PRACTIC-HEM: de l’aprenentatge dirigit i presencial a l’aprenentatge autònom i virtual

La Fisiologia Humana i Fisiopatologia II és una assignatura troncal de l’ensenyament de Farmàcia que inclou classes pràctiques obligatòries. Aquestes pràctiques es desenvolupen al laboratori sota la guia d’un docent i s’avaluen objectivament a través d’un examen escrit, qualificació que forma part de la nota final de l’assignatura. Entre les classes pràctiques s’inclou l’anomenada “pràctica de la sang”, la qual permet visualitzar de forma més directa determinades característiques de la sang així com aplicar de manera pràctica diversos criteris clínics. Amb la pràctica impartida de la forma habitual, es desenvolupen objectius d’aprenentatge referits a habilitats i destreses com treballar al laboratori seguint criteris de qualitat, salut, seguretat i respecte pel medi ambient, i analitzar críticament els resultats obtinguts al laboratori i extreure’n conclusions.

L’avaluació de la pràctica es realitza dies després de finalitzar les classes pràctiques i consisteix en un examen tipus test on es plantegen qüestions relatives al fonament de les tècniques emprades, diferents càlculs matemàtics i la detecció de valors fora dels límits de referència en un hemograma. L’experiència acumulada al llarg del temps ens permet detectar els punts febles de l’alumnat en les respostes a l’examen. Cal afegir que, a part de la sessió de pràctiques al laboratori amb la guia del docent, no es disposa d’eines per completar l’aprenentatge d’aquesta pràctica.

Donat que es tracta d’una pràctica presencial que requereix de material de laboratori, en el context sanitari actual de la COVID, ens trobem amb la necessitat de poder-la abordar d’una manera alternativa i facilitar la seva realització de manera virtual en cas que es doni la situació d’un possible confinament o per a aquells estudiants que no puguin assistir a classe. De fet, durant el curs 2019-20, més de la meitat des estudiants no van fer la pràctica al laboratori.

En aquest context sanitari s’obre l’oportunitat d’establir alternatives a la pràctica de laboratori i que permetin assolir competències addicionals que poden ser molt útils per al futur professional. Per això el Projecte pretén millorar els objectius d’aprenentatge de la classe pràctica mitjançant la creació d’activitats complementàries i prèvies a la pràctica (o substitutòries en el cas que no es pugui realitzar) basades en l’aprenentatge autònom. D’aquesta manera, no només s’assolirà un millor coneixement de la pràctica en qüestió i es desenvoluparan els objectius d’aprenentatge establerts, sinó que a més a més, es potenciarà la capacitat d’aprendre amb autonomia, competència que s’espera de qualsevol titulat universitari. També es planteja treballar en grups de dos estudiants, el que permetrà potenciar el treball cooperatiu.

Amb el desenvolupament del projecte es pretén transformar la pràctica de la sang clàssica, dirigida per un docent, en una nova pràctica (PRACTIC-HEM), la qual inclourà una sèrie d’activitats basades en l’aprenentatge autònom que es plantejaran i s’hauran de completar, en grups de dos estudiants, a través del campus virtual. La finalitat del projecte consisteix en l’elaboració, aplicació i avaluació d’activitats gestionades a través del campus virtual i establertes en l’aprenentatge basat en problemes. Mitjançant aquestes activitats es pretén afavorir la formació de l’alumnat en aquesta pràctica, tant si posteriorment la realitza al laboratori (el que li permetrà consolidar el seu aprenentatge) com si no la pot realitzar per causes diverses.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu global del projecte és potenciar l’aprenentatge autònom de l’estudiant a partir de la interpretació dels resultats d’una anàlisi de sang. Concretament, es pretén crear activitats i estratègies basades en l’aprenentatge autònom que promoguin que dos estudiants, de forma cooperativa, cerquin la informació necessària per respondre a activitats i qüestionaris que es plantejaran a través del campus virtual de l’assignatura. Aquestes activitats i qüestionaris centrats en els resultats d’una anàlisi de sang es referiran a temes diversos, des de normes de seguretat al laboratori, les tècniques emprades (fonament i desenvolupament), l’aplicació clínica de les dades i la detecció d’anormalitats i errors de càlcul.

Amb el desenvolupament del Projecte es pretén:

  • fomentar una actitud més reflexiva i l’anàlisi crítica;
  • promoure la utilització de fonts d’informació i documentació científiques;
  • desenvolupar la capacitat d’interpretar dades científiques en el camp de les ciències de la salut.
  • estimular el treball en equip i potenciar la capacitat de resoldre situacions noves.
  • promoure l’aplicació d’aspectes de qualitat i prevenció de riscos.

Els objectius proposats s’enquadren en l’objectiu general del grup d’innovació docent consolidat al qual pertanyen els signants de la proposta (Alternatives metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia) i que consisteix en promoure l’aprenentatge de coneixements i l’adquisició d’habilitats de Fisiologia i Fisiopatologia, i desenvolupar activitats d’aprenentatge i d’avaluació que fomentin la participació de l’estudiant.

Codi del projecte: 
2020PID-UB/018
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
MARGARIDA CASTELL ESCUER
Participants: 
María José Rodríguez Lagunas, Malén Massot Cladera, Francisco J. Pérez Cano, Àngels Franch Masferrer
Ignasi Azagra Boronat, Blanca Grases Pintó, Carla Morales Ferré, Karla Rio Aige, Patricia Ruiz Iglesias
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Farmàcia
Assignatures implicades: 
Fisiologia
Fisiopatologia II