE MAIG DE 2014

18 h Presentació de la temàtica de la jornada: Comprensió de l’alumnat amb TEA com a clau d’una bona intervenció: estratègies pràctiques TEACCH.

  • Aida Sardà i José Navas. Mestres de l’Escola Can Rigol del Prat de Llobregat

Presentació d’experiències d’escoles:

  • Escola Folch i Torres d’Esplugues de Llobregat 

19.15 h Contrast teoria-pràctica: Aida Sardà i José Navas

20.15 h Debat

Destinataris: Professorat d'educació infantil,  primària i altres professionals vinculats l'educació d'alumnat amb NEE

Lloc: Campus de Mundet. Sala d’Actes del Palau de les Heures

Període d’inscripció: del 20 de març al 6 de maig de 2014

Places limitades

Preu: inscripció gratuïta

Inscripció per Internet: www.ub.edu/ice

Se certificaran 15 hores

Informació: www.ub.edu./ice

A/e: icecursos@ub.edu

Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments