Let’s Play Vascular Surgery! Gamificació aplicada a l’assignatura d’Angiologia i Cirurgia Vascular

Proposem un projecte d’innovació docent dins de l’assignatura Angiologia i Cirurgia Vascular (ACV), inclosa a l’assignatura Malalties de l’Aparell Cardiocirculatori del Grau de Medicina al Campus Bellvitge de la Universitat de Barcelona. L’assignatura s’imparteix durant el quart curs del grau.

Consta d’una part teòrica, amb 7 classes concentrades al segon semestre del curs i d’una part pràctica que inclou les rotacions que fan els alumnes al Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular durant tot el curs. Durant la rotació, cada grup de pràctiques realitzarà una sessió de Pràctica Oral Comunicativa (POC). En total es porten a terme 8 sessions de POC (una per a cada grup de pràctiques) durant les que es tractaran continguts d’una manera més pràctica i participativa. El total de la classe està formada per uns 90-95 alumnes en funció del curs. Pel que fa a les pràctiques, els alumnes es distribueixen en 8 grups de 10-12 alumnes cadascun. Tots els alumnes cursaran un POC, però només la meitat faran pràctiques al Servei d’ACV, l’altra meitat les farà a l’especialitat de Cirurgia Cardíaca. La responsable de les classes i de portar a terme el pla que es presenta és una sola professora, l’autora del projecte d’innovació en situació de Professora Associada: Dra. Elena Iborra. L’organització del Pla Docent de l’assignatura determina que les classes teòriques d’Angiologia i Cirurgia Vascular es desenvolupin durant el segon semestre del curs, mentre que les pràctiques estan distribuïdes durant tot el curs acadèmic. Per aquesta raó ens trobem amb la paradoxa que els alumnes que realitzen les pràctiques durant el primer semestre no han cursat cap classe i no tenen cap tipus de coneixement teòric específic de la part de l’assignatura que tracta les malalties vasculars. Per tal d’afavorir un millor aprofitament de les sessions, tant pràctiques com teòriques, implicar l’alumne en el seu aprenentatge i aconseguir un aprenentatge profund, es proposa l’aplicació de Gamificació al procés d’aprenentatge. També es proporciona els continguts de tota l'assignatura en format de pàgna web de fàcil accés des de qualsevol dispositiu: Google Sites Vascular.

L’aplicació de gamificació dins de l’assignatura tindrà dos escenaris:

Simulació i Aprenentatge basat en problemes: Durant les sessions POC, es treballarà amb Targetes de Rol que posaran els alumnes al lloc del pacient i del metge. Serà necessari un coneixement previ de la patologia a tractar, tant per fer de pacient com per fer de metge. D’aquesta manera, encara que sigui de forma breu, l’alumne haurà de revisar els continguts teòrics del tema a tractar.

Trivial Vascular: Per a les sessions teòriques es demanarà als alumnes que formulin preguntes d’examen de resposta múltiple. Com a mínim una pregunta cadascú abans de cada classe. D’aquesta manera, s’incentivarà el contacte amb els continguts teòrics previs a la classe convencional. A partir d’aquí es crearà un “Banc de preguntes” que servirà per a la sessió final de Trivial Vascular, on s’implementarà el projecte de gamificació com a tal durant la darrera classe del curs

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu Principal

Implicar l’alumne amb els continguts d’Angiologia i Cirurgia Vascular des del moment que inicien les pràctiques i abans de les classes teòriques per aconseguir un major aprofitament del temps presencial compartit entre docent-alumne.

Objectius Secundaris

1. Augmentar l’aprofitament de les pràctiques.

2. Aconseguir la implicació dels alumnes amb els continguts a través de la formulació de preguntes raonades.

3. Proporcionar feedback dels aprenentatges que van assolint els alumnes.

4. Millorar l’organització del temps d’estudi de l’alumnat al llarg del curs consolidant els coneixements de forma progressiva.

5. Proporcionar eines per millorar la gestió dels pacients amb patologia vascular.

6. Millorar la comunicació verbal dels alumnes en afrontar un cas real amb pacient

Codi del projecte: 
2022PID-UB/033
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Elena Iborra Ortega
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
MEDICINA
Assignatures implicades: 
Malalties de l'Aparell Cardiocirculatori