UNA NOVA PROPOSTA DIDÀCTICA PER A L’ESTUDI DE MATERIALS CERÀMICS D’ÈPOCA MEDIEVAL: APRENENTATGE AUTÒNOM I ENTRE IGUALS A PARTIR DEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES

El material ceràmic en arqueologia ha esdevingut l’anomenat “fòssil director” dels jaciments, en tant que constitueix el volum majoritari dels elements recuperats en contextos arqueològics. El coneixement de les produccions ceràmiques d’època medieval és deficitari i queda limitat a escasses hores de docència. Tanmateix, el seu coneixement és fonamental no només per a la datació dels jaciments, criteri actualment en revisió per al període medieval, sinó per comprendre processos d’articulació territorial, organització social, transformacions tecnològiques i canvi cultural.

La proposta pretén transformar les formes d’aprenentatge a l’aula tant en les assignatures obligatòries i optatives, com en les pràctiques complementaries de laboratori, on els alumnes han de desenvolupar competències relatives a la caracterització, identificació anàlisis i classificació de les produccions ceràmiques d’època medieval i postmedieval. L’objectiu principal és que els alumnes especialment interessats en aquesta branca del coneixement arqueològic, adquireixin durant el seu període de formació un grau d’expertesa que els habiliti per a la realització de treballs de final de grau, o de màster i projectes de tesi doctoral centrats en l’estudi del material ceràmic d’època medieval.

Aquest projecte d’innovació docent s’ha de desenvolupar a partir de la incorporació de nous materials didàctics i col·leccions de referència generades a tal efecte per ser emprades com a recursos docents. D’aquesta manera, es pretén dotar l’alumnat d’una sèrie d’instruments per tal que pugui desenvolupar el seu aprenentatge de manera autònoma i en col·laboració amb els companys en projectes de recerca a petita escala tutelats pel professor i integrats en les línies de recerca principals de la nostra activitat investigadora.

Al llarg del període d’execució del projecte (dos cursos acadèmics: 2018-2019 i 2019-2020) s’avaluaran les necessitats específiques de l’alumnat, a fi d’adequar l’estratègia pedagògica i definir un procediment de desenvolupament de les sessions presencials i no presencials. Els resultats d’aquesta nova proposta seran avaluats a partir d’enquestes a l’alumnat i del propi rendiment dels estudiants en les activitats d’avaluació continuada proposades a tal efecte en l’assignatura d’arqueologia medieval, a fi de consolidar la proposta per al curs 2019-2020 i poder-ne presentar els resultats obtinguts.

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu 1: Avaluar l’estat de coneixements dels alumnes d’arqueologia en acabar el grau en relació al coneixement de la cultura material pròpia dels períodes medieval i modern, precisar la natura i origen de les mancances detectades i facilitar eines per a llur solució.
Objectiu 2: Fomentar l’aprenentatge autònom i entre iguals de l’alumnat a partir de materials i recursos didàctics actualitzats, de caràcter material, audiovisual, virtual i bibliogràfic que permetin una adaptació a les necessitats pròpies de cada alumne gràcies als recursos que proporcionen les TIC.
Objectiu 3: Afavorir sinèrgies entre els diferents camps d’acció on el coneixement de la ceramologia medieval i postmedieval entra en joc: aula, laboratori, jaciments i museus, tot aproximant l’alumnat a aquest tipus de realitats.
Objectiu 4: Proposar activitats d’avaluació continuada per a l’assignatura d’arqueologia medieval que permetin acreditar els coneixements adquirits especialment des d’una òptica metodològica.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/033
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Esther Trave Allepuz
Participants: 
Marta Sancho Planas
Maria Karen Alvaro Rueda
Maria Soler Sala
Ensenyament/s: 
Arqueologia
Assignatures implicades: 
362861 - Arqueologia Medieval i Postmedieval
363451 - Materials i Tecnologies de Producció d'Època Medieval
Pràctiques de Laboratori d’Arqueologia Medieval (activitat de reconeixement de crèdits)
Pràctiques de ceramologia en contextos medievals i moderns (activitat de reconeixement de crèdits)
Pràctiques de ceramologia en contextos medievals i moderns (II): Les produccions gòtiques barcelonines (activitat de reconeixement de crèdits)