L’aprenentatge de competències ètiques en la formació de Màster

El projecte d’innovació es durà a terme entre els mesos de gener de 2021 i gener de 2022.

Està dissenyat en dues fases, la primera d’elles ja en marxa, que es presenta a continuació.

Primera fase

En la primera fase, un cop valorada la necessitat d’incidir en una millora docent en la formació de Màsters en l’àmbit de les competències ètiques per l’equip d’innovació docent INTERMASTER,  es va realitzar una formació (durant mes de febrer de 2020), des del model del GREM (Grup de Recerca en Educació Moral). Els objectius de la formació eren els següents:

Clarificar els conceptes essencials, unificar el llenguatge i compartir un plantejament, tant teòric com d’abordatge pràctic.
Presentar un qüestionari en format escala, dissenyat pel GREM i validat anteriorment, que s’administrarà als estudiants, com a mesura pretest i postest, per conèixer des de l’autopercepció dels estudiants, els efectes educatius de la innovació docent proposada en la valoració de l’àmbit ètic.

El següent pas de la primera fase, posterior a la formació, va ser  començar a completar una fitxa, dissenyada conjuntament entre l’equip, identificant les assignatures en les que es durà a terme la innovació, les competències amb les que es relaciona, temes de contingut, possibles estratègies pedagògiques d’aula i possibles indicadors d’avaluació. Aquestes fitxes han estat debatudes a fi de fer emergir, en cada Màster, què es pretenia millorar, en quines competències es volia incidir, amb quines metodologies, i tant important com l’anterior, plantejar com avaluar-ho. Tot i que dins del grup som conscients de l’especificitat i contextualització de cada Màster, des de l’equip s’ha valorat l'adequació de construir i utilitzar un mateix instrument per avaluar, a mode d’indicadors. La innovació identifica de manera consensuada uns indicadors comuns.

Segona fase

A partir de gener del 2021, amb l’inici del segon semestre del nou curs, s’anirà implementant les innovacions docents a les diferents assignatures, mitjançant les estratègies i activitats escollides pel professorat.

Previ a això, també a l’inici de la implementació de cada proposta en cadascun dels màsters, s’administrarà als estudiats el qüestionari en format escala d’actitud DMP (Desenvolupament de la Personalitat Moral), per copsar el seu estat inicial en relació al desenvolupament en les competències ètiques. El mateix es repetirà en concloure la intervenció, com a postest, per conèixer si hi ha canvis en la seva pròpia percepció.

Paral·lelament, s’aniran dissenyant les rúbriques que, a partir dels indicadors d’avaluació que es presenten en aquest document, serviran per mesurar l’eficàcia del fet durant el curs.

Les anàlisis posteriors es duran a terme en el si de cadascun els màsters i també INTERMASTER, i d’aquestes en traurem les conclusions oportunes per valorar la innovació docent, l’eficàcia dels indicadors i les rúbriques, i la incidència en les competències ètiques dels estudiants.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal del projecte és potenciar la millora en la qualitat formativa en els Màsters des de la incidència en les competències ètiques, com transversals i essencials, en la formació de qualsevol estudiant universitari, i principalment aportar un instrument d’avaluació a model de rúbrica amb diversos nivells.

Per aconseguir-lo hem dissenyat tres objectius específics a treballar:

  • Conèixer l’autopercepció dels estudiants en relació al seu nivell de desenvolupament en competències ètiques, com a pretest i postest de la intervenció, per contrastar-lo amb la percepció del professorat un cop feta l’avaluació amb la rúbrica.
  • Elaborar una rúbrica d’avaluació a partir dels indicadors ja identificats, concrets i observables, per valorar en detall el grau d’incidència, des dels diversos Màsters, de la innovació proposada.
  • Dissenyar i implementar estratègies, a partir de l’avaluació de l’experiència, d’intervenció en les competències ètiques, ad-hoc, per cada Màster, vinculades a assignatures i a metodologies afins i significatives. Aquestes estratègies estaran associades a objectius d’aprenentatge i relacionades amb les competències de l’assignatura, són necessàries per poder copsar si hi ha o no millora en les competències ètiques un cop s’avaluïn amb les rúbriques.
Codi del projecte: 
2020PID-UB/014
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Amèlia Tey
Participants: 
Juan Llanes Maria Rosa Buxarrais Pilar Figuera Mercedes Torrado Marta Venceslao Mari Cruz Molina David Vallespin Elisenda Pérez Carmen Jérez (centre adscrit a la UB) Laura Martínez (centre adscrit a la UB)
Noemí Jiménez (becaria predoctoral) Silvia Mara Batlle (Universidad Favaloro) Pedro Alejandro Bekinschtein (Universidad Favaloro)
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster d’Advocacia Màster en Psicopedagogia Màster de Formació del Professorat Mòdul transversal als màsters de recerca de la Facultat d’Educació Màster en Pedagogia hospitalària al llarg de la vida Màster en Estudis Avançats sobre Exclusió Social Máster en Neurociencias. Universidad Favaloro
Assignatures implicades: 
Litigació civil L’orientació i les Transicions Laborals Orientació i Tutoria Formació professional de la salut en el sistema educatiu: funcions, estructura, modalitat i organització Avaluació en formació professional Anàlisi Quantitatiu de la investigació socioeducativa Treball Fi de Màster Metodologia d’Intervenció I Pràctiques Neurobiología de la Memoria y el Aprendizaje
Documents: