Disseny d’un programa formatiu per a la millora de les competències i habilitats en la preparació i conducció de presentacions orals en els graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Ciència i Tecnologia dels Aliments.

Una bona expressió oral es considera necessària per exercir moltes professions, i tant pels futurs nutricionistes-dietistes com pels científics i tecnolègs dels aliments no en son una excepció. No obstant això, la majoria dels estudiants no reben una formació específica en comunicació oral en els seus estudis universitaris. Després de realitzar un procés de revisió amb els coordinadors de diverses assignatures dels Graus de Nutrició Humana i Dietètica (NHD) i Ciència i tecnologia dels Aliments (CTA) hem detectat importants mancances per part dels estudiants en les seves capacitats d’exposició oral de treballs.

La comunicació oral és una eina bàsica, ja que en un context professional el nutricionista/dietista i els tecnòlegs han de ser capaços de transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com a no especialitzat. Per això, cal que els estudiants dels Grau de NHD i CTA no només siguin capaços de conèixer tècnicament o científicament el seva disciplina, sinó que a més sàpiguen comunicar verbalment amb suport visual, els continguts d’un treball de forma concisa, rigorosa però alhora atractiva. Les principals mancances detectades en els alumnes respecte la competència de comunicació oral al llarg dels Graus de NHD i CTA deriven de: a) Manca de formació per a la preparació del material visual per a la presentació de continguts; b) Falta d’experiència en la conducció de comunicacions orals.

El context d’aplicació del Projecte d'Innovació Docent (PID) que se sol·licita inclou diverses assignatures del Grau dels graus de NHD i CTA, assignatures que tenen en comú que els estudiants han de presentar treballs, de forma individual o en grup, a través de pràctiques orals comunicatives o bé han de fer una presentació oral amb posterior defensa publica.

L’objectiu principal d'aquesta proposta de projecte d'innovació és dissenyar i implementar un programa formatiu per millorar les competències i habilitats en preparar i conduir comunicacions orals, a través de l’aprenentatge de tècniques bàsiques per a l’exposició oral,  de la millora en la capacitat d'analitzar i sintetitzar coneixements, i la capacitat per treballar en equips interdisciplinaris dels estudiants, de forma progressiva al llarg dels 4 cursos dels dos graus i de forma transversal i interdisciplinari, implicant assignatures de diferents àrees de coneixement. La duració del projecte és de dos anys, però com que es preveu que la implementació tingui lloc durant el curs acadèmic 2023-2024, es preveu que serà necessari una prorroga per acabar de fer l'analisis dels resultats i la corresponent difusió. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general d’aquest projecte d’innovació docent és dissenyar i implementar un programa formatiu per millorar les competències i habilitats en preparar i conduir comunicacions orals, a través de l’aprenentatge de tècniques bàsiques per a l’exposició oral,  de la millora en la capacitat d'analitzar i sintetitzar coneixements, i la capacitat per treballar en equips interdisciplinaris dels estudiants, de forma progressiva al llarg dels 4 cursos dels dos graus i de forma transversal i interdisciplinari, implicant assignatures de diferents àrees de coneixement.

Aquests objectius generals es concreten en els següents objectius específics:

1-Detectar les necessitats específiques dels estudiants que cursen les diferents assignatures que composen els ensenyaments implicats al projecte en quant a les particularitats de la comunicació oral als seus camps professionals.

2-Disseny d’un programa formació gradual per a la millora de la capacitat de l’estudiant en la conducció de presentacions orals i en l’elaboració de recursos visuals clars, atractius i que continguin la informació rellevant, així com en l’elaboració de discursos estructurats per comunicar de forma clara, científica i eficaç.

3-Disseny de guies d’avaluació que permetin una correcte avaluació de les competències associades als treballs amb exposició oral.

Codi del projecte: 
2022PID-UB/005
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Maria Perez Bosch
Participants: 
Mireia Urpí Sarda
Elvira López Tamames
Maria del Carmen Aguilera Ruiz
Alba Tres Oliver
Maria Luz Latorre Moratalla
Maria Grau Magaña
Rafael Llorach Asunción
Teresa Veciana Nogues
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Nutrició Humana i Dietètica
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Assignatures implicades: 
Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari
Salut Pública
Composició i Propietats dels Aliments
Bromatologia II
Higiene en la Indústria Alimentària i Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control
Control de Qualitat de Processos i Productes
Treball Final de Grau