Treball cooperatiu a l’aula i a l’escola

Descripció

 

El ritme de vida actual dels nostres alumnes fa que desenvolupin moltes destreses cognitives, però també els ha permès un grau considerable d’individualisme i competitivitat, i una manca de temps per aturar-se i pensar.

El treball cooperatiu esdevé una de les eines del treball en equip que ens ajuda a reflexionar, a interaccionar, a establir relacions socials positives, a treballar les emocions, l’empatia i el respecte. En resum, els valors, base de l’educació.

El treball cooperatiu fa sentir l’alumnat responsable davant de la feina i el fa créixer tant a nivell emocional com acadèmic.

Els nois i noies saben en tot moment què se’ls demana, què aprenen i com ho aprenen: esdevenen els protagonistes del seu aprenentatge. El professorat adopta un rol diferent: passa a ser el facilitador i el moderador del procés d’aprenentatge.

Objectius

 • Establir els criteris per organitzar i gestionar l’aula en grups cooperatius.
 • Conèixer activitats per establir relacions entre els alumnes i conèixer el grup.
 • Facilitar les eines del treball cooperatiu.
 • Relacionar «grup cooperatiu» amb «cohesió de valors i emocions».
 • Constatar la importància del grup cooperatiu per treballar la competència de l’«aprendre a aprendre».
 • Introduir l’avaluació formadora com a instrument de l’aprenentatge en grup cooperatiu i de l’avaluació del grup.

Continguts

1. Presentació del grup. Avaluació inicial i tècniques de cohesió

2. Àmbits de la implementació del treball cooperatiu

 •  Cohesió de grup i treball de les emocions
 • Treball en equip com a recurs per ensenyar
 • Treball en equip com a contingut a ensenyar

3. El mestre. Canvi de rol: dinamitzador, coordinador…

4. Organització de l’aula

 • Distribució de l’alumnat en grups heterogenis de base
 • Altres agrupacions

5. Organització del grup

 • Objectius
 • Càrrecs

6. Avaluació, estratègies i eines

 • Avaluació del grup cooperatiu
 • L’avaluació: un recurs més que ens ajuda a aprendre. Avaluació formativa i avaluació formadora
 • Avaluació qualificadora acreditativa
 • Càrrecs  

7. Instruments que afavoreixen l’avaluació

 • Compartir objectius
 • Carpeta d’aprenentatge
 • Rúbrica
 • Coavaluació

Metodologia de treball

Des del primer moment es posaran en pràctica dinàmiques cooperatives per aprendre: es debatrà, es contrastarà, i es faran posades en comú sobre les pràctiques i els aprenentatges realitzats.

Durant la formació es duran a terme treballs pràctics a l’aula i s’hi aplicaran les tècniques i els continguts del curs. Les tècniques de cohesió i la reflexió formen part de cada sessió.

Aquest curs consta d’una part presencial (21 hores) i una part no presencial (equivalent a 9 hores), consistent en un treball escrit individual on es recollirà l’aplicació a l’aula de dues activitats en grups cooperatius portades a la pràctica a l’escola o a l’institut.

Formadores

Olga Gil i Marcela Vives

Destinataris

Professorat d’educació infantil, primària i secundària

Calendari i horari: 3, 10, 17 i 24 d'abril; 8, 15 i 29 de maig de 2018, de 17.30 h a 20.30 h Nou calendari

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula 23 del Palau de les Heures

Hores: 30 hores (21 de treball presencial i 9 de treball personal)

Requisits de certificació

Assistència a un mínim del 80 % de les hores presencials i elaboració i valoració positiva de la tasca d’aplicació final.

Aquest curs està proposat per ser acreditat com a formació dins del perfil professional de Metodologies amb enfocament globalitzador dels centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.

Places: 25

Preu: 90 €

Període d’inscripció: fins el 23 de març de 2018

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments