El treball de recerca com a mètode d’aprenentatge tranversal en el grau de sociologia

El projecte d’innovació docent pretén utilitzar el projecte de recerca, clarament aplicat i en el marc del grau de sociologia com a estratègia d’aprenentatge que permeti la combinació de continguts, habilitats i competències de dues assignatures que poden complementar-se entre sí mateixes. Per un costat, l’assignatura de Sociologia de les Professions, Ocupació i Treball (d’ara endavant SPOiT) permet aportar l’anàlisi del mercat de treball i les seves singularitats, per tant, des d’aquesta assignatura s’aporta l’objecte d’estudi. Per un altre costat, l’assignatura de Tècniques d’Investigació Social II (d’ara endavant, TIS II), aprofundeix en la metodologia, per tant, incideix en el com, tant des de les fases inicials fins a les fases finals per estudiar el mercat laboral. Per tant, a través de l’execució d’un projecte de recerca aplicat ambdues assignatures aquestes es retroalimenten per donar una visió més global del mercat laboral i de com portar a terme una recerca empírica quantitativa. D’aquesta forma, a l’assignatura de SPOiT aporta els continguts més pròpiament teòrics i les dades d’enquesta que permetrien a l’alumnat “gestionar” dades per poder realitzar anàlisis més acurades. Pel que fa a TIS II, aquesta assignatura clarament instrumental giraria sobre un mateix eix temàtic.

En definitiva, el projecte vol assegurar la transversalitat dels coneixements teòrics i pràctics del grau de sociologia a través de la realització d’un treball de recerca amb una forta base de continguts teòrics (aportats per SPOiT) i amb una forta base metodològica i tècnica (aportats per TIS II), superant les mancances estructurals actuals que fan de les assignatures, a la pràctica, compartiments estancs.

Les assignatures implicades són dues: SPOiT (tercer curs, grup tarda) i TIS II (segon curs, grup GIE). Tot i que la primera és de tercer curs i la segona de segon curs, el fet de què TIS II tingui un grup d’intensificació implica que gran part de l’alumnat està cursant tercer curs, per tant, ambdues de forma simultània. Aquest treball en conjunt facilitaria el seguiment continu de les dues assignatures.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és fomentar la integració de continguts teòrics amb el desenvolupament de les habilitats i destreses investigadores en les dues assignatures abans esmentades. D’aquesta manera, s’aconseguirien també els objectius següents:

  • Fomentar la transversalitat de coneixements entre una assignatura instrumental i una més fortament teòrica
  • Reforçar l’assimilació dels coneixements teòrics a partir de la pràctica investigadora i millorar l'assoliment de les capacitats tècniques en el marc d’un estudi més fonamentat en la teoria sociològica
  • Afavorir que l’alumnat aconsegueixi economies d’escala que permetin optimitzar els recursos escassos amb què compten (temps i esforços) alhora que augmenti la qualitat del resultat final
  • Proporcionar més seguretat i orientacions docents de cara a la realització del Treball Final de Grau. La idea seria que el treball de recerca compartit que farien per a les dues assignatures implicades constituiria una espècie de primer assaig de TFG. Per això pensem en un treball individual i amb una forta càrrega de tutorització per part del professorat
  • “Tastar” la tasca professional pròpia del sociòleg i sociòloga a través del treball de recerca amb la intenció de millorar les futures possibilitats d’inserció laboral dels graduats en Sociologia
Codi del projecte: 
2022PID-UB/015
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Montserrat Simó Solsona
Participants: 
Andrés Coco Prieto
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
SOCIOLOGIA
Assignatures implicades: 
Tècniques d'Investigació Social II
Sociologia de les Professions, Ocupació i Treball