Convocatòria de reconeixement i acreditació de Projectes d'Innovació Docent (PID)

En el marc de la reorganització del reconeixement i gestió de les propostes docents orientades a garantir la qualitat dels ensenyaments de la nostra universitat, el Programa RIMDA i el Vicerectorat de Política Docent posen a disposició del seu professorat un mecanisme per fomentar la millora constant de la docència i l'aprenentatge, així com l'acreditació de la tasca del professorat implicat.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

La dotació econòmica d’aquesta convocatòria i la de Projecte de Millora és de 12.500 euros, ampliables segons la disponibilitat pressupostària. S’ha fet la reserva adequada per atendre aquesta convocatòria a càrrec de la posició pressupostària D/226000900/C2024G/G00-AG0DM004 del Vicerectorat de Política Docent.

OBJECTE  DE LA CONVOCATÒRIA

Mitjançant aquesta convocatòria de Projectes d'Innovació Docent (PID) qualsevol PDI de la UB amb docència assignada pot presentar propostes centrades en la transformació de la metodologia docent tenint com a referència la millora de l’aprenentatge de l'alumnat implicat.

La finalitat ha de ser la de generar una millora evident i demostrable dels aprenentatges de l'alumnat implicat.

El disseny i desenvolupament d'aquest tipus de projectes suposa, pel PDI implicat, el desenvolupament de les competències docents del professorat.

Es reconeixeran noves propostes docents que integrin:

 • Una reflexió crítica sobre el model d'aprenentatge que promou  l'aplicació del pla docent vigent, que permeti detectar mancances o oportunitats de millora dels aprenentatges.
 • La creació o aplicació de noves perspectives, metodologies o estratègies docents que permetin millorar aquestes mancances detectades en l'aprenentatge o potenciar la qualitat dels aprenentatges actuals.
 • La transformació de l'enfocament del model docent de les assignatures implicades vers l'aprenentatge de l'alumnat.
 • La implicació de l'alumnat, mitjançant el desenvolupament competències transversal UB.
   

Aquesta transformació parteix del pla docent de les assignatures en les quals es proposa aplicar la innovació. La realització del projecte ha de permetre disposar d'evidències de l'eficiència obtinguda per aquest enfocament transformador en la millora dels aprenentatges i/o del nivell competencial de l'alumnat implicat. 

En el cas dels Projectes d'Innovació Docent els elements del Pla Docent en els que es proposa aplicar aquest nou enfocament són: 

 • Competències que es desenvolupen
 • Objectius d'aprenentatge

 

SOL·LICITANTS

- PDI en actiu de la Universitat de Barcelona amb docència assignada.
- El/La PDI que presenta la proposta constarà, a efectes d'acreditació i reconeixement, com a responsable d'aquesta.
- La resta de PDI implicat constarà com a membres de la proposta a efectes d'acreditació i reconeixement.

REQUISITS

- Ser PDI de la Universitat de Barcelona amb docència assignada en el període de temps que s'implementarà el projecte en aquelles assignatures que s'inclouen a la proposta.
- No haver incomplert els compromisos i responsabilitats assumits en anteriors projectes concedits pel Programa RIMDA o el Vicerectorat de Política Docent.

RECONEIXEMENT/ACREDITACIÓ

- La participació del PDI com a responsable en un PID reconegut pel Programa RIMDA suposa un reconeixement de 60 hores al seu PDA.
- La participació del PDI com a membre de l'equip que desenvolupa un PID reconegut pel Programa RIMDA suposa un reconeixement de 20 hores al seu PDA.

DURADA

- La durada mínima d'una actuació per ser reconeguda com a PID és d'un curs acadèmic.
- S'estableix una durada màxima de 3 anys, ampliables a 4 amb la justificació davant de la CAIDUB per part del PDI responsable del projecte, seguint el procediment establert en aquest sentit.

ABAST DE LA PROPOSTA

- El canvi proposat ha de quedar emmarcat en el pla docent de les assignatures en les quals s'implementarà la proposta.
- No es reconeixeran propostes de millora docent, tal com es descriuen a la Convocatòria de PMD.
- No es reconeixeran propostes centrades en estudis, anàlisi o recerques en l'àmbit de la docència universitària. En aquest sentit, consulteu les convocatòries del Programa REDICE de l'IDP-ICE.
- No es reconeixeran propostes d'incorporació de nous continguts o temes als plans docents.
- No es reconeixeran propostes que suposin la continuïtat d'actuacions docents que estan en fase de desenvolupament.

PROCEDIMENT DE REGISTRE

Es pot accedir al procediment de registre d'una proposta de PID en qualsevol moment del curs des d'aquest enllaç: http://www.ub.edu/rimda/info_opid 

SUPORT I AJUTS DISPONIBLES

El Vicerectorat de Política Docent reserva una part del seu pressupost per l'assignació de recursos de suport i econòmics que sol·liciti el PDI responsable del projecte si ha degudament justificats.

Taula de concepte/s sol·licitat/s:

 • Descripció i import
 • Justificació
 • Indicar quins dels conceptes sol·licitats es consideren imprescindibles per garantir la viabilitat de la proposta presentada
 • Planificació de despeses i calendari d’execució (Desglossament anual)

Conceptes no finançables:

 • Ajuts per difusió (assistència, organització o publicació). Veure convocatòria específica d’Ajuts per difusió RIMDA
 • Material inventariable (maquinari, mobiliari, ...)
 • Material de pràctiques (laboratori, material d'aula, ...)
 • Programari (llicències d’ús, compra, ...)
 • Bibliografia disponible al fons bibliogràfic del CRAI de la UB. En cas de no estar disponible cal justificar la compra

COMISSIÓ AVALUADORA

Els responsables de l'avaluació de la proposta presentada a qualsevol de les convocatòries obertes, són els membres de la Comissió CAIDUB.

CRITERIS D'AVALUACIÓ DE PROPOSTES

Es poden consultar, en aquest espai, els criteris que permetran a la CAIDUB validar una proposta com a PID.

COMPROMISOS DEL PDI RESPONSABLE D'UN PID RECONEGUT

 • Desenvolupar el projecte en els termes exposat i els terminis previstos.
 • Els projectes reconeguts amb una durada superior a un any, han de lliurar informes de seguiment per cadascun dels anys en els quals l'actuació s'ha de portar a terme.
 • Lliurar un document o informe final sobre el desenvolupament del projecte un cop finalitzat el mateix. El format de l’informe s’orientarà cap a la difusió de l’experiència i inclourà la descripció dels objectius del projecte, context d’aplicació, accions desplegades, resultats assolits (amb dades quantificables) i valoració de l’experiència (línies de millora, principals dificultats, transferibilitat de l’experiència). En aquest sentit, la comunicació en jornades o congressos o la publicació d'un article sobre l'actuació portada a terme té validesa com a informe final.
 • En cas de disposar d’evidències de la difusió dels resultats del projecte presentades a jornades o congressos sobre millora o innovació docent accepto el compromís d’informar el RIMDA per tal que constin com a document de finalització del projecte.
 • Lliurar un document de justificació econòmica de la despesa feta en el cas d'haver rebut ajut econòmic per part del Vicerectorat de Política Docent.
 • Informar el Programa RIMDA de les baixes i incorporacions de PDI a l'equip implicat en el projecte en el seu desenvolupament.
 • Informar de la renúncia a portar a terme el projecte, en el cas que així ho consideri, al·legant els motius que justifiquen aquesta renúncia.

CALENDARI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Veure Calendari RIMDA     

RESPONSABLE DE LA CONVOCATÒRIA

Programa RIMDA. |  Vicerectorat de Política Docent