Secció de Recerca

Campus Mundet
Edifici de Migdia, 2a planta.
Passeig de la Vall d'Hebron, 171. 08035. Barcelona.

Tel.: 934 035 938
Fax: 934 021 016
Correu electrònic: recercaice@ub.edu

 
Butlletí LaRecerca Nº 5 - Juny 2006
(ISSN: 1886-1946 / Dipòsit legal: B.20973-2006)
Ressenyes de llibres
 
 


 

Tolchinsky, L., Rubio, M. J. i Escofet, A. (2002) Tesis, tesinas y otras tesituras. De la pregunta de investigación a la defensa de la tesis. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

ISBN: 84-8338-350-0

 Ressenya 2 (Juny, 2006). Rubio, M. J. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de Barcelona.


El contingut

El llibre pretén respondre a la necessitat dels investigadors i investigadores novells de plantejar-se el desenvolupament d'una recerca en l'àrea de les ciències humanes i socials: com començar?, com centrar el tema del treball?, com citar correctament?, com articular el text?, etc. Moltes són les inquietuds que té l'estudiantat de doctorat sobre aquests aspectes, perquè per a ells tant important és saber un tema com saber investigar sobre aquest tema, així com saber comunicar per escrit i oralment el seus descobriments.

Amb la intenció de donar resposta a aquestes i a altres qüestions i de constituir-se com a manual o guia per a l'estudiantat, el llibre està dividit en tres capítols que recullen diferents moments del procés de l'escriptura científica:

  1. El primer capítol aborda el tema del discurs científic i de la comunitat científica . Aquesta produeix i al mateix temps sanciona si una determinada producció discursiva és original, creïble, rellevant, coherent, valuosa o entretinguda. La comunitat científica promou i freqüenta formes de parlar i d'escriure típiques i relativament estables que considera millors que d'altres per al desenvolupament de la seva pràctica professional. Entrar a formar part d'aquesta comunitat o estar ben considerat requereix l'adquisició de competències retòriques pròpies del discurs científic i dels processos de redacció. Aquestes competències se sintetitzen de la següent manera: apreciar adequadament els coneixements i les expectatives dels potencials interlocutors, saber col·locar en el text totes les referències espaciotemporals que necessita el lector/a per entendre el missatge i mantenir una continuïtat estilística i una coherència lògica i argumentativa. Alhora, l'investigador/a ha de lluitar contra alguns malentesos sobre el discurs científic i ha d'aprendre a parlar amb un llenguatge planer, saber ressaltar la significació del seu treball o persuadir a l'audiència i ser original.
  2. El segon capítol se centra en la producció del text científic , bé sigui un article científic, bé sigui una tesi doctoral. Amb aquest objectiu s'esmicola l'estructura genèrica d'un text científic (o de l'informe d'investigació), des de la introducció fins a les conclusions, passant per la construcció del marc teòric, els objectius i la metodologia de la recerca, o els resultats, per acabar amb les referències bibliogràfiques i els annexos. Per a cada part, el llibre mostra diferents estratègies i fórmules: com començar, idees que cal remarcar, forma i ordre per exposar-les. Cal destacar en aquest capítol l'apartat dedicat a l'avaluació de les fonts d'informació i la citació i referenciació de documents, àmpliament detallat segons diferents normatives bibliogràfiques. Igualment, el punt dedicat a la metodologia de recerca, sense pretendre ser un manual, orienta sobre l'elecció, el procés i el discurs dels dos principals enfocaments metodològics, el quantitatiu i el qualitatiu.
  3. El tercer capítol està destinat a la comunicació de la recerca a través d'articles i comunicacions i, de manera especial, s'ocupa de donar orientacions, consells i estratègies per a la defensa oral de la tesi doctoral. El capítol subratlla igualment la idea de llegir per escriure. La lectura serveix per adquirir informació i aprofundir en el coneixement d'un camp, però també per observar com els altres membres de la comunitat científica s'expressen, quines estratègies argumentatives utilitzen, com aborden els processos metodològics, com mostren els resultats. En definitiva la lectura serveix per familiaritzar-se amb el to del discurs dels escrits científics. Durant el procés de lectura el llibre remarca la importància de la presa de notes i ofereix diverses tècniques i fórmules per a l'enregistrament de la informació.


Mots clau

Escriptura acadèmica, treball de recerca, discurs científic.


Les autores

Liliana Tolchinsky és doctora en Psicologia i professora en la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. Maria José Rubio i Anna Escofet són doctores en Pedagogia i professores en la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona.

Els àmbits de docència i d'estudi comuns de totes tres han estat l'escriptura acadèmica, les classes en diferents programes de doctorat i el desenvolupament de recerques sobre les necessitats de l'alumnat d'educació superior amb relació a aquest tema.

 

 

 
Institut de Ciències de l'Educació - ICE - Universitat de Barcelona - Secció Recerca - 2005