GAMFIF

Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia
Presentació: 

El Grup d'Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia (GAMFIF) té com a objectiu general promoure l'aprenentatge de coneixements i habilitats en Fisiologia i Fisiopatologia, mitjançant alternatives metodològiques a la classe magistral i a les classes pràctiques convencionals que fomentin la participació de l'estudiant. Aquest objectiu general formulat ja des de l’inici de l’activitat del grup continua sent vàlid, tot i que els objectius específics han anat variant en funció de la pròpia evolució del marc educatiu en que es mou la Universitat de Barcelona.

Dins de les línies d’actuació del grup, en els propers dos anys pretenem centrar-nos en el treball en competències transversals, prenent com a punts clau la gestió de la informació i la comunicació, termes que encaixen en les competències següents:

-Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica.

-Capacitat comunicativa.

     -Capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, dominant el llenguatge especialitzat.

    -Capacitat per buscar, utilitzar i integrar la informació.

Les dues són competències incloses en els plans d’estudis dels graus de la UB i el seu desenvolupament continua en els estudis de màster.

A partir d’aquestes competències es concreten objectius per desenvolupar les línies d’innovació del grup i que es resumeixen en els punts següents:

1. Aprofitar l’experiència del grup i els projectes desenvolupats en els darrers anys que han servit per treballar les competències de gestió de la informació i comunicació. A partir d’aquí elaborar un recull de materials que puguin ser utilitzats en les diferents assignatures que impartim i que tenen com a objectiu el treball d’aquestes competències.

2. Millorar la difusió de l’activitat del grup. En aquest sentit hem iniciat l’elaboració del web del grup, amb la col·laboració de personal del propi PMID, però queda encara una part important de feina per introduir la informació i donar a conèixer el web.

3. Revisar l’activitat del grup dels darrers anys i recollir les diferents estratègies docents, d’aprenentatge i d’avaluació aplicables a assignatures de grau i de màster.

4. Realitzar activitats avaluables de comunicació, oral o escrita, amb els estudiants de les diferents assignatures que fomentin l’esperit crític i la capacitat de cerca, integració i síntesi de la informació.

Els tres primers objectius es desenvoluparan en accions conjuntes del grup. El quart objectiu es desenvoluparà en actuacions concretes, adaptades a la tipologia de l’assignatura i al nombre i tipus d’estudiants, que portaran a terme els professors i investigadors en el marc dels equips docents i de les assignatures on participin, tal com hem fet des de l’inici de l’activitat del grup.

Actuacions previstes que se'n deriven:
Al llarg dels darrers anys hem desenvolupat un seguit de projectes que tenen com a punt comú la gestió i anàlisi crítica de la informació en els diferents nivells de formació universitària: grau i postgrau. Pretenem continuar en la línia d’estimular als nostres estudiants a cercar adequadament la informació en les bases de dades científiques, a analitzar-la i a ser capaç de sintetitzar-la per utilitzar-la en el seu procés d’aprenentatge. En aquest sentit, hi ha diversos projectes en marxa per desenvolupar aquestes competències:

Projectes en curs:

  • Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor. 2015PID-UB/040.
  • Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació. 2015PID-UB/018

Projectes futurs:

  • Elaboració d’un glossari de termes científics i de paraules d’ús comú que no són prou conegudes pels estudiants.
  • Elaboració d’una guia de bones pràctiques per a la gestió de la informació i la comunicació. La confecció d’aquest document inclou la revisió dels materials elaborats prèviament pel grup en forma de guies i de rúbriques d’avaluació, i la seva adaptació als diferents nivells d’educació universitària en els que participem.

Publicacions:

Al llarg de la trajectòria del grup GAMFIF un dels sistemes orgànics més treballats ha estat el sistema digestiu. Diversos projectes han consistit en el disseny, elaboració i aplicació d’activitats d’aprenentatge i d’instruments d’avaluació relacionats amb aquest sistema.

Volem recollir l’experiència del grup i publicar-la, amb l’objectiu de posar-la a l’abast de la comunitat universitària. Es tracta d’un seguit d’estratègies docents metodològiques i d’avaluació que s’han posat a la pràctica en el context d’assignatures de Fisiologia de diferents graus.

Codi UB: 
GINDOC-UB/002
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Amat Miralles, Concepció
Membres del grup: 
Margarida Castell Escuer
Àngels Franch Masferrer
M. Emilia Juan Olivé
Magdalena Massot Cladera
M. Lluïsa Miró Martí
Miquel Moretó Pedragosa
Carme Pelegrí Gabaldà
Anna Pérez Bosque
Francisco José Pérez Cano
Joana M. Planas Roselló
Manel Rabanal Tornero
Jordi Vilaplana Hortensi
Elisabet Augé Marí
Ignasi Azagra Boronat
Rocío Moreno González
M. José Rodríguez Lagunas
Marta Riba Baqués
Blanca Grases Pintó
Carla Morales Ferré
Karla Rio Aige
Patricia Ruiz Iglesias,
Jaume del Valle Macia

Projecte/s del Grup

2023PID-UB/011
Coordinació: FRANCISCO JOSE PEREZ CANO
Estat: Actiu
2020PID-UB/034
Coordinació: JORDI VILAPLANA HORTENSI
Estat: Finalitzat
2020PID-UB/027
Coordinació: M.JOSE RODRIGUEZ LAGUNAS
Estat: Actiu
2020PID-UB/023
Coordinació: Francisco José Pérez Cano, Malen Massot Cladera
Estat: Finalitzat
2020PID-UB/018
Coordinació: MARGARIDA CASTELL ESCUER
Estat: Finalitzat
2019PID-UB/023
Coordinació: Amat Miralles, Concepció
Estat: Finalitzat
2018PID-UB/019
Coordinació: Rodríguez Lagunas, Maria José
Estat: Finalitzat
2018PID-UB/032
Coordinació: Pérez Cano, Francisco Jose
Estat: Finalitzat
2017PID-UB/007
Coordinació: URPI SARDA, MIREIA
Estat: Finalitzat
2015PID-UB/040
Coordinació: Perez Cano, Francisco Jose
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/040
Coordinació: Amat Miralles, Concepcio
Estat: Finalitzat
2013PID-UB/010
Coordinació: Pérez Cano,Francisco José
Estat: Finalitzat
2014PID-UB/012
Coordinació: Vilaplana Hortensi,Jordi
Estat: Finalitzat