gireUBee

Grup d’innovació i recerca docent universitària basada en l’àmbit de l’economia i l’empresa
Presentació: 

Les persones que integrem el grup d’innovació docent “GIREUBEE” portem ja molts anys treballant per millorar la qualitat de la docència. El nostre grup d’innovació docent va tenir el seu origen en les accions dutes a terme per mitigar el procés de transició batxillerat- universitat i universitat-mercat laboral. Des d’aleshores els nostres objectius s’han ampliat i diversificat mirant d’adaptar-se als canvis derivats de la introducció de l’Espai Europeu d’Educació Superior i dels seus efectes en la realitat de l’ensenyament universitari així com dels avenços amb el disseny i aplicació de noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge, la necessitat de consolidar les competències de gènere i els nous reptes de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Els objectius del grup :

1. Millorar el rendiment acadèmic i capacitat crítica de l’alumnat

2. Anàlisi de les competències i el seu grau d’assoliment

3. Aplicar mètodes d’innovació docent i estudiar els resultats obtinguts en relació al rendiment i l’assoliment de competències (aula inversa, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge basat en projectes, gamificació, TICS...)

4. Analitzar i facilitar les etapes de transició dels estudiants: transició batxillerat-universitat i transició universitat- mercat laboral

5. Estudi del paper de les pràctiques en empreses o institucions en la consolidació de les competències professionals

6. Introduir la perspectiva de gènere a la docència i anàlisis de les competències de Gènere

7. Introduir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i analitzar les competències assolides

8. Potenciar la col·laboració i la difusió de la innovació docent

Línies d’actuació:

La concreció dels objectius esmentats es realitzarà, en termes generals, mitjançant les següents línies d’actuació:

- Aplicar mètodes d’innovació docent a l’aula (TICS, aula inversa, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge basat en projectes, gamificació, etc) i analitzar els resultats

-Treballar per tal de facilitar la transició batxillerat - universitat. Incloem en aquest apartat tot aquell conjunt d’accions que persegueixen la diagnosi i l’homogeneïtzació dels coneixements de l’alumnat de nou accés, com és la realització i coordinació dels seminaris que permetin avançar en aquesta línia

-Treballar per tal d’esbrinar els aspectes que afavoreixen l’empleabilitat (transició universitat-mercat laboral). Incloem en aquest apartat l’estudi del paper de les pràctiques en empreses o institucions com instrument per consolidar les competències professionals

-Anàlisis i estudi de la demanda de competències del mercat laboral, del grau d’assoliment de les competències professionals de l’alumnat i identificació de possibles desajustaments.

-Introduir la perspectiva de gènere a la pràctica docent i potenciar l’assoliment i consolidació de les competències de gènere

-Elaborar materials didàctics que facilitin l’aprenentatge autònom, especialment en el cas d’aquells alumnes que ho necessitin: atenció a la diversitat i alumnat amb dificultats d’aprenentatge.

-Continuar amb l’edició de la revista electrònica d’accés obert RIDU, pionera en l’àmbit de la innovació docent universitària dins de la UB.

-Crear xarxes de relació amb empreses o institucions i potenciar la seva col·laboració en la pràctica docent

-Crear xarxes de relació i col·laboració amb altres grups d’innovació i millora docent i amb altres universitats amb l’objectiu de compartir experiències i la preocupació per la docència i l’aprenentatge

Codi UB: 
GINDOC-UB/139
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Bartual Figueras, Mª Teresa
Membres del grup: 
Roman Adillon Boladeres
Lluis Bonet Agustí
Andrés Coco Prieto
Pedro Calleja Cortés
Agustí Colom Cabau
M.ª Angeles Felipe Checa
Xavier García Marimón
Josep González Calvet
Marta Panadés Guerrero
Montserrat Pareja Eastaway
Pere Purroy Sánchez
Carles Rafels Pallarola
Carme Ribas Marí
Montserrat Simó Solsona
Joaquín Turmo Garúz
Fco. Javier Varea Soler

Projecte/s del Grup

2022PID-UB/015
Coordinació: Montserrat Simó Solsona
Estat: Finalitzat
2022PID-UB/016
Coordinació: Maria Teresa Bartual Figueras
Estat: Actiu