Desenvolupament i avaluació d’un cas pràctic integrador i transversal al Màster Universitari de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Cada vegada més, s’intenta que els alumnes en general i especialment els estudiants de Màsters aprenguin mitjançant un enfocament multidisciplinar, essent capaços d’englobar tots els coneixements de les diferents assignatures i posar-los en pràctica quan sigui necessari.

Les tecnologies mòbils poden assolir el que les anteriors generacions de dispositius TIC no han aconseguit totalment: millorar l'aprenentatge de manera significativa, mesurable i rendible. La ràpida disminució del preu dels dispositius mòbils, la seva creixent ubiqüitat, i les eines que ofereixen per a l'ensenyamenti l'aprenentatge generen unes condicions noves en les quals la tecnologia mòbil podria transformar la pedagogia. Entre altres estratègies, el Kahoot constitueix una excel·lent eina per a l’avaluació directa dels coneixements adquirits. Per això es proposa la realització d’un cas pràctic transversal on els alumnes hauran de fer recerca en les tres assignatures obligatòries del Màster, garantint així una visió global i multidisciplinar aplicada a les diferents àrees del Màster. La innovació docent proposada serà avaluada mitjançant l’ús de noves tecnologies com l’aplicació per a telèfon mòbil kahoot. Mitjançant  aquesta aplicació, els estudiants podran fer tant una enquesta grupal amb preguntes referents al treball realitzat com una enquesta de satisfacció individual respecte el treball i el contingut de les assignatures obligatòries del màster.

Per tant, fent servir el kahoot com a eina bàsica del projecte, l’àmbit d’actuació serà el proper curs 2020-2021

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

A diferència dels projectes anteriors, aquest projecte es durà a terme durant el transcurs del Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments i englobarà les assignatures obligatòries de manera que es generarà una aplicació per avaluar els coneixements transversals adquirits.

Per aquest motiu, el principal objectiu a assolir és la realització d’un cas pràctic on els estudiants siguin capaços d’emprar les eines necessàries per a esbrinar el fàrmac problema mitjançant l’accés a la farmacopea, la recerca en buscadors d’articles com ara Pubmed i la recerca d’informació fent les preguntes adequades amb el vocabulari científic correcte. Aquesta recerca d’informació sobre el fàrmac problema gràcies a les pistes que es donaran a l’aula en cada assignatura, constituirà una base sòlida per a les posteriors pràctiques en centres d’investigació o a l’empresa, on es demana cada cop més que els estudiants apliquin els coneixements de manera global e interrelacionada.

Finalment, els estudiants hauran d’explicar els motius pels quals han arribat a la conclusió de quin és el fàrmac en qüestió relacionant les diverses assignatures, englobant tècniques instrumentals, tecnologia farmacèutica i farmacologia i toxicologia. Hauran de realitzar un breu resum de les dades obtingudes en grups de 5 persones així com les referències adequades que argumentin els seus raonaments.

Aquesta metodologia serà posteriorment avaluada mitjançant l’ús de noves tecnologies a l’aula com és l’aplicació per a mòbil kahoot per a observar el grau de satisfacció dels estudiants amb el professorat així com amb l’activitat docent proposada. Així, amb aquesta eina es pretén demostrar el grau d’assoliment de les competències transversals i específiques de la titulació, així com l’adequació de les assignatures i professorat al Màster Universitari.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/016
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Elena Sanchez Lopez
Participants: 
María Luisa García López, Marta Espina García, Estefanía Vega Freire, Maria José García Celma, Mari Àngels Salvadó Lladors, Fidencia Gamisans Linares, Marta Monge Azemar, Antoni Camins Espuny, Miren Ettcheto
Ensenyament/s: 
Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments de la Facultat de Farmàcia
Assignatures implicades: 
Anàlisi Instrumental per a la Investigació i Control de Medicaments
Documents: