Publicacions

Part d’aquests treballs es poden consultar en línia a la pàgina web Fonètica i fonologia catalanes (responsable de la pàg. web: Jesús Jiménez)

 • Adam, Montserrat (2004): «L’extensió velar a les persones 4,5 del present d’indicatiu al nord-est del català central». Journal of Catalan Studies, 7. (Publicació electrònica).
 • Adam, Montserrat (2004): «Els infinitius del tipus “néix(e)re” i la seva àrea geogràfica». Sintagma, 16, pàg. 43-76.
 • Adam, Montserrat (2005): «L’importance de baser l’analyse linguistique sur corpus: deux exemples de morphologie du catalan». A: Vergely, P. (ed.), Rôle et place des corpus en linguistique. Actes des Journées d’Études Toulousaines en Sciences du Langage (JETOU). Toulouse: Université de Toulouse-Le Miral, pàg. 33-44.
 • Adam, Montserrat (2005): «Els trets rossellonesos de l’Alt Empordà i la seva evolució al llarg del segle XX -morfologia verbal i nominal». A: Luna-Batlle, X. (ed.), Actes del Col·loqui Internacional “L’Albera i el patrimoni en l’espai transfronterer”. Figueres: Consell Comarcal de l’Alt Empordà, pàg. 201-220.
 • Adam, Montserrat (2006): El català septentrional de transició: nova visió des de la morfologia. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
 • Adam, Montserrat (2006): «Característiques de morfologia verbal rossellonesa i occitana al sud dels Pirineus». Zeitschrift für Katalanistik, 19, pàg. 119-152.
 • Adam, Montserrat (2006): «Cadaqués, entre el rossellonès i el gironí en l’àmbit lingüístic de la morfologia». Randa, 56, pàg. 157-181.
 • Adam, Montserrat (2006): «La lingüística del siglo XX y su aproximación a una frontera dialectal del catalán». A: Roldán, A.; Escavy, R.; Hernández, E.; Hernández, J. M.; López, M. I. (ed.), Caminos actuales de la historiografía lingüística. Murcia: Universidad de Murcia, pàg. 209-221.
 • Adam, Montserrat (2007): «Les formes de la primera persona del present d’indicatiu càntoc i càntot». A: Martí, S. et alii (ed.), Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 7-28.
 • Adam, Montserrat (2007): «Diferències de grau en el canvi lingüístic morfològic dins d’una zona del català i aproximació a les causes». Catalan Review.International Journal of Catalan Culture, 21, pàg. 9-42.
 • Adam, Montserrat (2009): «Les isoglosses i la quantificació de les dades en la descripció dialectal i del canvi lingüístic». A: Kabatek, J.; Pusch, C. D. (ed.), Variació, poliglòssia i estàndard, Biblioteca Catalànica Germànica (monografies annexes Zeitschrift für Katalanistik), 6. Aquisgrà: Shaker, pàg. 63-84.
 • Adam-Aulinas, Montserrat (2009): «Le changement linguistique dans la langue orale selon deux recherches sur le terrain séparées d’un siècle». A: Dufresne, M.; Dupuis, F.; Vocay, E. (ed.), Historical Linguistics 2007 —Selected papers from the18th International Conference on Historical Linguistics, Montreal, 6-11 August 2007. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pàg. 197-210.
 • Adam, Montserrat (2009): «La distinció del mode verbal: ús d’una oposició fonològica al català de la Cerdanya i a l’occità». Estudis Romànics, 31, pàg. 33-54.
 • Adam, Montserrat (2009): «Els límits meridionals de l’espai occità i català de dues característiques morfològiques». A: Camps, C. (ed.), Les relacions catalano-occitanes al llindar del segle XXI. Péronnas: Association Française des Catalanistes. Édition de la Tour Gile, pàg. 55-70.
 • Adam, Montserrat (en premsa): «Une coïncidence linguistique entre l’occitan et le catalan en rapport avec la voyelle thématique du temps du présent». A: Akten der VI. Internationale Arbeitstagung Romanisch-deutscher und Innerromanischer Sprachvergleich. Frankfurt: Peter der Lang.
 • Adrover-Ginard, Margalida (en premsa): «Cambios lingüísticos en la morfología verbal del catalán septentrional». A: Pazó, José; Gil, Irene; Cano, Mª. Ángeles (ed.), Teoría morfológica y morfología del español. Madrid: Publicaciones UAM.
 • Adrover-Ginard, Margalida (en premsa): «Aproximació a l’estudi de la variació lingüística en la flexió verbal del català septentrional». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes.
 • Bonet, Eulàlia.; Lloret, Maria-Rosa (2005): «Against serial evaluation in Optimality Theory». Lingua 115.9, pàg. 1303-1323.
 • Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa (2005): «More on Alignment as an alternative to domains: The syllabification of Catalan clitics». Probus, 17.1, pàg. 37-78.
 • Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (2007): «Allomorph selection and lexical preferences: Two case studies». Lingua, 117.6, pàg. 903-927.
 • Bonet, Eulàlia; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (en premsa): «The prenominal allomorphy syndrome». A: Tranel, Bernard (ed.), Allomorphy: Perspectives from Optimality Theory. London: Equinox
 • Bonet, Sebastià (2006): «Les aportacions de Pompeu Fabra». A: Perea, Maria Pilar; Colon, Germà (ed.), El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Reflexos i projeccions. Barcelona/Castelló de la Plana.
 • Bosch, Andreu (2007): «El català de l’Alguer, entre la desaparició i la dissolució». A: Colón Domènech, Germà; Gimeno Betí, Lluís (ed.), Ecologia lingüística i desaparició de llengües. Castelló: Universitat Jaume I, pàg. 35-51.
 • Bosch, Andreu (2008): «En record de Rafael Caria (l’Alguer, 1941-2008)». Llengua Nacional, 64, pàg. 43-44.
 • Bosch, Andreu (2008): «Ricordo di Rafael Caria (1941-2008)». Rivista Italiana di Onomastica. RION, XIV.1, pàg. 309-310.
 • Bosch, Andreu (2008): «Els noms de les varietats de raïm a l’Alguer, passat i present». Cupatges, 25, pàg. 80-84.
 • Bosch, Andreu (2008):«El català de l’Alguer, entre la desaparició i la dissolució». A: Boix, Emili-Fuster (coord.), Els futurs del català. Un estat de la qüestió i una qüestió d’estat. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, pàg. 163-178.
 • Bosch, Andreu (2009): «Algunes consideracions sobre la interferència fonètica dels parlars sards en l’alguerès». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 58 (Miscel·lània Joaquim Molas, 3), pàg. 257-277.
 • Bosch, Andreu (2009):«Problemes de codificació de l’alguerès». A: Insula. Quaderno di cultura sarda, 5 (juny de 2009). Cagliari: Grafica del Parteolla / Arxiu de Tradicions, pàg. 77-88.
 • Bosch, Andreu (en premsa):«Algunes consideracions a l’entorn de la distribución i de la sonoritat de les consonants africadas en alguerès». A:Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (ed.), Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. València: IIFV.
 • Busquet, Núria (2008): «La llengua catalana a la música popular del segle XX». Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 22, pàg. 113-126.
 • Busquet, Núria; Boada, Gemma (2009): «L’article salat i el fonema labiodental sonor: dues mostres de canvi lingüístic». Interlingüística, 19, pàg. 240-246.
 • Busquet, Núria; Marí, Roser (2010): «Los dialectalismos en los chats en catalán». A: Iliescu, M. et al. (ed.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3-8 septembre 2007), vol. 4. Berlin: De Gruyter, pàg. 321-328.
 • Cabrera, Maria (2009): «Fenòmens fonològics que presenten variació en el català de l’Alguer. Aproximació diacrònica». Interlingüística, 19, pàg. 344-354.
 • Campmany, Elisenda (2005): «Nova aproximació a l’estudi dels proclítics del català central septentrional». Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 19.1-2, pàg. 59-75.
 • Campmany, Elisenda (2006): «Internal and external factors for clitic-shape variation in North-Eastern Catalan». A: Hinskens, Frans (ed.), Language Variation – European Perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pàg. 37-51.
 • Campmany, Elisenda (2006): «Fenòmens de contacte vocàlic entre mots al català central septentrional». A: Actes del VII Congrés de Lingüística General. Barcelona: Universitat de Barcelona. (Publicació en CD-ROM).
 • Campmany, Elisenda (en premsa):«Nova proposta d’anàlisi dels fenòmens de contacte vocàlic entre mots». A:Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (ed.), Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. València: IIFV.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2005): «Inseguridad lingüística y cambio fonético». Estudios de sociolingüística, 6.1, pàg. 65-86.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2005): «Les vocals àtones medials dels compostos en lleidatà. Entre la variació i la imperceptibilitat». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 51 (Miscel·lània Joan Veny, 7), pàg. 51-72.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2006): «Some connections between linguistic change and the written language: the behavior of speakers aged 3 to 20». Language Variation and Change, 18, pàg. 15-34.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2008): «Apunts sobre la percepció de fricatius i africats en lleidatà». Estudios de fonética experimental, XVIII, pàg. 46-64.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2009): «Affricates in lleidatà. A sociophonetic case study». A: Stanford, James N.; Preston, Dennis R. (ed.), Quantitative sociolinguistic studies of indigenous minority languages. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pàg. 77-107.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2009):«Percepció, variació i canvi fonètic en curs». Pusch, Claus; Kabatek, Johannes (ed.) Variació, poliglòssia i estàndard. Processos de convergència i divergència lingüístiques en català, occità i basc. Biblioteca Catalànica Germànica (monografies annexes Zeitschrift für Katalanistik) 7. Aquisgrà: Shaker, pàg. 137-154.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2009): «Apunts sobre la percepció de fricatius i africats en lleidatà». Estudios de fonética experimental, XVIII, pàg. 45-64.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2010): «Vocals mitjanes anteriors del català i castellà extretes d’entrevistes radiofòniques: caracterització i comparació acústiques». A: Creus, I.; Puig, M.; Veny, J. R. (ed.), Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. (Lleida, 2009), vol. 1. Barcelona: PAM, pàg. 367-377.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (en premsa): «Un parell de ments i moltes llengües: fricatius i africats del lleidatà en nens bilingües i multilingües». A: Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (ed.), Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. València: IIFV.
 • Carrera-Sabaté, Josefina; Fernández, Ana-María (2005): Vocals mitjanes tòniques del català. Estudi contrastiu interdialectal. Barcelona: Horsori.
 • Carrera-Sabaté, Josefina; Fernández, Ana-Maria; Pradilla, Miquel Àngel (2007): «De fonètica contrastiva: els africats alveolopalatals del lleidatà i del barceloní». A: Actes del tretzè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, vol. 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Carrera-Sabaté, Josefina; Pons, Clàudia (ed.) (2007): Aplicacions de la fonètica (Actes del XIV Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona). Barcelona: PPU / Dep. Filologia Catalana, Universitat de Barcelona.
 • Carrera-Sabaté, Josefina; Pons, Clàudia (2007): «Development of technological tools for teaching and learning Catalan phonetics via the Internet». Phonetics Teaching & Learning Conference Proceedings.
 • Carrera-Sabaté, Josefina; Viaplana, Joaquim (ed.) (2010): Corpus Oral Dialectal (COD). Textos orals del nord-occidental. http://www.ub.edu/cccub/cod-nord-occidental-C&V.html //http://www.ub.edu/cccub/corpusoraldialectal-cod.html.
 • Casassas, Xavier (2008): «Die Dialektometrisierung des ALDC (Atlas Lingüístic del Domini Català). Ein Ergebnis der Beziehung von Professor Goebl zum katalanischen Sprachraum» A: Blaikner-Hohenwart, Gabriele et al. (ed.), Ladinometria Festschrift für Hans Goebl zum 65. Geburtstag, vol. 2. Salzburg: Universität Salzburg et al., pàg. 19-26.
 • Clua, Esteve (2006): «La intercomprensió romànica: una via cap al plurilingüisme». A: Bernal, E.; DeCesaris, J. (ed.), Palabra por palabra: estudios ofrecidos a Paz Battaner. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, pàg. 71-82.
 • Clua, Esteve (2007): «Intercomprehension and Catalan: The Eurocom project». Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 21, pàg. 151-173.
 • Clua, Esteve (2010): «Distancia lingüística entre los dialectos del catalán a partir de los datos del COD». A: Iliescu, M. et al. (ed.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3-8 septembre 2007), vol. 4. Berlin: De Gruyter, pàg. 329-339.
 • Clua, Esteve (2010): «Relevancia del análisis lingüístico en el tratamiento cuantitativo de la variación dialectal». A: Aurrekoetxea, G.; Ormaetxea, J. L. (ed.), Tools for Linguistic Variation. Gasteiz: Euskalerriko Unibertsitatea, pàg. 151-166.
 • Clua, Esteve (2010): «Intercomprensió i lingüística comparada». A: Faluba, K.; Szijj, I. (ed.), Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Budapest 2006), vol. 3. Barcelona: PAM, pàg. 151-161.
 • Clua, Esteve (en premsa): «El concepto de distancia en la delimitación de fronteras lingüísticas». A: Wentzalaff-Eggebert, Christian (ed.), Las fronteras de Europa en el pasado y el presente. Köln: Universität zu Köln.
 • Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (2006): «New tendencies in geographical dialectology: The Catalan Corpus Oral Dialectal (COD)». A: Montreuil, J.-P. (ed.), New Perspectives on Romance Linguistics. Vol. 2; Phonetics, phonology, and dialectology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pàg. 31-47.
 • Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (2007): «Clasificación de variedades dialectales mediante técnicas de análisis multivariante a partir de un corpus oral». A: Cano López et al. (ed.), Actas del VI Congreso de Lingüística General (Santiago de Compostela, 3-7 de mayo de 2004), vol. 3. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pàg. 3.057-3.068.
 • Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa; Perea, Maria Pilar (2006): «How to exploit a corpus: The experience of the Catalan Corpus Oral Dialectal». A: Timuška, A. (ed.), Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguistics. Riga: Latvian Language Institute, pàg. 102-111.
 • Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa; Valls, Esteve (2009): «Análisis lingüístico y dialectométrico del Corpus Oral Dialectal (COD)». A: Cantos Gómez, Pascual;  Sánchez Pérez, Aquilino (ed.), A Survey on Corpus-based Research / Panorama de investigaciones basadas en corpus. AELINCO, 2009, pàg. 1033-1045. (Publicació en CD-ROM).
 • Clua, Esteve; Valls, Esteve; Adrover, Margalida (en premsa): «Tractament quantitatiu de la variació dialectal i anàlisi lingüística: noves perspectives a partir de les dades del COD». A: Actes del 26è Congrés International de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 setembre 2010). Berlin: De Gruyter.
 • Clua, Esteve; Valls, Esteve; Viaplana, Joaquim (2008): «Analisi dialettometrica del catalano partendo dai dati del COD. Una prima approssimazione alla gerarchia tra varietà». A: Blaikner-Hohenwart, Gabriele et al (ed.), Ladinometria Festschrift für Hans Goebl zum 65. Geburtstag, vol. 2. Salzburg: Universität Salzburg, pàg. 27-42.
 • Colón, Germà (2005): «Encara les Regles d’esquivar vocables». Estudis Romànics, XXVII, pàg. 219-225.
 • Colón, Germà (2006): «Català antic vinyògol i un passatge d’Eiximenis». Estudis Romànics, XXVIII, pàg. 307-311.
 • Colón, Germà; Perea, M. Pilar; Martínez Romero, Tomàs (ed.) (2004): La cultura catalana en projecció de futur. Miscel·lània en honor de Josep Massot. Castelló de la Plana: Fundació Germà Colón Domènech.
 • Comajoan, Llorenç; Lloret, Maria-Rosa (ed.) (2007): Catalan Review. International Journal of Catalan Culture (Special cluster: New Perspectives in Linguistics), 21, pàg. 101-377.
 • Comajoan, Llorenç; Lloret, Maria-Rosa (2007): «Catalan Linguistics: New Trends and Findings». Catalan Review. International Journal of Catalan Culture (Special cluster: New Perspectives in Linguistics), 21, pàg. 103-123.
 • Curbet, Jordi; Perea, Maria Pilar (ed.) (2008): Esplais de la meva llarga vida, Irene Rocas Romaguera. Palafrugell: Arxiu Municipal de Palafrugell. (Publicació en CD-ROM).
 • Herrero, Ricard (2010): «Anàlisi formàntica de la coarticulació V-a-V en valencià septentrional». Interlingüística, 20. (Publicació en CD-ROM).
 • Herrero, Ricard (2010): «Análisis instrumental de la reducción vocálica en valenciano». Interlingüística, 21, pàg. 311-321.
 • Herrero, Ricard; Jiménez, Jesús (en premsa): «Coarticulació i harmonia vocàlica en valencià septentrional». A: Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (ed.), Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. València: IIFV.
 • Jiménez, Jesús (2007): «L’abast de les relacions paradigmàtiques». Comentaris al treball de Maria-Rosa Lloret: «Problemes d’interfície fonologia-morfologia: la funció dels paradigmes». A: Cabré, T. (ed.), Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives II (Catalan Journal of Linguistics. Monographies). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pàg. 165-175.
 • Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2004): «Darreres tendències en fonologia generativa». Estudios catalanes. Revista internacional de lengua, literatura y cultura catalanas, 2.2, pàg. 111-128.
 • Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2006): «Asimetries en la interfície morfologia/fonologia». A: Actes del VII Congrés de Lingüística General. Barcelona: Universitat de Barcelona. (Publicació en CD-ROM).
 • Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2008): «Asimetrías perceptivas y similitud articulatoria en la asimilación de sonoridad en catalán». Cuadernos de Lingüística del I.U.I. Ortega y Gasset, 15, pàg. 71-90.
 • Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (2010): «Entre la articulación y la percepción: Armonías vocálicas en la península Ibérica». A: Iliescu, M. et al. (ed.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3-8 septembre 2007), vol. 2. Berlin: De Gruyter, pàg. 107-116.
 • Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (en premsa): «Harmonia vocàlica: paràmetres i variació». Estudis Romànics, 33 (2011).
 • Lloret, Maria-Rosa (2004): «The phonological role of paradigms: The case of insular Catalan». A: Auger, J.; Clements, J. C.; Vance, B. (ed.), Contemporary Approaches to Romance Linguistics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pàg. 275-297.
 • Lloret, Maria-Rosa (2005): «Efectes col·laterals de la ‘desinència zero’ en la flexió verbal algueresa». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 49 (Miscel·lània Joan Veny, 5), pàg. 233-266.
 • Lloret, Maria-Rosa (2005): «Revising the phonological motivation for splitting the morphology». A: Dressler, W. U.; Katovsky, D.; Pfeiffer, O. E.; Rainer, F. (ed.), Morphology and its Demarcations. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pàg. 215-231.
 • Lloret, Maria-Rosa (2007): «On the nature of vowel harmony: spreading with a purpose». A: Bisetto, A.; Barbieri, Francesco E. (ed.), Proceedings of the XXXIII Incontro di Grammatica Generativa. Bologna, March 1-3, 2007. Università di Bologna, pàg. 15-35. (Publicació electrònica:
 • <http://amsacta.cib.unibo.it/archive/00002397/01/PROCEEDINGS_IGG33.pdf>)
 • Lloret, Maria-Rosa (2007): «Problemes d’interfície fonologia-morfologia: la funció dels paradigmes». A: Cabré, T. (ed.): Lingüística teòrica: anàlisi i perspectives II (Catalan Journal of Linguistics Monographies). Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, pàg. 135-160.
 • Lloret, Maria-Rosa (2008): «L’excepcionalitat sil·làbica de s: de Fabra als nostres dies». Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 22, pàg. 265-292.
 • Lloret, Maria-Rosa (2009): «Changes in Inflectional Class as a Means to Repair Phonology». A: Montermini, Fabio; Boyé, Gilles; Tseng, Jesse (ed.), Selected Proceedings of the 6th Décembrettes: Morphology in Bordeaux. Somerville (Massachussets): Cascadilla, pàg. 22-34.
 • Lloret, Maria-Rosa (2010): «Tipologia lingüística en els cursos impartits per Fabra: aspectes fonètics». A: Faluba, K.; Szijj, I. (ed.), Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Budapest 2006), vol. 3. Barcelona: PAM, pàg. 191-200.
 • Lloret, Maria-Rosa (2010): «Assignació conjugacional motivada: alguerès i sasserès en contacte». A: Creus, I.; Puig, M.; Veny, J. R. (ed.), Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. (Lleida, 2009), vol. 1. Barcelona: PAM, pàg. 317-326.
 • Lloret, Maria-Rosa (en premsa): «La alomorfía en teoría de la optimidad». A: Pazó, José; Gil, Irene; Cano, Mª. Ángeles (ed.), Teoría morfológica y morfología del español. Madrid: Publicaciones UAM.
 • Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (ed.) (2005): Catalan Journal of Linguistics, 4 (Special issue: Morphology in Phonology).
 • Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2005): «Morphology in Phonology. Introduction». Catalan Journal of Linguistics, 4 (Special issue: Morphology in Phonology), pàg. 9-16.
 • Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2008): «Marcatge posicional i prominència en el vocalisme àton». Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 45, pàg. 55-91.
 • Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2009): «Un análisis óptimo de la armonía vocálica del andaluz». Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 36, pàg. 293-329.
 • Lloret, Maria-Rosa; Jiménez, Jesús (2010): «Sobre les vocals afegides de l’alguerès». Insula. Quaderno di cultura sarda, 7 (juny de 2010). Cagliari: Grafica del Parteolla / Arxiu de Tradicions, pàg. 111-139.
 • Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (2010): «La Gcc i Joan Solà vistos de prop». A: Nogué, N. et al. (ed.), Joan Solà. 10 textos d’homenatge. Barcelona: Empúries, pàg. 77-106.
 • Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan (2007): «Spanish depalatalization revisited». A: Martínez-Gil, F.; Colina, S. (ed.), Optimality-Theoretical Studies in Spanish Phonology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pàg. 74-98.
 • Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (ed.) (2004): Lingüística i gramàtiques. (Actes del X Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona, 2002). Col·lecció Lingüística Catalana, 8. Barcelona: PPU / Dep. Filologia Catalana, Universitat de Barcelona.
 • Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (ed.) (en premsa): Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. València: IIFV.
 • Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia; Jiménez, Jesús (en premsa): «Rara afis, rara avis. O del comportament fonològic especial de les fricatives labiodentals en català». A: Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (ed.), Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. València: IIFV.
 • Lloret, Maria-Rosa; Ramos, Joan-Rafael (2006): «Pompeu Fabra i la seva dedicació docent». A: Mir, J.; Solà, J. (ed.), Pompeu Fabra. Obres completes, vol. 2. Barcelona/València/Palma: ECSA/Ed. 62/Ed. 3i4/Moll, pàg. 15-32.
 • Lloret, Maria-Rosa; Ramos, Joan-Rafael (2006): «La Gramàtica Catalana. Curs mitjà (1918) de Pompeu Fabra». A: Mir, J.; Solà, J. (ed.), Pompeu Fabra. Obres completes, vol. 2. Barcelona/València/Palma: ECSA/Ed. 62/Ed. 3i4/Moll, pàg. 207-219.
 • Lloret, Maria-Rosa; Ramos, Joan-Rafael (2006): «Les gramàtiques de Pompeu Fabra destinades a un públic no català». A: Mir, J.; Solà, J. (ed.), Pompeu Fabra. Obres completes, vol. 2. Barcelona/València/Palma: ECSA/Ed. 62/Ed. 3i4/Moll, pàg. 321-332.
 • Lloret, Maria-Rosa; Ramos, Joan-Rafael (2006): «Els cursos orals de Pompeu Fabra». A: Mir, J.; Solà, J. (ed.), Pompeu Fabra. Obres completes, vol. 2. Barcelona/València/Palma: ECSA/Ed. 62/Ed. 3i4/Moll, pàg. 663-706.
 • Marí Tur, Roser (2008): «La morfologia verbal de l’eivissenc als segles XVII i XVIII. Anàlisi comparativa de dos textos de l’arxiu de la Cúria d’Eivissa (1648 i 1711)». Eivissa, 48, pàg. 41- 46.
 • Marí Tur, Roser (2009): «El dialecte eivissenc en l’actualitat. La neutra tònica i el tractament dels grups finals –ia i –ua». Interlingüística, 19, pàg. 269- 281.
 • Marí Tur, Roser (en premsa): «El camí que Vicent Serra i Orvay va encetar: els estudis lingüístics sobre el dialecte eivissenc». A: Memòries de l’Any Vicent Serra i Orvay. Sant Josep de sa Talaia : Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa).
 • Martín Peris, Ernesto; Clua, Esteve; Klein, Horst G.; Stegmann, Tilbert D. (2005): EuroComRom – Los siete tamices: un fácil aprendizaje de la lectura en todas las lenguas románicas. (Editiones EuroCom, 13). Aachen: Shaker Verlag.
 • Martínez, Eugenio; Fernández, Ana M.; Carrera, Josefina (2005): «Diferències dialectals del català a partir de les oracions interrogatives absolutes amb “que”». Estudios de Fonética Experimental, XI, pàg. 328-362.
 • Martínez Celdrán, Eugenio; Fernández, Ana M.; Carrera, Josefina; Espuny, Janina (2005): «Approche de la carte prosodique dialectale de la langue catalane en Catalogne». A: Géolinguistique. Actes du 2ème Séminaire du Projet de l’Atlas Multimedia Prosodique de l’Espace Roman (2-4 juny 2004). Hors série, 3, pàg. 103-175.
 • Martínez, Eugenio; Fernández, Ana M.; Salcioli, Valeria; Carrera, Josefina; Espuny, Janina (2005): «Approche de la prosodie du dialecte de barcelone». A: Géolinguistique. Actes du 2ème Séminaire du Projet de l’Atlas Multimedia Prosodique de l’Espace Roman (2-4 juny 2004). Hors série, 3, pàg. 153-175.
 • Martínez Celdrán, E.; Romera Barrios, L.; Salcioli Guidi, V.; Szmidt, D., Fernández Planas, A.M.; Carrera Sabaté, J.; Labraña Barrero, S.; Aguilar Cuevas, L.; Cabrera Callís, M.; Valls Alecha, E. (2008): «Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l’Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT». A: Pamies, A.; Amorós, M.C.; Pazos, J.M. (ed.) (2008): Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics. Special Issue 2 (2008). Granada: Método, pàg. 119-127.
 • Moll, Francesc de Borja (ed. per Mestre, Joaquim; Jiménez, Jesús) (2006): Gramàtica històrica catalana. València: Universitat de València.
 • Ohannesian, Maria; Pons, Clàudia (2009): «Shattering paradigms. An attempt to formalize pressures within subparadigms». A: Montermini, Fabio; Boyé, Gilles; Tseng, Jesse (ed.), Selected Proceedings of the 6th Décembrettes: Morphology in Bordeaux. Somerville (Massachussets): Cascadilla, pàg. 76-94.
 • Perea, Maria Pilar (2004): «New Techniques and Old Corpora: ‘La flexió verbal en els dialectes catalans’ (Alcover-Moll, 1929-132). Systematisation and Mapping of a Morphological Corpus». Dialectologia et geolinguistica, 12, pàg. 25-45.
 • Perea, Maria Pilar (ed.) (2004): Obres completes de Francesc de B. Moll. Vol. II. Mossèn Alcover i l’Obra del Diccionari. Mallorca: Editorial Moll.
 • Perea, Maria Pilar (2004): «Antoni M. Alcover i Juli Delpont: crònica d’una amistat estroncada». A: La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner. Castelló: Publicacions de la Universitat Jaume I, pàg. 395-428.
 • Perea, Maria Pilar (ed.) (2004): Obres completes d’Antoni M. Alcover. Volum II. Materials biogràfics i ideològics, I. Mallorca: Editorial Moll.
 • Perea, Maria Pilar (ed.) (2004): Dialectologia i recursos informàtics (Actes del XII Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona). Barcelona: PPU / Dep. Filologia Catalana, Universitat de Barcelona.
 • Perea, Maria Pilar (2004): «Mapes electrònics i mapes sonors». A: Perea, M. P. (ed.), Dialectologia i recursos informàtics, Barcelona: Barcelona: PPU / Dep. Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, pàg. 135-152.
 • Perea, Maria Pilar (2004): «The History of a Multi-dialectal Catalan Dictionary: The ‘Diccionari català-Valencià-balear’», Historical Dictionaires and Historical Dictionary Research. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, pàg. 109-118.
 • Perea, Maria Pilar (2004): Dades dialectals. Antoni M. Alcover. Palma: Conselleria d’Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears.
 • Perea, Maria Pilar (2005): Antoni M. Alcover dialectòleg, gramàtic, polemista. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Perea, Maria Pilar (2005): El Verb. Barcelona: Santillana.
 • Perea, Maria Pilar (2005): «Les relacions entre Estanislau de K. Aguiló i Antoni M. Alcover». Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, pàg. 228-266.
 • Perea, Maria Pilar (2006): «Elements exolingües en el català del Rosselló». A: Actes del VII Congrés de Lingüística General. Barcelona: Universitat de Barcelona. (Publicació en CD-ROM).
 • Perea, Maria Pilar (2006): Mossèn Alcover a Tremp (1902, 1906, 1921). Tremp: Ajuntament de Tremp.
 • Perea, Maria Pilar (2006): Antoni M. Alcover. Dietari de l’excursió filològica 1906. Barcelona: Proa.
 • Perea, Maria Pilar (2006): «Les tecnologies informàtiques aplicades a la lexicografia». A: Els noms i els conceptes: noves tendències en l’estudi del lèxic. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, pàg. 163-192.
 • Perea, Maria Pilar (2006): «Lexicografia automatitzada: bancs de dades i diccionaris electrònics ». A: Els noms i els conceptes: noves tendències en l’estudi del lèxic. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I, pàg. 137-162.
 • Perea, Maria Pilar (2006): El centenari del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Barcelona: Biblioteca de Catalunya.
 • Perea, Maria Pilar (2006): «Un ‘biòfic’ corominià, o la sublimació del gènere biogràfic». Els Marges. Revista de llengua i literatura, 79, pàg. 105-118.
 • Perea, Maria Pilar (2006): «La incidència de les variables socials en la dialectologia tradicional». Randa, 56, pàg. 185-205.
 • Perea, Maria Pilar (2006): «L’expansió dels verbs incoatius en català. Distribució i valor del segment extensió –eix-». A: Actes del VII Congrés de Lingüística General. Barcelona: Universitat de Barcelona. (Publicació en CD-ROM).
 • Perea, Maria Pilar (2006): «El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Implicacions i ressonàncies», Estudios catalanes. Revista Internacional de Lengua, Literatura y Cultura Catalanas, 4 , 21-37.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «El perfet simple: extensió i ús a començament del segle XXI». A: Sadurní, M. et al. (ed.), Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat,  pàg. 279-296.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Dedialectalization or the Death of a Dialect: The Case of the Catalan Subdialect Spoken in the Costa Brava», Dialectologia et geolinguistica, 15 , 77-89.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Noves dades sobre les relacions entre M. Costa i Llobera i A. M. Alcover». A: Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera i els llenguatges estètics del seu temps, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 387-426.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Techniques in Catalan and Spanish Linguistic Atlases». A: Geolinguistics around the World. Proceedings of the 14th NIJL International Symposium, Tokyo: National Institute of the Japanese Language, pàg. 41 -46.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Catalan Geolinguistics and New Technical Procedures». A: Geolinguistics around the World. Proceedings of the 14th NIJL International Symposium, Tokyo: National Institute of the Japanese Language, pàg. 87-92.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Phonetic and morphological variation in “Rossellonès”». Studies in Eurolinguistics, 5, pàg. 199-209.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Un aplec de dades lingüístiques sobre el parlar de Castelló de la Plana (2a part)». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXXXIII, pàg. 5-34.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Reflexiones sobre el contacto entre el castellano y el catalán». A: Elvira, Javier; I. Fernández-Ordóñez; J. García González, A. Serradilla (ed.), Lenguas, reinos y dialectos en la Edad Media ibérica. La construcción de la identidad. Frankfurt am Main: Iberoamericana-Vervuert Verlag, pàg. 561-564.
 • Perea, Maria Pilar (2007): «Acords i desacords entre Pompeu Fabra i Antoni M. Alcover en relació amb les Normes ortogràfiques». A: Montserrat, O. Cubells (ed.), Entorn i vigència de l’obra de Fabra. Actes del II Col·loqui Internacional “La Lingüística de Pompeu Fabra”. Cossetània Edicions, pàg. 121-131.
 • Perea, Maria Pilar (2008): «El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Celebració d’una celebració». Estudis Romànics, XXX, pàg. 271-280.
 • Perea, Maria Pilar (2008): «Una (re)lectura de descobriment: La Gramàtica històrica catalana de Francesc de B. Moll». Els Marges, 85, pàg. 75-85.
 • Perea, Maria Pilar (2008): Tomàs Forteza i Antoni M. Alcover. Història d’una amistat (1880-1898). Palma: Editorial Moll.
 • Perea, Maria Pilar (2008): «La gestació del Congrés». A: Ferrando, A. (ed.), El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el País Valencià. Catarroja/Barcelona/Palma: Afers, pàg. 15-60.
 • Perea, Maria Pilar (ed.) (2008): Gramática de la lengua catalana, de Tomàs Forteza, vol. I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 • Perea, Maria Pilar (ed.) (2008): Epistolari d’Antoni M. Alcover (1880-1931). Palma: Editorial Moll. (Publicació en CD-ROM).
 • Perea, Maria Pilar (2008): «La parla llofriuenca d’Irene Rocas a partir dels seus dietaris». A: Esplais de la meva llarga vida, Irene Rocas Romaguera. Palafrugell: Arxiu Municipal de Palafrugell, pàg. 1-28. (Publicació en CD-ROM).
 • Perea, Maria Pilar (2009): «Elements exolingües en el català del Rosselló». A: Kabatek, Johannes; Push, Claus D. (ed.), Variació, poliglòssia i estàndard, Biblioteca Catalànica Germànica (monografies annexes Zeitschrift für Katalanistik), 6. Aquisgrà: Shaker.
 • Perea, Maria-Pilar (2010): «The application of speech synthesis and speech recognition techniques in dialectal studies». A: Aurrekoetxea, G.; Ormaetxea, J. L. (ed.), Tools for Linguistic Variation. Gasteiz: Euskalerriko Unibertsitatea, pàg. 131-150.
 • Perea, Maria-Pilar; Viaplana, Joaquim (ed.) (2010): Corpus Oral Dialectal (COD). Selecció de textos. http://www.ub.edu/cccub/corpusoraldialectal-cod.html.
 • Pons, Clàudia (2004): «Segmental and featural strategies to avoid adjacent sibilant segments in Balearic Catalan. An optimality-theoretical account». A: Bennema, Reineke; Hollebrandse, Bart; Kampers-Manhe, Brigitte; Sleeman, Petra (ed.), Romance Languages and Linguistic Theory 2002. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, pàg. 217-235.
 • Pons, Clàudia (2005): «Internal palatal segments: a cross-dialectal analysis». A: Frota, Sonia; Vigario, Marina; Freitas, Maria Joao (ed.), Prosodies. With Special Reference to Iberian Languages. Berlin: Mouton de Gruyter, pàg. 287-314.
 • Pons, Clàudia (2005): «Què tenen en comú l’assimilació de mode d’articulació, el rotacisme i la semivocalització?». Randa, 55, pàg. 181-202.
 • Pons, Clàudia (2005): «Avall, que fa baixada: els efectes de la llei del contacte sil·làbic en les llengües romàniques». Revista de linguistica occitana, 3, pàg. 28-48.
 • Pons, Clàudia (2006): «Nova aproximació a la simplificació de grups consonàntics finals en català». Llengua & Literatura, 17, pàg. 183-214.
 • Pons, Clàudia (2006): «Lingüística teòrica i dialectologia. Aplicacions de la teoria de l’optimitat al català de les Illes Balears». A: Massot i Muntaner, J. (ed.), Estudis de llengua i literatura catalanes en honor de Joan Veny. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, pàg. 187-218.
 • Pons, Clàudia (2006): «Velles i noves perspectives en el tractament de l’opacitat fonològica». Estudios Catalanes. Revista internacional de lengua, literatura y cultura catalanas, 3, pàg. 115-130.
 • Pons, Clàudia (2006): «Contrast sintagmàtic, pressions analògiques i simplificació de grups consonàntics finals en català». A: Actes del VII Congrés de Lingüística General. Barcelona: Universitat de Barcelona. (Publicació en CD-ROM).
 • Pons, Clàudia (2007): «L’assimilació de mode d’articulació en el català de Mallorca i de Menorca». A: Martí, S.; Cabré, M.; Feliu, F.; Iglesias, N.; Narcís i Prats, D. (ed.), Actes del XIIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona 2003), vol. 3. Barcelona: PAM, pàg. 327-347.
 • Pons, Clàudia (2007): La teoria de l’optimitat. Una introducció aplicada al català de les Illes Balears. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Institut Menorquí d’Estudis.
 • Pons, Clàudia (2007): «The true mystery of the world is the visible, not the invisible: Some reflections on the verbal morphophonology of Balearic Catalan». Acta Linguistica Hungarica. An International Journal of Linguistics, 54.3, pàg. 295-339.
 • Pons, Clàudia (2008): «Qualque observació sobre el català de Menorca». Revista de Menorca, 88. pàg. 157-200.
 • Pons, Clàudia (2009): «Català universal, català particular: català no marcat, català marcat». A: Kabatek, J.; Push, C. D. (ed.), Variació, poliglòssia i estàndard, Biblioteca Catalànica Germànica (monografies annexes Zeitschrift für Katalanistik), 6. Aquisgrà: Shaker, pàg. 45-64.
 • Pons, Clàudia (en premsa): «It is all downhill from here: a typological study of the role of Syllable Contact in Romance languages». Probus (2011).
 • Pons, Clàudia (en premsa): «When diachrony meets synchrony. How dialects shed light on the origin of synchronic phonological processes and theories of language change». Testing theories of language change. Studies in language. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
 • Pons, Clàudia (en premsa) «Underapplication of vowel reduction to schwa in Majorcan Catalan. Some evidence for the left syllable of the stem as a prominent position and for subparadigms». A: Kan, Seda; Moore-Cantwell, Claire; Staubs, Robert (ed.) Proceedings of NELS, 40.
 • Pons, Clàudia; Viaplana, Joaquim (ed.) (2009): Corpus Oral Dialectal (COD). Textos orals del balear. http://www.ub.edu/cccub/corpusoraldialectal-cod.html.
 • Pons, Clàudia; Wheeler, Max W (en premsa): «L’ahir, l’avui i el demà de la fonètica i fonologia catalanes». A: Pusch, Claus; Kabatek, Johannes (ed.), Visions catalanes. Frankfurt/Madrid: Vervuert.
 • Querol, Laia (2006): «El paper del segment velar en la morfologia verbal del català». A: Actes del VII Congrés de Lingüística General. Barcelona: Universitat de Barcelona. (Publicació en CD-ROM).
 • Querol, Laia (2010): «Els increments de l’arrel verbal en català i altres llengües romàniques». A: Faluba, K.; Szijj, I. (ed.), Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Budapest 2006), vol. 3. Barcelona: PAM, pàg. 285-296.
 • Rivadeneira, Marcela; Casassas, Xavier (2009): «New insights into the Use of VDM: some preliminary stages and a revisited case of dialectometry». Dialectologia, 2, pàg. 23-35.
 • Rosàs, Laia (2008): «La freqüència d’aparició sil·làbica com a eina d’anàlisi lingüística». Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 22, pàg. 309-328.
 • Rosàs, Laia (2010): «Interferències del castellà en la fraseologia valenciana de dos repertoris lexicogràfics dels segles XVIII i XIX». A: Faluba, K.; Szijj, I. (ed.), Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Budapest 2006), vol. 2. Barcelona: PAM, pàg. 271-282.
 • Valls, Esteve (2009): «Actualització dels estudis sobre la pronúncia xipella: estat de la qüestió, nova delimitació geogràfica i perspectives de futur». Interlingüística, 19, pàg. 319-331.
 • Valls, Esteve (2010): «Cap a una diversificació metodològica de la dialectometria catalana: primers resultats d’aplicar la distància de Levenshtein al Corpus Oral Dialectal». Interlingüística, 20. (Publicació en CD-ROM).
 • Valls, Esteve (en premsa): «La desdialectalització del català nord-occidental: cap a una convergència total amb l’estàndard?». De Lingua Aragonensi, 4.
 • Valls, Esteve; Clua, Esteve (en premsa): «Distància de Levenshtein vs. ‘mètode COD’: dos sistemes de mesura de la distància fonètica aplicats al Corpus Oral Dialectal». A: Actes del 26è Congrés International de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 setembre 2010). Berlin: De Gruyter.
 • Valls, Esteve; Nerbonne, John; Prokic, Jelena; Wieling, Martijn; Clua, Esteve; and Lloret, Maria-Rosa (en premsa): «Applying the Levenshtein Distance to Catalan dialects: A brief comparison of two dialectometric approaches». Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 37 (2011).
 • Viaplana, Joaquim (2005): «La dialectologia avui. Continuïtat i perspectives». A: Institut d’Estudis Catalans (ed.), Els mètodes en dialectologia: continuïtat o alternativa? Actes de la I Jornada de l’Associació d’Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit. Barcelona: IEC, pàg. 115-125.
 • Viaplana, Joaquim (2005): «Velar verbs and verbal classes in Catalan». Catalan Journal of Linguistics, 4 (Special issue: Morphology in Phonology), pàg. 225-247.
 • Viaplana, Joaquim (2005): «Entre l’ontologisme de l’acadèmia i el relativisme de la realitat». Revista Llengua i Dret, 44, pàg. 185-205.
 • Viaplana, Joaquim (en premsa): «Les classes flexives i la flexió nominal en català». A: Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (ed.), Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. València: IIFV.
 • Viaplana, Joaquim; Lloret, Maria-Rosa; Perea, Maria-Pilar; Clua, Esteve (2007): COD. Corpus Oral Dialectal. Barcelona: PPU. (Publicació en CD-ROM).
 • Ressenyes, cròniques i biografies
 • Bosch, Andreu (2008): Ressenya de «Casanova, Emili; Terrado, Xavier (ed.) (2007): Studia in honorem Joan Coromines, Lleida». Rivista Italiana di Onomastica. RION, 14.2, pàg. 465-467.
 • Cabrera, Maria (2008): Ressenya de «Pons, Clàudia (2007): La teoria de l’Optimitat. Una introducció aplicada al català de les Illes Balears, Barcelona, PAM». Cadernos de lengua, 30.
 • Cabrera, Maria (2009): Ressenya de «Pons, Clàudia (2007): La teoria de l’optimitat. Una introducció aplicada al català de les Illes Balears, Barcelona, PAM». Zeitschrift für Katalanistich, 22, pàg. 347-358.
 • Carrera, Josefina (2005): Biografia de «Antoni M. Alcover i Sureda». A: Brown, Keith (ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics, 2a ed. Elsevier, pàg. 158.
 • Carrera, Josefina (2005): Biografia de «Manuel Sanchis Guarner». A: Brown, Keith (ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics, 2a ed. Elsevier, pàg. 738-739.
 • Carrera, Josefina (2005): Biografia de «Antonio Quilis Morales». A: Brown, Keith (ed.), Encyclopedia of Language and Linguistics, 2a ed. Elsevier, pàg. 327-329.
 • Carrera-Sabaté, Josefina (2007): Ressenya de «Font Rotchés, Dolors (2007): L’entonació del català». Estudios de fonética experimental, 16, pàg. 274-279.
 • Clua, Esteve (2008): Crònica del «XXV Congrés Internacional de Lingüística Filologia Romàniques, Innsbruck, Àustria, setembre del 2007», Estudis Romànics, 30.
 • Contreras, Joan Miquel; Mateu Jaume; Pons, Clàudia (2004): Ressenya de «Joan Solà; Maria Rosa Lloret; Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya (dir.) (2002): Gramàtica del català contemporani». Llengua & Literatura, 15, pàg. 523-556.
 • Grimalt, Pere (2006): Ressenya de «Lloret, Maria Rosa; Pons, Clàudia (2004): Lingüística i gramàtiques. Barcelona: PPU». Estudis Romànics, 28, pàg. 404-408.
 • Lloret, Maria-Rosa (2006): Ressenya de «Downing, Laura et al. (ed.): Paradigms in Phonological Theory, Oxford UP, 2005». Phonology, 23.3, pàg. 443-453.
 • Lloret, Maria-Rosa (2006): Ressenya de «Julià-Muné, Joan: Fonètica aplicada catalana. Ariel, 2005». Estudis Romànics, 29, pàg. 469-475.
 • Lloret, Maria-Rosa (2007): Ressenya de «Font Rotchés, Dolors: L’entonació del català. PAM, 2007». Catalan Review. International Journal of Catalan Culture, 21, pàg. 410-413.
 • Lloret, Maria-Rosa (2009): Ressenya de «Wheeler, Max W.: Morfologia i fonologia catalana i romànica: estudis diacrònics. IIFV, PAM, 2007». Estudis Romànics, 31, pàg. 456-462.
 • Perea, Maria Pilar (2004): Ressenya de «Les “Obres Completes” de Francesc de B. Moll». Serra d’Or, 529 (gener), pàg. 74-75.
 • Perea, Maria Pilar (2004): Ressenya de «Obres completes d’Antoni M. Alcover». Serra d’Or, 533 (maig), pàg. 54-55.
 • Perea, Maria Pilar (2007): Ressenya de «Corbera, Jaume (dir.), Arxiu Audivisual dels dialectes catalans de les Illes Balears. Antologia, 2003». Estudis Romànics, 29, pàg. 468-469.
 • Pons, Clàudia (2006): Crònica de «XV Colloqium on Generative Grammar, Barcelona, abril de 2005». Estudis Romànics, 28, pàg. 554-555.
 • Pons, Clàudia (2006): Ressenya de «Colón, G; Martínez, T; Perea, M.P. (2002) (ed.): La llengua catalana en projecció de futur». Estudis Romànics, 28, pàg. 465-470.
 • Pons, Clàudia (2006): Ressenya de «Julià-Muné, Joan (2003): Diccionari de fonètica». Zeitschrift für Katalanistik, 19, pàg. 278-282.
 • Pons, Clàudia (2006): Ressenya de «Miglio, Viola (2005): Markedness in vowel systems». Zeitschrift für Katalanistik, 19, pàg. 282-286.
 • Pons, Clàudia (2007): Ressenya de «Jiménez, Jesús; Lloret, Maria-Rosa (ed.) (2005): Catalan Journal of Linguistics, vol. 4. Morphology in Phonology». Estudis Romànics, 29.
 • Pons, Clàudia (2007): Crònica del «20è Col·loqui Germano-Català (Tubinga, febrer de 2006)». Estudis Romànics, 29, pàg. 242-244.
 • Pons, Clàudia (2008): Ressenya de «Carrera, Josefina; Fernández-Planas, Ana M. (2005): Vocals mitjanes tòniques del català. Estudi contrastiu interdialectal». Estudis Romànics,30, pàg. 420-423.
 • Pons, Clàudia (2008): Ressenya de «Gavarró, Anna; Lleó, Conxita (ed.) (2006): Catalan Journal of Linguistics, vol. 5. Acquisition of Romance languages.» Estudis Romànics,30. pàg. 373-381.
 • Pons, Clàudia (2008): Crònica del «Simposi Internacional de Catalanística, Berlín, Fira de Frankfurt». Estudis Romànics, 30, pàg. 553-556.
 • Valls, Esteve (2008): Ressenya de «Bastardas, Albert (2007): Polítiques de la llengua i la identitat a l’era glocal». Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics (Generalitat de Catalunya). A: Grial. Revista galega de cultura, 176, pàg. 97-98.
 • Valls, Esteve (2008): Ressenya de «Solé, Jordi (2007): La llengua que ens va parir. Set pensadors a la recerca del català. Barcelona: Editorial Dux». A: Grial. Revista galega de cultura, 178, pàg. 107-108.
 • Valls, Esteve (2008): Ressenya de «Galindo, Mireia (2008): Les llengües en joc, el joc entre llengües. L’ús interpersonal del català entre els infants i joves de Catalunya. Lleida: Pagès Editors» A: Grial. Revista galega de cultura, 181, pàg. 118-119.
 • Valls, Esteve (2009): Ressenya de «Sanmartín Rei, Goretti (2008): Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación. Vigo: Xerais». Revista de Llengua i Dret, 52, pàg. 557-561.
 • Valls, Esteve (2009): Ressenya de «Pradilla, Miquel-Àngel (2008): Sociolingüística de la variació i llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans». Estudos de Lingüística Galega, 2, pàg. 311-315.
 • Valls, Esteve (en premsa): Ressenya de «Pradilla, Miquel-Àngel (2009): La tribu valenciana. Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística. Benicarló: Onada». Cadernos de Lingua, 32.