Coordinació docent horitzontal a primer curs de Dret amb metodologia predominant d'aula invertida

El projecte que es presenta pretén la fusió o la intersecció de dues linies d'innovació i millora docent: a) la coordinació docent de tots els professors que imparteixen docència en un mateix grup/classe de primer curs de Dret, b) i la implementació, en diferents assignatures d'aquest grup classe i amb diferent intensitat, de la metodologia de l'aula invertida.

Totes dues línies (corodinació docent i aula invertida) s'autojustifiquen per si mateixes, però sembla evident que la simultaneïtat de les dues contribueix a enfortir els resultats de cadascuna d'elles. Es díficil implantar plenament aula invertida sense una certa coordinació amb els altres docents del grup, i alhora l'aula invertida dona contingut substancial a la coordinació docent.

Una vegada realitzat el projecte, redactarem una relació d'ítems de coordinació docent substancial de diversa índole que són els que realment donaran contingut a aquesta estratègia, de vegades un pel abstracta, de la coordinació docent. La llista d'àmbits o accions concretes de coordinació docent és la que hauria de permetre estendre-la en un futur a d'altres experiències o contextos docents.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius generals:

1. Millorar la qualitat de la docència a partir de la coordinació de l'acció docent de tots els professors que intervenen en l'aprenentatge d'un mateix estudiant.

2. Assajar amb caràcter pilot la metodologia d'aula inversa com a pas previ per a una extensió a més gran escala.

3. Obtenir un catàleg d'accions concretes, contrastades i de diversa índole de coordinació docent que puguin servir de full de ruta, de guia o de model per a estendre la coordinació docent a d'altres experiències i contextos.

Objectius específics:

1.- Elaborar i publicar un Programa docent únic per al grup/classe amb els continguts de les 10 assignatures dels dos semestres. Aquest PD únic, però, està vinculat als plans docents respectius de les assignatures que hi imparteixen docència. El programa docent, que integra la informació treballada i acordada per tots els professors del grup, conté, com a mínim: a) temari detallat de cada assignatura; b) activitats d’avaluació detallades; c) activitats d'avaluació calendaritzades; d) altres activitats formatives; e) pla de lectures; f) bibliografia.

2.- Elaborar un pla de lectures de curs i assignar-les i distribuir-les per assignatures. Un dels trets distintius del grup docent serà l'ús significatiu de la lectura entre els estudiants. Per programar la quantitat convenient de lectures és imprescindible fer-ho de manera coordinada entre els docents de cada semestre. S'ha previst compartir lectures entre dues o més assignatures.

3.- Elaborar un pla i un calendari únic d’activitats complementàries (conferències, seminaris, sortides, etc.) per a cada semestre.

4. Reflexionar i dur a la pràctica alguna iniciativa sobre la distribució de l’acció i avaluació de competències transversals del grau. Es un tema que a nivell de graus encara està poc treballat i volem començar a avançar en aquest terreny. 

5. Decidir conjuntament el tipus d’activitats d’avaluació per intentar que hi hagi tipologies diferents d'activitats i evitar reiteracions no desitjades. El tipus d'activitats d'avaluació també està vinculat al punt anterior.

6. Concertar conjuntament les dates de les activitats d’avaluació continuada i incorporar-les a l’Agenda Docent Electrònica (ADE) del grup. Es una acció relativament fàcil i de gran transcendència tan per l'acció discent de l'alumnat com per la qualitat del treball acadèmic que desenvolupa i, en conseqüència, del seu rendiment acadèmic.

7. Cercar i assajar estratègies per reduir l’impacte docent en altres assignatures quan se celebren activitats d'avaluació. La dràtica disminució d'alumnat els dies anteriors a que hi hagi proves d'avaluació continuada en una assignatura és un tòpic en les alteracions habituals de la docència. Cercarem estratègies i mecanismes per evitar-ho donada la facilitat de coordinació que hi haurà entre els professors del grup.

8. Decidir el reconeixement, total o parcial, d’activitats entre més d’una assignatura. Que una mateixa activitat d'avaluació continuada pugui ser avaluada per més d'un professors i des d'òptiques diferents presenta diferents avantatges: optimitza el treball de l'alumnat, disminueix una pressió que en alguns casos és innecessària, afavoreix la transversalitat dels coneixements i la manera de treballar de l'estudiant.

9. Cercar estratègies per reduir l'absentisme a classe dels estudiants de primers curs. Aquest s'ha convertit en un dels principals problemes acadèmico-docents dels nostres graus i encara no ha estat prou estudiat. 

10. Celebrar claustre d’avaluació i tancar de manera col·legiada el procés d’avaluació dels estudiants del grup.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/021
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Max Turull Rubinat
Participants: 
Markus González Beilfuss
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Grau de Dret
Assignatures implicades: 
Tècniques de treball i comunicació
Dret Roma
Ciència Política
Fonaments del Dret
Principis i Institucions Constitucionals
Dret Civil de la Persona
Economia
Història del Dret
Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte
Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte