Millorar l’aprenentatge autònom potenciant l’atribució de sentit dels estudiants de Psicologia de l’Educació dels ensenyaments de mestre

Malgrat els esforços realitzats pel professorat universitari en els darrers 30 anys per millorar l’aprenentatge autònom dels estudiants, aquest continua essent un dels reptes actuals en l’educació superior. Els canvis introduïts en l’aprenentatge com a conseqüència de la societat de la informació i la comunicació, i l’enfocament competencial de la formació universitària exigeixen noves conceptualitzacions i noves actuacions docents per millorar els aprenentatges. En concret per millorar l’aprenentatge autònom en aquesta proposta, es pren com objectiu clau la millora de la participació activa de l’estudiant (implicació). Per a fer-ho, es vertebra el disseny i la intervenció docent entorn de la incorporació explícita d’elements que contribueixen a l’atribució de sentit en l’aprenentatge (sense oblidar els aspectes cognitius).

L’actuació en la proposta d’innovació:

  1. Elaborar una proposta d’intervenció docent per a incentivar la participació activa (implicació) de tots els estudiants en el seu procés d’aprenentatge, i fer-ne un seguiment docent. Això comporta elaborar un sistema d’activitats d’aprenentatge i avaluació (o en el seu cal la revisió d’algunes ja existents) amb accions concretes per a afavorir la construcció del sentit en l’aprenentatge. Tot i que un element clau serà l’exploració de les eines del moodle per a recollir informació sobre els resultats del treball individual de l’estudiant (p.e. la eina lliçó), aquest plantejament no inclou una estratègia metodològica única sinó la integració de diferents eines metodològiques (p.e. control de l’eficàcia del treball personal de comprensió, poder plantejar els seus dubtes i resoldre’ls en equip abans de les explicacions del professorat –amb estratègia de classe inversa- que podrà ajustar aquestes informacions de manera més ajustada a la resposta individual a preguntes de tots els estudiants a l’aula, etc; ).
  2. Elaborar instruments per al procés de recollida i anàlisi de les dades sobre l’experiència: per a recollir dades sobre els resultats obtinguts pels estudiants en les activitats realitzades per afavorir la seva implicació i autonomia; per recollir dades sobre les percepcions dels estudiants (p.e. qüestionari inicial per identificació de com l’estudiant percep la seva participació/implicació habitualment en el seu aprenentatge i els elements que hi intervenen; per contrastar amb la seva valoració desprès de la innovació per identificar quins aspectes han millorat o no en l’experiència; per recollir dades sobre les percepcions del professorat participant (p.e. un instrument àgil perquè el professorat faci un seguiment personal del procés d’innovació; un instrument per recollir les valoracions i les propostes de millora de l’experiència).
  3. Desenvolupar la proposta en, com a mínim, 4 grups (educació infantil, educació primària i doble titulació);
  4. Avaluar els resultats del procés realitzat, contrastar l’impacte de la innovació en la implicació i l’aprenentatge dels estudiants, i identificar elements per a la millora de l’experiència.
  5. Revisar la proposta i ajustar-la per al seu ús en tots els grups de la coordinació de les assignatures de Psicologia de l’Educació (14 grups)
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Com es desprèn del que s’ha exposat anteriorment, la finalitat general de la innovació pretén ajudar a millorar les competències d'autonomia i presa de decisions en l'aprenentatge, incorporant els coneixements actuals sobre els processos d’aprenentatge i sobre com crear entorns que facilitin un aprenentatge personalitzat. Aquesta finalitat es concreta en millorar la implicació dels estudiants en el treball individual i en grup en les activitats d’aprenentatge i d’avaluació, a través de la millora en l’atribució de sentit al seu aprenentatge. Per a la seva consecució es proposen el següents objectius:

Objectiu 1. Millorar la participació activa de l’estudiant (i el seu seguiment) mitjançant l’ús d’instruments per a l’aprenentatge autònom que s’utilitzaran en el marc més ampli d’activitats d’aprenentatge i d’avaluació. Això comportarà elaborar un sistema d’ajudes a la reflexió sobre el propi aprenentatge individual i de grup amb suport de la tecnologia:

Elaboració i ús de qüestionaris on-line per a la comprensió de la informació aportada per textos o audiovisuals seleccionats: explorar eina “Lliçó” del Moodle per a vincular les preguntes amb els textos o els audiovisuals que aporten la informació que l’estudiant ha d’haver treballat individualment abans de treballar-ho a classe. Aquests qüestionaris està previst que es responguin a classe individualment i formen part d’una seqüència més àmplia d’activitats (individual-de petit grup-de grup classe). Contribuiran a conèixer la competència de tots els estudiants en relació a la tasca i a la identificació de continguts rellevants per al desenvolupament de competències vinculades amb la Psicologia de l’Educació. Es valorarà el progrés en els resultats correctes a aquests qüestionaris i l’ús d’aquests resultats en l’aula com a punt de partida per continuar construint coneixement.

Ús d’actes de reunions dels treballs en grup en relació a les activitats d’aprenentatge i avaluació –inclouen el treball individual- per a reflexionar, autoavaluar, i auto-guiar el propi aprenentatge. Elaboració, seguiment i avaluació de les actes de reunions (inclouen planificació, seguiment i valoració de les activitats durant el bloc i els motius d’elecció de les opcions possibles, els dubtes pendents, el funcionament individual i de grup, i les possibles vies de continuïtat i/o d’apropiació personal d’allò treballat). Inicialment es proposarà un format obert a concretar per part dels estudiants segons el que cada grup interpreti que li és més útil per a mostrar i per a millorar els seus aprenentatges. Es valorarà el procés i el progrés final del grup d’estudiants en la reflexió sobre el seu aprenentatge de competències i d’autonomia.

Objectiu 2. Millorar la participació activa-implicació- dels estudiants en el seu aprenentatge afavorint l’atribució de sentit personal mitjançant el disseny i desenvolupament de la proposta de conjunt d’activitats d’aprenentatge i avaluació (p.e. incloure possibilitats d’elecció a l’estudiant -individualment o en grup-). Es valorarà la proposta dissenyada i la valoració dels estudiants sobre les característiques per afavorir aprenentatges presents en les activitats, sobre la seva satisfacció com a estudiant de l’assignatura, sobre la millora en com es veu com a aprenent competent,..Es valorarà la valoració del professorat participant.

Objectiu 3. Millorar la participació activa dels estudiants en els processos d’autoavaluació i co-avaluació que afavoreixen l’aprenentatge autònom. Per exemple, es proposarà la co-avaluació entre grups de les actes finals de reunions amb el suport d’una rúbrica elaborada pel professorat.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/031
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Colomina, Rosa Maria
Participants: 
Mónica Aldana, Ana Anton, Pilar Caballero, Anna Engel, Anna Ginesta, Marta Gràcia, Tania Gri, Teresa Mauri, Esther Nadal, Judit Oller, Glòria Rigol, Maria José Rochera, Ana Remesal, Claudia Portilla, Núria Viñolas, Horacio Vidosa
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Mestre d'Educació Infantil
Mestre d'Educació Primària
Mestre d'Educació Infantil i d'Educació Primària (doble titulació).