Introducció al Moodle 2.4 (Novembre)

:: Destinataris

Personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) de la Universitat de Barcelona que no ha accedit  mai al Campus Virtual de la UB.

:: Competències i objectius

La principal competència que es treballarà és la Competència Metodològica (CM)

Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb les característiques de l’estudiantat, la matèria i la situació formativa.
Utilitzar amb criteri selectiu les TIC com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge.
Seleccionar i aprendre a utilitzar les TIC del propi àmbit de coneixement, disciplina, matèria o professió.

L’objectiu del taller és aprendre a utilitzar el Campus Virtual i adquirir les habilitats suficients per poder fer formació amb Moodle 2.4

:: Continguts

1. El Campus virtual – estructura de cursos i eines a la UB
2. Accés i perfil d'usuari
3. Paràmetres de configuració
4. Gestió de documents
5. Eines de Comunicació
6. Recursos
7. Activitats
8. Avaluació

:: Metodologia

Semipresencial

Es combinaran explicacions conceptuals i procedimentals dels formadors amb pràctiques d’ordinador sobre els temes que es plantegen al curs.

:: Avaluació

Les activitats d’aprenentatge tenen una aplicació directa a les tasques del professorat, durant el curs els participants rebran suport per ser capaços de portar-les a terme.

S’avaluarà la participació al curs tan presencialment com virtualment i la resolució de les activitats i problemes proposats.

:: Formadors

CRAI
Universitat de Barcelona

:: Durada

12 h (9 hores presencials i 3 h de treball autònom)

:: Places

8 places per PDI

:: Calendari

5, 7 i 11 de novembre de 2013 de 12 a 15 h

:: Lloc de realització

Aula d’informàtica del CRAI. Baldiri i Reixac, 2

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments