Aula Virtual Activa de Química Física III

La finalitat d'aquest projecte és utilitzar la retroalimentació entre les activitats realitzades a l'aula i el treball autònom de l'alumnat de l'assignatura Química Física III, tant per preparar les sessions presencials com per reforçar-les un cop fetes. Per una banda, es pretén que, part del temps que els estudiants fan servir en preparar-se les classes, serveixi per augmentar la qualitat del temps que aquests passen en classe. Per una altra banda, es busca que l'alumnat pugui aclarir i refermar els continguts explicats presencialment a classe. Per tal que això sigui possible, caldrà que els/les alumnes completin una sèrie de tasques abans/després d'assistir a classe, normalment online.

Amb aquesta finalitat, aquest projecte es focalitzarà en la posada a punt i sistematització de material audiovisual desenvolupat en els darrers dos cursos, i en la preparació d'exercicis pautats. Alhora, s'idearan i desenvoluparan activitats de treball grupal orientades a evidenciar la utilitat dels objectius d'aprenentatge i a contextualitzar l'assignatura dins del Grau de Química. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius són: 

1) fomentar la motivació de l'alumnat i animar-l@s a què es preparin les classes, 

2) augmentar l'aprenentatge durant el temps que s'està a l'aula, 

3) reforçar els continguts treballats a l'aula,

4) millorar la capacitat de treball en equip (coaprenentatge) a través d'activitats grupals com a elements conductors de l'avaluació formativa i acreditativa

5) utilitzar la retroalimentació com a eina per tal d'evidenciar l'assoliment del treball autònom de l'alumnat de l'assignatura

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/001
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Mercè Deumal i Solé
Participants: 
Jordi Ribas i Ariño
Ramon Reigada Sanz
Ensenyament/s: 
Química
Assignatures implicades: 
Química Física III