GIDPE2000

Grup d'Innovació Docent en Psicologia de l'Educació
Presentació: 

El treball del GIDPE s'ha centrat fonamentalment, fins el moment, en incorporar a la docència de les assignatures de l'àrea de Psicologia de la Educació els principis i plantejaments següents: potenciar el treball autònom de l'alumne, l'ús de metodologies basades en problemes o en l'anàlisi de casos, potenciar la integració teoria-pràctica en la formació de l'alumnat i incorporar les TIC als processos d'ensenyança i aprenentatge. Més recentment, el treball del grup s'orienta també a l'elaboració d'instruments per valorar els processos d'innovació docent desenvolupats.

Línies d'innovació desenvolupades

Ø  Avaluació dels aprenentatges i modelització de l’anàlisi i millora de la pràctica d’avaluació.

o   Model d’avaluació multidimensional i estructural.

o   Retroalimentació –Feedback.

Ø  Competències transversals: treball en grup col.laboratiu

o   Escriptura col·laborativa.

Ø  Competències transversals: autoregulació.

o   Suports a la regulació de la participació.

Ø  Equips docents com a comunitats de formació i aprenentatge.

Ø  Metodologies de suport a l’aprenentatge

o   Aprenentatge basat en problemes –Problem-Based Learning, PBL–, aprenentatge basat en casos –Case-Based Learning, CBL–, aprenentatge basat en projectes, simulacions.

Ø  Entorns Personal d'Aprenentatge –Personal Learning Environments, PLE.

Ø  Reflexió sobre la pràctica en el marc de la relació Universitat – Escola

o   Co-tutoria universitat –escola en el seguiment i l’avaluació del pràcticum

Ø TIC - Disseny i desenvolupament tecnopedagògic (Moodle -TIC)

o   Influència educativa i ús de les TIC 

Codi UB: 
GINDOC-UB/071
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Coll Salvador, César
Membres del grup: 
María José Rochera Villach
Rosa María Colomina Álvarez
Fco Javier Onrubia Goñi
Teresa Mauri Majós
Judith Oller Badenas
Anna Engel Rocamora
Ana Remesal Ortiz
Anna Ginesta Fontserè
Horacio Vidosa Castro
Mónica Bibiana Aldana Robayo
Mariana Largo Sierra