Metodologia dual per optimitzar l’adquisició d’habilitats en un entorn pràctic

Una de les activitats pràctiques que realitzen els estudiants dels graus de Podologia (2n curs), Odontologia (2n curs) i Medicina (3r curs) està relacionada amb la preparació de fórmules magistrals (medicaments destinats a un pacient individualitzat, elaborat i garantit per un farmacèutic o sota la seva direcció, per a complimentar expressament una prescripció facultativa, segons les normes tècniques i científiques de l’art farmacèutic (Llei 25/1990 del Medicament, BOE nº313, 2001). Aquesta pràctica es realitza al laboratori de pràctiques de la Unitat de Farmacologia del Campus de Bellvitge i consisteix en conèixer quan es fa necessari individualitzar un medicament per a un pacient concret, en aprendre a fer correctament la recepta d’una fórmula magistral utilitzant les abreviatures específiques i en elaborar físicament una d’aquestes fórmules. Així doncs, els estudiants treballen les competències específiques tant des de la vessant més pròpia de prescriptors com des de la vessant farmacèutica.

L’any 2020, davant la impossibilitat que els alumnes assistissin presencialment a fer aquesta activitat pràctica degut a la pandèmia, es va idear i desenvolupar una eina audiovisual, un vídeo, per facilitar l’adquisició de les habilitats associades a l‘aprenentatge de la prescripció i l’elaboració de fórmules magistrals. En primer lloc, s’introdueix el laboratori on es realitza la pràctica, mostrant el material de laboratori essencial (provetes, vasos de precipitats, flascons, etc.), els principis actius i excipients necessaris, colorants, essències, etc., així com els instruments bàsics per a la seva elaboració (balances de precisió, granetaris, morters, etc). A continuació, dos professors realitzen la formula magistral, simulant el que els alumnes haurien de fer, tot explicant cada pas del procediment.

Arrel d’aquesta experiència improvisada, es va observar que els estudiants responien d’una forma més acurada les preguntes de l’examen, precisant uns detalls que mai havien destacat els estudiants de cursos anteriors que havien fet l’activitat de forma presencial. Tot i que els alumnes disposen d’un protocol exhaustiu per a la realització d’aquesta activitat, la visió d’un vídeo sobre la pràctica de fórmules magistrals, no només va tenir una molt bona acceptació, sinó que va generar un impacte positiu en l’aprenentatge dels estudiants. Per aquest motiu, en tornar a la presencialitat, vam pensar que seria bo mantenir aquesta eina com a complement a la pràctica presencial. A més, hi ha una altra qüestió que creiem pot millorar amb aquesta metodologia dual. Durant aquests anys, hem observat que no tots els estudiants treballen de forma semblant ni s’impliquen igual durant la realització de la pràctica de les fórmules magistrals. És molt freqüent que els estudiants es reparteixin les tasques i que, per tant, no tots ells adquireixin les mateixes habilitats dins la mateixa activitat. Així, pensem que la visualització del vídeo a l’inici de la pràctica, a més d’afavorir l’execució, pot ajudar a tenir una visió més integrada de la feina a fer i la consecució de tots els objectius d’aprenentatge. 

En aquest projecte de millora docent, el nostre objectiu consisteix en avaluar l’impacte de la metodologia dual (vídeo + pràctica presencial) en l’aprenentatge autònom dels estudiants. Per fer-ho, elaborarem nous materials audiovisuals sobre la preparació d’altres fórmules magistrals per tal de cobrir totes les fórmules magistrals que s’elaboren a les pràctiques. Pensem que aquesta acció contribuirà de forma significativa a l’hora d’aconseguir més autonomia en l’aprenentatge dels alumnes i a augmentar l’aprofitament d’aquest activitat formativa. D’altra banda, donat que es treballa amb equips molt petits d’estudiants (2-3 alumnes), la visualització prèvia del vídeo permetrà una millor l’organització i planificació de l’equip, podent establir encàrrecs específics, i intensificant la responsabilitat de cadascú a l’hora de contribuir a l’elaboració correcta de la fórmula magistral, a l’exposició dels trets característics i particularitats en l’elaboració de la fórmula encomanada a la resta de companys i en la gestió del temps per executar-la.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu principal d’aquest projecte de millora docent consisteix en implementar una metodologia dual (vídeo + pràctica presencial) per afavorir l’autonomia en l’aprenentatge dels estudiants i incrementar la consecució dels objectius d’aprenentatge. Per fer-ho, produirem materials audiovisuals que farem servir conjuntament amb la pràctica al laboratori.

Codi del projecte: 
2023PMD-UB/029
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
África Flores de los Heros
Participants: 
Víctor Fernández-Dueñas
Laura Cuffí Chéliz
Ester Aso Pérez
Alejandro Fernández Solanas
Francisco Ciruela Alférez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
PODOLOGIA
ODONTOLOGIA
MEDICINA
Assignatures implicades: 
360399 Patologia Sistèmica, Terapèutica i Farmacologia Clínica
360321 Farmacologia
363851 Farmacologia General