Edició Filològica de Textos (Literatures Hispàniques)

Una de les tasques que ha de poder emprendre un filòleg és, sens dubte, l’edició crítica de textos. Fixar allò que està escrit, situar-ho en el temps i fer-ho accessible per al lector del segle XXI. És a dir, la disciplina de l’ecdòtica.

Els plans d’estudis, ja prou compactes arran dels canvis del Pla Bolonya, obliguen els docents d’ajustar rigorosament els continguts i aprenentatges que centren la nostra feina en el si del Grau o dels Màsters. D’alguna manera, l’edició filològica de textos difícilment troba el seu lloc a la quotidianitat de les classes de filologia. En cap cas es tracta d'afegir continguts als plans docents, sinó de desenvolupar un aprenentatge innovador i que permetrà professionalitzar-se els nostres estudiants.

Després de diagnosticar la necessitat de proveir els nostres alumnes de coneixements, metodologia i competències suficients per a l’excel·lència en el  desenvolupament de la tasca ecdòtica, hem dissenyat una sèrie de seminaris teòrico-pràctics que ens permetin traslladar els coneixements i l’experiència professional de l’edició als estudiants de grau, màster i doctorat de Filologia Hispànica (es podrà fer extensiu a estudiants de graus propers com Estudis Literaris o Llengües i Literatures Modernes).

Els seminaris s’organitzaran a partir de les tres àrees d’especialització de les Literatures Hispàniques: 1) Literatura Espanyola Medieval i dels Segles d’Or; 2) Literatura Hispanoamericana; 3) Literatura Espanyola Moderna i Contemporània. La planificació prèvia, fonamental, s'organitzarà en funció del calendari dels estudiants i dels professors, per tal de no interferir en les proves d'avaluació del Grau i Màster. Es preveu una seqüència d'un taller mensual, una vegada per semestre.

S’utilitzaran mètodes convencionals de l’escola filològica i els més innovadors procedents de l’àmbit de les Humanitats Digitals. Els objectius consistiran a descobrir com localitzar manuscrits i forjar l’ stemma codicum d’un text; estudiar les variants textuals; construir un aparell crític filològic; i fixar els criteris que regiran l’anotació del text. Els estudiants es familiaritzaran amb les nocions teòriques pertinents i faran pràctiques amb textos que portaran els professors a classe.

El caràcter innovador de la nostra actuació raurà, en conseqüència, en l’absència d’aquests aprenentatges en el pla d’estudis existent, i també en la incorporació de la metodologia i la perspectiva crítica de les Humanitats Digitals. A més, serà un aprenentatge vinculat a possibles sortides professionalitzadores i a propostes d’emprenedoria.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.- Descobrir i comprendre les nocions teòriques fonamentals de l’àmbit de l’ecdòtica (edició i crítica textual).

2.- Aprendre a dissenyar un stemma codicum, reconstruint la història dels manuscrits i edicions d’un text.

3.- Connectar els coneixements amb la disciplina de la historiografia cultural.

4.- Contrastar les variants d’un mateix text i registrar-les a l’aparell crític d’una edició filològica.

5.- Anotar correctament un text, tot seguint paràmetres de tipus lèxic, historiogràfic, geogràfic, literari, etc.

6.- Conèixer els mecanismes del món editorial, en el camp específic de la filologia.

7.- Treballar de forma pràctica en estudis de cas.

Aquests objectius estan directament relacionats amb competències pròpies dels nostres estudis, com la capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (aplicació dels coneixements a la pràctica); l’actitud crítica i capacitat de síntesi per identificar els conceptes que remeten a les claus ideològiques i estètiques de qualsevol discurs; l’estudi de l’evolució dels gèneres literaris; el coneixement de la teoria dels gèneres, dels fonaments clàssics i de les aportacions posteriors; l’estudi de l’evolució de la tradició retòrica i poètica; i el coneixement de la crítica literària, dels corrents i les propostes d’anàlisi.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/006
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Blanca Ripoll Sintes
Participants: 
Gaston Gilabert Viciana
Bernat Garí Barceló
Ensenyament/s: 
Filologia Hispànica
Llengües i Literatures Modernes
Assignatures implicades: 
Literatura castellana de l’Edat Mitjana
Teatre espanyol de l’Edat d’Or: text i espectacle
Literatura espanyola del Barroc: poesia i prosa
La Il·lustració espanyola: Literatura i Pensament
Estètica i ideologia en el romanticisme espanyol
Introducció a la literatura hispanoamericana
La poesia espanyola del segle XX: del Modernisme a les Avantguardes
Panorama de la literatura espanyola moderna i contemporània
Literatura i pensament en el segle XX
Experimentació narrativa a la literatura hispanoamericana
Documents: