Treball de Final de Màster

El Treball de Final de Màster (TFM) consistirà en la presentació d'una carpeta docent que s’haurà de defensar davant un tribunal al finalitzar el 2n curs.

Defensa del Treball Final de Màster:

Al finalitzar el segon curs tindrà lloc la defensa, a triar entre juliol o setembre.

El tribunal estarà format per tres membres, elegits entre la Comissió de Coordinació, de Seguiment i professorat del màster.

La durada de la defensa serà d’un màxim de 30 minuts, repartits entre 15/20 minuts d’exposició i 5/10 minuts de defensa (torn de preguntes per part del tribunal).

Ponderació de la nota: 70 % carpeta docent i 30 % presentació i defensa del TFM

 

 

excel BKC HUBc