La transversalitat al Grau de Treball social

Es proposa l’articulació de la transversalitat als quatre cursos del Grau de Treball social  continuant amb la implementació d’actuacions fruit del diagnòstic col·lectiu que es va realitzar per la millora de la formació del Grau del Treball Social el 2017.  Fernández et al. (2000) plantegen com la transversalitat constitueix un treball que permet l'intercanvi, la integració de continguts i el treball col·laboratiu entre les estudiants, els i equips docents i també la comunitat.

El curs 2016-2017 ja es va començar amb algunes accions transversals de diverses assignatures al segon semestre de primer, i al curs següent amb algunes a tercer. Això no obstant, cap d’aquestes accions han estat entrellaçades a nivell més global de l’ensenyament. Per això, amb aquest projecte d’innovació docent volem donar coherència a la transversalitat amb un fil conductor entre les diferents assignatures del mateix curs, i al llarg dels quatre cursos amb un itinerari continuat. Plantejarem el fil conductor de cada curs en relació amb aconseguir una mirada global de la formació i professió del  Treball Social: 1r curs: Jo i la societat, 2n curs: La intervenció. El mètode integral, 3r curs: El diagnòstic i les relacionades professionals, i 4t curs: La construcció del rol professional.

Aquesta és una proposta amb un grau de viabilitat més que considerable, ja que aquesta iniciativa està impulsada per la Direcció de la Unitat de Formació i Recerca- Escola de Treball Social i el Consell d’Estudis del Grau de Treball Social, expressat en la carta adjunta a aquesta sol·licitud. Aquest suport inclou la realització dels canvis organitzatius necessaris perquè es pugui començar ja el curs 2020-2021, el reconeixement en hores dels docents coordinadors, i l’encàrrec als docents de participar en el projecte d’innovació. El missatge  cap al professorat és que una vegada finalitzi i s’hagi avaluat el projecte d'innovació s’implementarà al grau de Treball Social, tal com ha transcorregut  amb altres projectes d’innovació docent ja finalitzats: l’autoconeixement i el programa ApS.

Per altra banda, cal esmentar que aquest projecte s'enquadra en les següents línies d'innovació docent:

B1) Competències transversals

Capacitat per a demostrar competència professional en relació amb el seguiment per curs de l'itinerari construït al grau de treball de social, amb l’assoliment a 4t curs de  la construcció del rol professional.

D) Equip docent

Treball conjunt dels  coordinadors dels cursos per fer un seguiment de la coherència del fil conductor de cada curs, i de la seva planificació en els continguts i evidències  comunes entre les diferents assignatures.

Per altra banda, el treball  conjunt del professorat de les diferents assignatures  en la planificació de les línies temàtiques a treballar a cada curs, i de la planificació dels continguts i evidències comunes de 1r, 2n, 3r i 4t curs.

E) Metodologies actives per l’aprenentatge

E2) Aprenentatge col·laboratiu entre professors i estudiants, i entre estudiants: Els continguts de les jornades transversals seran treballats amb els estudiants a l’aula, i els estudiants participaran en grups en els espais transversals contribuint a la distribució de rols, responsabilitats i tasques pel que fa al desenvolupament d’aquestes activitats.

E4) Aprenentatge servei (APS): Cada curs té projectes ApS (resultat de l’anterior projecte d’Innovació docent “programa d’ApS al grau de Treball social” ) que aproxima als estudiants els continguts teòrics a la pràctica professional, i que ajuda a comprendre millor els eixos transversals de cada curs. A part, de consolidar projectes ApS vinculats a assignatures o transversals amb utilitat i vocació de servei.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu General

- Implementar la transversalitat de continguts entre les diferents assignatures i cursos del grau de treball social, amb un itinerari des de primer a quart curs per aconseguir una mirada global de la formació i de la professió del Treball Social.

Objectius específics:

- Continuar el treball que sobre la transversalitat es va iniciar al curs 2017-2018 entre els equips docents i els/les estudiants de primer i tercer curs del Grau de Treball social, i impulsar-ho a segon i quart curs; tenint en compte els eixos transversals de cada curs.
- Aproximar-se als eixos transversals de cada curs per tenir una mirada global de la formació de Treball Social.
- Afavorir el desenvolupament d'una mirada complexa sobre les temàtiques triades en cadascuna dels cursos, fomentant la coordinació dels equips docents i la cerca d'espais compartits que permetin reflexionar col·lectivament sobre el Treball social com a disciplina i professió des d’una perspectiva holística i integradora.
- Afavorir la reflexió crítica sobre la realitat social sobre la qual opera el Treball social, contemplant la diversitat de mirades que coexistent en aquesta.
- Construir un espai en el qual participin estudiants, professors, persones, activistes i professionals per a reflexionar col·lectivament sobre la realitat social triada en cadascun dels cursos.
- Afavorir que els estudiants assoleixin un aprenentatge significatiu dels continguts de cada una de les assignatures, relacionant aquests amb projectes ApS i/o pràctiques externes  que estiguin en contacte directe amb la realitat,  i amb les institucions i persones o col·lectiu que intervé el Treball Social.
- Valorar els efectes  de la transversalitat a l’ensenyament de Treball Social i al desenvolupament del rol professional tant a l’ensenyament,  al servei a la societat i a la professió, com al compromís adquirit vers l’aprenentatge de competències i habilitats com a futurs treballadors socials.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/029
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Quiroga Raimundez, Violeta
Participants: 
Paula Durán Monfort, Càndid Palacín, Belén Parra, Toni Sangrà, Araceli Muñoz
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Treball Social
Assignatures implicades: 
Assignatures de 1r, 2n, 3er i 4rt curs