gireUBee

Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa
Presentació: 

Els membres del grup d’innovació docent “GIREUBEE” portem ja molts anys treballant per millorar la qualitat de la docència del Grau d’ Administració i Direcció d’Empreses, del Grau d’Economia i del Grau de Sociologia de la UB.  El nostre grup d’innovació docent va tenir el seu origen en les accions dutes a terme per mitigar el procés de  transició batxillerat-universitat. Des d’aleshores els nostres objectius s’han ampliat i diversificat mirant d’adaptar-se als canvis que s’han anat succeint amb la introducció a l’Espai Europeu d’Educació Superior i els seus efectes en la realitat de l’ensenyament universitari.

Els objectius actuals grup són, a grans trets:

1.    Facilitar la transició cap a la  universitat de l’alumne de nou accés dins de l’àmbit de les matemàtiques, detectant les mancances d’aquest alumnat.

2.    Aplicar mètodes d’innovació docent i estudiar els resultats obtinguts.

3.    Estudiar l’impacte  de les TICS en la millora de la qualitat docent.

4.    Introduir la perspectiva de gènere en les assignatures d’economia.

5.     Anàlisi, diagnosi i valoració del grau d’assoliment de les competències definides en els plans docents.

6.    .Millorar la comprensió i interrelació de les variables econòmiques, comptables i financeres

7.    Millorar el rendiment acadèmic en les assignatures de matemàtiques, economia i comptabilitat del Grau d’ Administració i Direcció d’Empreses, Grau d’ Economia i el Grau de Sociologia

8.    Potenciar la col·laboració i la difusió de la  innovació docent

9.    Establir mecanismes de modelització i simulació per millorar la presa de decisions i la formació dels alumnes

 

Actuacions previstes:

La concreció dels objectius esmentats es realitzarà, en termes generals, mitjançant les següents línies d’actuació:

·Continuar treballant per tal de facilitar la transició batxillerat - universitat a l’alumne de nou accés en l’àrea de la Matemàtica Econòmica i Empresarial. Incloem en aquest apartat tot aquell conjunt d’accions que persegueixen la diagnosi i l’homogeneïtzació dels coneixements de matemàtiques dels alumnes de primer curs, com és la realització i coordinació dels seminaris d’introducció a les matemàtiques.

·Elaborar materials didàctics que facilitin l’aprenentatge autònom a aquells alumnes que ho necessitin. Això té especial rellevància per als estudiants dels grups de tarda i per als estudiants dels grup GIE (Grups d’ensenyament intensificat). En el primer cas, cal dir que una de les característiques dels alumnes que es matriculen en grups de tarda (dins dels ensenyaments en Economia i Empresa) és el fet de compaginar, en un tant per cent considerable, estudis i treball. Els alumnes dels grups GIE són fonamentalment repetidors i tenen la meitat d’hores de docència. Tot això ens motiva a elaborar material de treball que sigui útil dins de l’aula i, alhora,  complementar-lo amb accions que ajudin a aquells alumnes que no poden assistir a totes les sessions de classe.

·Aplicar mètodes d’innovació docent a l’aula (TICS, aula inversa i treballs en grups)

·Introduir tutories diagnosi i seguiment per copsar l’evolució de l’aprenentatge i el grau d’assoliment de les competències transversals i específiques

·Introduir mètodes i estratègies docents envers les TICS i estudi de l’Impacte del seu ’ús en la millora i la innovació docent

·Continuar amb l’edició de la revista electrònica d’accés obert RIDU, pionera  en l’àmbit de la innovació docent universitària dins de la UB. D’aquesta revista n’hem publicat ja set números i estem recopilant el material per fer-ne el vuitè.

·Col·laborar de forma eficaç en innovació i millora docent entre els professors de les assignatures de matemàtiques, economia i comptabilitat dels els graus d’Economia i Empresa de les universitats catalanes mitjançant reunions periòdiques d’intercanvi d’experiències.

·Introduir la perspectiva de gènere en la interpretació de l’economia mitjançant lectures sobre els efectes desiguals de les polítiques fiscals i l’estudi diferenciat de les estadístiques econòmiques (mercat de treball, distribució de la renda...) a través de la participació en el projecte d’Innovació Docent concedit: “La perspectiva de gènere en la pràctica docent d'assignatures d'Història i d'Economia a diferents graus".

Context d'aplicació (Ensenyament / Assignatura)

Els membres del grup d’innovació docent “GIREUBEE” portem ja molts anys treballant per millorar la qualitat de la docència del Grau d’ Administració i Direcció d’Empreses, del Grau d’Economia i del Grau de Sociologia de la UB. El nostre grup d’innovació docent va tenir el seu origen en les accions dutes a terme per mitigar el procés de  transició batxillerat-universitat. Des d’aleshores els nostres objectius s’han ampliat i diversificat mirant d’adaptar-se als canvis que s’han anat succeint amb la introducció a l’Espai Europeu d’Educació Superior i els seus efectes en la realitat de l’ensenyament universitari.

 

Codi UB: 
GINDOC-UB/139
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Bartual Figueras, Mª Teresa
Membres del grup: 
Antonio Tarrío Reboredo
Roman Adillon Boladeres
Carme Ribas Marí
Pere Purroy Sánchez
Carles Rafels Pallarola
Lambert Jorba Jorba
Joaquín Turmo Garúz
Xavier García Marimón
Montserrat Simó Solsona
Fco. Javier Varea Soler
Josep González Calvet
Montserrat Pareja Eastaway
Andrés Coco Prieto
Pedro Calleja Cortés
M.ª Angeles Felipe Checa
Agustí Colom Cabau

Projecte/s del Grup

2022PID-UB/015
Coordinació: Montserrat Simó Solsona
Estat: Actiu
2022PID-UB/016
Coordinació: Maria Teresa Bartual Figueras
Estat: Actiu