Working group. Aprenentatge de les competències teòric-pràctiques del treball social de grup, una construcció collaborativa

Aquest projecte està vinculat amb els diferents projectes que el grup d’innovació docent Trans@net porta a terme per aprofundir en la millora de les competències transversals en el Grau de Treball Social.

Es situa en dos de les línies d’innovació docent prioritàries, en la línia B) Aprenentatge professionalitzador, concretant-se en la B1) Establiment de metodologies per l’ensenyament, aprenentatge, avaluació i certificació de les competències definides, i en la línia E) Metodologies actives per l’aprenentatge, especificant-se en la E2) Aprenentatge col·laboratiu: Distribució de rols, responsabilitats i tasques pel que fa al desenvolupament d’activitats que requereixen la col·laboració entre alumnes i en la E7) PBL, Casos i Simulacions: Contextualització de l’aprenentatge en la comprensió, gestió i resolució problemàtiques vinculades a situacions reals i concretes de l’entorn professional o acadèmic i, establiment de mecanismes per millorar la implicació de l’alumnat en la resolució de les situacions proposades, en la presa de decisions i en els resultats de l’experiència pel que fa a la millora dels seus aprenentatges.

El present projecte d’innovació docent és defineix com a un espai simultani d’aprenentatge i adquisició de competències teòriques i practiques així com de creació d’intervenció social.

La seva finalitat es centra en l’assoliment i millora de les competències requerides per la professió del Treball Social mitjançat les aportacions directes provinents de la pròpia pràctica, a través de la participació de les persones usuàries implicades en els processos d’intervenció social. Aquesta participació de les persones usuàries, en tant expertes en els seus propis processos d’intervenció, s’adreça també a l’augment de les seves potencialitats i per tant a la seva capacitació social.

L’objectiu general d’aquest projecte doncs, és desenvolupar un cicle d’aprenentatge experiencial de les competències per a la intervenció en grup, comptant amb la participació de persones usuàries i de professionals de grups socioterapèutics i grups socioeducatius que es porten a terme en centres de serveis socials d’atenció primària i en serveis de la xarxa d’atenció a la salut mental.

El cicle d’aprenentatge experiencial es desenvoluparà a partir del treball compartit entre les persones usuàries, els i les professionals, els i les estudiants de l’assignatura Treball Social grupal i l’equip docent d’aquesta.

Les activitats que vehiculen el projecte son:

a) Treball a l’aula sobre les tipologies de grup, les característiques de les competències professionals per a la intervenció grupal i les característiques de les persones destinatàries de la intervenció grupal

b) Treball dels i les professionals amb les persones usuàries dels grups preparant la seva participació a les aules de Treball Social grupal

c) Presentació a l’aula de l’activitat grupal que es duu a terme als serveis per part dels i les professionals i les persones usuàries, i desenvolupament d’una sessió de grup per part dels/les usuaris i usuàries

d) Espai de diàleg i cooperació entre l’alumnat, l’equip docent, les persones usuàries i els/les professionals sobre els aspectes pràctics observats i la seva relació amb els conceptes teòrics

e) L’estudi de cas pràctic observat i reflexionat posteriorment relacionant la teoria i la pràctica per part de l’alumnat

Aquestes activitats tenen una doble dimensió:

L’Adquisició de coneixements teòrics i competències pràctiques professionalitzadores: l’alumnat adquireix coneixement a través d’un procés intersubjectiu que li permet desenvolupar competències pròpies del Treball Social grupal així com altres competències transversals contemplades en el conjunt del grau de Treball Social.
El impacte social: la participació en el procés i la participació activa a l’aula de les persones usuàries, esdevé una via incomparable d’apoderament grupal i individual.

Aquesta doble vessant del projecte: aprenentatge – intervenció esdevé la primera experiència pràctica, en condicions ajustades a la realitat, que l’alumnat pot fer en el terreny de la intervenció grupal.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 
  • Adquirir coneixements teòrics i pràctics al voltant de la intervenció de Treball Social grupal
  • Assolir competències pràctiques transversals pròpies del grau del Treball Social
  • Adquirir competències personals transversals definides en el grau de Treball Social
  • Contribuir en la intervenció social grupal duta a terme en els diferents centres d’atenció social participants en el projecte
  • Contribuir al coneixement mutu i a la construcció de coneixement compartit entre futurs/es professionals i persones usuàries
  • Contribuir a l’erradicació de la desigualtat i l’estigma
Codi del projecte: 
2021PID-UB/018
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Belén Parra Ramajo
Participants: 
Ariadna Munté Pascual
Josep Cazorla Palomo
Judit Castro Díez
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Treball Social
Assignatures implicades: 
Treball Social Grupal